Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura prezentacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura prezentacije

Struktura prezentacije

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura prezentacije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PHARE 2005“Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”INFORMATIVNA RADIONICA Studeni 2006.

 2. Struktura prezentacije • Općenito o shemama dodjele nepovratnih sredstava • PHARE 2005 “Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu” • Javni poziv • Ocjenjivanje projektnih prijedloga

 3. Program PHARE • PHARE je jedan od tri pretpristupna programa financiranih od strane EU, uz ISPA-u i SAPARD (do 2007.g.) • Namijenjen je zemljama kandidatima iz središnje i istočne Europe kako bi stekle potrebne uvjete za ulazak u EU

 4. Program PHARE Komponente: • Institucionalno jačanje (poboljšanje regulatornog okvira za provedbu acquis-a) • Podrška društveno-gospodarskoj koheziji (investiranje u društveno-gospodarski sektor – infrastruktura, poslovni sektor, društveni sektor; priprema za ERDF) PHARE 2005 Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

 5. Sheme dodjele nepovratnih sredstava (eng. grant schemes) • Nalikuju “mjerama” koje se koriste u sustavu Strukturnih fondova • Provode se u okviru komponente društveno-gospodarske kohezije (podrška malom i srednjem poduzetništvu, razvoju ljudskih resursa i poslovnoj infrastrukturi)

 6. Upravljanje shemama • Decentralizirani sustav provedbe (DIS) • Akreditacija sustava  prijenos dijela upravljanja i odgovornosti s Europske komisije na tijela državne uprave RH  Nacionalni koordinator pomoći (imenovan); Nacionalni dužnosnik zadužen za ovjeravanje programa na čelu Nacionalnog fonda (imenovan); Provedbena agencija – Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje (ustrojena); Jedinice za provedbu projekata pri resornim ministarstvima (ustrojene) • Pravila Europske komisije

 7. Institucionalni okvir za provedbu shema • Provedbena razina • JPP (resorna ministarstva; MMTPR) – tehničko upravljanje i provedba; odgovoran Voditelj programa • SJFU (MFIN) – administrativno i financijsko upravljanje i provedba; odgovoran Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa • Krajnji korisnici (eng. grant beneficiaries ) – upravljanje i provedba pojedinačnih projekata (zaduženi za sekundarnu nabavu tj. podugovaranje) • DEK – ex ante kontrola • Kontrolna razina • Nacionalni fond • Zajednički odbori za praćenje • Europska komisija • Vlada RH

 8. PROGRAMIRANJE priprema smjernica za podnositelje EVALUACIJA završna revizija, ex-post evaluacija IDENTIFIKACIJA odobrene smjernice, objavljen natječaj IMPLEMENTACIJA provedba ugovora, raspodjela sredstava FORMULACIJA ocjenjivanje projektnih prijedloga FINANCIRANJE potpisivanje ugovora Projektni ciklus sheme dodjele nepovratnih sredstava

 9. Programiranje Priprema Smjernica za podnositelje

 10. Identifikacija Objava natječaja

 11. Formulacija Ocjenjivanje

 12. Financiranje Zaključivanje ugovora

 13. Implementacija Provedba ugovora/projekata

 14. Evaluacija (ex-post) Završna revizija

 15. Zaprimanje i ocjenjivanje projektnih prijedloga OKVIRNI TERMINSKI PLAN Procedura traje otprilike 9 mjeseci Objava Poziva Priprema i potpis ugovora cca 90 dana 90 dana cca 90 dana

 16. Početak provedbe projekata • Može započeti odmah po potpisu ugovora • Krajnji korisnik samostalno provodi projekt; provodi sekundarnu nabavu/podugovaranje pri čemu primjenjuje PRAG  podložnost ex-post kontroli EK, OLAF-a (European Anti-Fraud Office) i Revizorskog Suda (Court of Auditors) • Redovito izvješćivanje o provedbi aktivnosti – tehnička i financijska komponenta • Financijska komponenta uključuje sve stvarne troškove koji su nastali tijekom provedbe – do visine određene ugovorom • Kontrola izvješća od strane JPP- a (VP) i SJFU-a (DOOP) • Plaćanja: 80% avansno po zaključivanju ugovora; 20% po finalnom izvješću • Zahtjev za plaćanje

 17. Temeljna načela shema dodjele nepovratnih sredstava • Programiranje • Transparentnost • Nepristranost • Nema kumulativnog plaćanja • Nema retroaktivnog plaćanja • Sufinanciranje • Neprofitnost

 18. PHARE 2005“Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”- Javni poziv SVRHA SHEME (1) • Unaprijediti poslovnu infrastrukturu - doprinos sveukupnom održivom gospodarskom i društvenom regionalnom razvoju. • projekti koji doprinose poticanju poduzetništva • područja s razvojnim poteškoćama (tri postojeća zakona). • Uspostaviti sustav projektne mreže - projekti prikladni za financiranje iz dostupnih i budućih izvora (IPA) te strukturnih fondova

