html5-img
1 / 4

ONZ – struktura

Sekretariat. Rada Bezpieczeństwa. ONZ – struktura. Operacje pokojowe Wojskowy Komitet Sztabowy (teoretycznie) Komitety stałe i inne organy pomocnicze. Zgromadzenie Ogólne. Komitety stałe i inne organy pomocnicze. Rada Gospodarcza i Społeczna. Agencje (UNICEF, UNHCR etc.)

swain
Télécharger la présentation

ONZ – struktura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sekretariat Rada Bezpieczeństwa ONZ – struktura • Operacje pokojowe • Wojskowy Komitet Sztabowy (teoretycznie) • Komitety stałe i inne organy pomocnicze Zgromadzenie Ogólne • Komitety stałe i inne organy pomocnicze Rada Gospodarcza i Społeczna • Agencje (UNICEF, UNHCR etc.) • Komisje regionalne • Komisje funkcjonalne • Komitety stałe Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Rada Powiernicza Źródło: G. Michałowska (red.), Mały słownik stosunków międzynarodowych, Warszawa 1996, s. 137

  2. Działania NZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa Operacje pokojowe Rozbrojenie Zbiorowe bezpieczeństwo Dyplomacja prewencyjna/Operacja przywracania pokoju Operacje utrzymywania pokoju Operacje budowania pokoju Wymuszaniepokoju siłą Rozbrojenie Sankcje Za zgodą państw Bez zgody państw Źródło: opracowanie własne na podst. S. Parzymies, Rola ONZ w utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, (w:) J. Kukułka, I. Popiuk-Rysińska Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Warszawa 1997, s. 25

  3. Schemat działalności kryzysowej Zawieszenie broni/wstępne porozumienie Spór Kryzys Pokój Przywracanie/tworzenie pokoju Budowanie/umacnianiepokoju Utrzymywaniepokoju Dyplomacjaprewencyjna Źródło: M. Kowalewski Kryzys i rozwój operacji pokojowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1995, nr 1, s. 97

  4. Obecne operacje pokojowe ONZ Źródło: www.un.org

More Related