 19. Svrha sheme (2) • Projektna mreža (eng. project pipeline) Ostali dostupni izvori financiranja: • EIB • WB • Bilateralni izvori • Ostali međunarodni i domaći izvori

 20. Osnova • Namjena financiranja u okviru komponente Phare ESK: • Razviti kapacitete regionalnih i lokalnih sudionika u procesu razvoja za pripremu i provedbu projekata koji će u buduće biti prikladni za financiranje iz SF EU

 21. Natječajni postupak ⇨ PRAG Natječajni postupak provodi se sukladno • Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama (PRAG) • Obrasci za svaki pojedini korak • Cjelokupna procedura na engleskom

 22. Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (1) • MODERNIZACIJA/PROŠIRENJEINFRASTRUKTURE VAŽNE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA • turističkih lokacija • poduzetničkih centara • poduzetničkih zona • poduzetničkih inkubatora • tehnoloških parkova • RAZVOJPOSTOJEĆIHPODUZETNIČKIH INKUBATORA, PODUZETNIČKIH CENTARA, TEHNOLOŠKIH PARKOVA, itd. • opremanje • proširenje • renoviranje

 23. Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (2) • KOMUNALNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA • vodoopskrba • otpadne vode • elektrifikacija • modernizacija gradskih odlagališta otpada • uređenje krajolika, zelenih površina • adaptacija građevina ruralnog turizma • zaštita područja marina i plaža • TURISTIČKA INFRASTRUKTURA • razvoj turističkih informacijskih centara • zaštita i renoviranje građevina kulturnog nasljeđa koje imaju turistički potencijal • razvoj i obnova javnih knjižnica, kulturnih centara itd. • razvoj sportskih i kulturnih turističkihsadržaja • turistička (smeđa) signalizacija

 24. Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (3) • ISTRAŽIVAČKA, TEHNOLOŠKA I INOVACIJSKA INFRASTRUKTURNA OSNOVA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA (uključujućilaboratorije za ispitivanja, klasterske istraživačko razvojne centre iustanove za obuku, itd.) Razvoj: • tehnoloških istraživačkih ili izložbenih centara • istraživačkih laboratorija • informacijske infrastrukture ustanova za obuku (poboljšanje internetske povezanosti centara, istraživačko-razvojnih baza podataka, visokotehnološki softveri za istraživačke aktivnosti vezane za razvoj poduzetništva)

 25. Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (4) • TEHNOLOŠKA INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA • Uspostava ili modernizacija postojećih javnih internetskih centara u manjim mjestima • Razvoj centara za obuku

 26. Prioriteti ⇨ Prihvatljivi projekti (5) • OBUKA I TEHNIČKA POMOĆ ZA EFIKASNO KORIŠTENJE NOVOUSPOSTAVLJENE INFRASTRUKTURE – OSIGURANJE POSTIZANJA DUGOROČNE ODRŽIVOSTI • Organiziranje obuke, radionica i seminara – osiguranje dugotrajne održivosti projekata • Organiziranje obuke, radionica i seminara – upravljanje i održavanje nove infrastrukture

 27. Financiranje Ukupan iznos nepovratnih sredstava: 4.970.000 € • Pojedinačni iznos nepovratnih sredstava: • najmanji iznos: 500.000 € • najveći iznos: 1.000.000 € Iznos nepovratnih sredstava = iznos koji SJFU odobrava Ukupna vrijednost projekta = ukupni prihvatljivi troškovi

 28. Sufinanciranje (1) Sufinanciranje cjelokupnog projekta osigurava podnositelj: • 25 % potpomognuta područja • 35 % ostali

 29. Sufinanciranje (2) Najmanja ukupna vrijednost projekta: 670.000 € kod 25 % sufinanciranja 770.000 € kod 35 % sufinanciranja Najveća ukupna vrijednost projekta nije ograničena Planirajte ukupna sredstva za projekt u proračunu za 2007.!

 30. Sufinanciranje (3) • Pojedinačni iznos nepovratnih sredstava ne može biti veći od 75% ukupnih dozvoljenih troškova – to znači: najmanje 25%, tj. 35 % iznosa ukupne vrijednosti projekta mora osigurati korisnik • iz vlastitih sredstava ili nekih drugih, osim proračuna EU ili EDF-a

 31. Sufinanciranje (4) • Ako se aktivnosti provode na više od jedne JLS • može biti odobren maksimalan iznos od 75% • Ako je jasno naznačeno u prijavnom obrascu da se većina aktivnosti provodi u JLS koja je na jednom od potpomognutih područja

 32. Podnositelji (1) • Javni sektor • pravne osobe • neprofitne • jedinice regionalne/lokalne samouprave • javne regionalne/lokalne institucije, poduzeća ili udruge • županijske/lokalne turističke zajednice • Hrvatska, članice EU + Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Rumunjska, Srbija, Crna Gora iTurska

 33. Podnositelji (2) • javne regionalne/lokalne institucije, poduzeća ili udruge • poduzeća u većinskom vlasništvu JLS ili županije – registrirane prema zakonu o trgovačkim društvima • udruge registrirane prema zakonu o udrugama – statutom dokazuju djelovanje na području JLS ili županije

 34. Podnositelji (3) Izravno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom

 35. Podnositelji (4) Neprihvatljivi podnositelji – koji ne zadovoljavaju: • pravne • financijske • profesionalne kriterije

 36. Podnositelji (5) • samostalno • s partnerskim institucijama, koje moraju udovoljavati istim uvjetima • suradnici – ne moraju udovoljavati istim uvjetima

 37. Partneri (1) • Moraju udovoljavati istim uvjetima kao i ponuditelj • Potpisuju zajedničku izjavu s podnositeljem o prihvaćanju prava i obveza

 38. Partneri (2) Ukoliko je projekt prihvaćen za financiranje • ugovornu obvezu preuzima samo korisnik • partner raspolaže sredstvima koje mu doznačuje korisnik • uputno je zaključiti ugovor s partnerom

 39. Suradnici ⇨ nisu partneri • Sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti • Ne financiraju (ne priznaju) se njihovi troškovi, osim dnevnica i putnih troškova • Ne moraju udovoljiti istim kriterijima kao i podnositelji

 40. Ugovorni izvođači ⇨ nisu partneri ni suradnici Podnositelj kojemu su odobrena sredstva ugovarat će sukladno Aneksu IV (Procurement by grant Beneficiaries) nabavu radova, roba i usluga s izvođačima

 41. Prihvatljive aktivnosti ⇨ projekti • Glavne aktivnosti: • Izgradnja • Rekonstrukcija ili zamjena (ne uključuje uobičajeno potrebno održavanje ili popravke) • Proširenje • Sukladno važećim domaćim zakonima i propisima

 42. Podaktivnosti ⇨ potprojekti Podaktivnosti koje omogućuju dugotrajnu samoodrživost izgrađene infrastrukture (primjeri): • Upravljanje projektom • Treninzi i obuka koja doprinosi učinkovitom korištenju infrastrukture • čine projekt privlačnim

 43. Neprihvatljive aktivnosti Definirane (zadane) su smjernicama, npr. • Infrastruktura koja se ne može smatrati poslovnom ⇨ zdravstvena i obrazovna

 44. Troškovi ⇨ proračun • Proračun – realan i opravdan • Priznaju se samo oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe projekta • Smjernice definiraju sve prihvatljive i neprihvatljive troškove

 45. Prilozi (1) Samo oni navedeni u Prijavnom obrascu • Izjava o partnerstvu (ako postoji) ispunjavaju i potpisuju podnositelj i partner • Proračun • Logička matrica • Izjava podnositelja (odjeljak VI. obrasca)

 46. Prilozi (2) - Zašto CB i FS • Nisu obavezne • Ne postoji propisan obrazac za izradu • Može se primijeniti Guide to cost-benefit analysis of investment projects http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/guide_en.htm. Kod skupljih investicijskih projekata, ali su dobra osnova za opravdanje svake investicije

 47. Što treba izbjegavati • Komunalnu infrastrukturu bez naglaska na unapređivanju poslovanja ili turizma • Isključivo edukativno - informacijske podaktivnosti bez uključene fizičke infrastrukture • Aktivnosti prihvatljivije za privatne investicije i upravljanje: wellness centri, hoteli.

 48. Moguće pogreške • Nedovoljno jasno obrazloženo značenje projekta za ciljane korisnike • Slabo uspostavljena veza s jednim od prioriteta programa • Preopćenit opis aktivnosti, ciljeva i rezultata • Korištenje neprovjerenih podataka za socio-ekonomske indikatore

 49. Izbjegnite pogreške (1) • Detaljno obrazložite vrijednosti koje predloženi projekt predstavlja za razvoj lokalnog poslovanja • Jasno navedite vezu projekta s jednim od prioriteta i objasnite na koji način će predloženi projekt unaprijediti poslovne prilike • Objasnite društvenu i gospodarsku pozadinu, ali zadržite fokus na konkretnim projektnim ciljevima, aktivnostima i rezultatima • Kod citiranja podataka i brojeva navedite provjerene izvore informacija (npr. Državni zavod za statistiku)

 50. Izbjegnite pogreške (2) • Opravdajte važnost projekta za gospodarski i društveni razvoj JLS ili županije • Uspostavite vezu projekta sa strateškim razvojnim dokumentima • Temeljite prijedlog na provjerenim izvorima informacija