Download
hva er samhandling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er samhandling? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er samhandling?

Hva er samhandling?

401 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hva er samhandling?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hva er samhandling? • Utdrag fra ”Mal for samhandlingskontrakter”

  2. Vi har et godt fundament i dagens bestemmelser i funksjonskontraktene • D2.17 – krav om kvalitetssystem i samsvar med ISO 9001 og kvalitetsplaner i hht ISO 10005 – og kursopplegget som vi bruker når vi kjører opplæring for eget byggherrepersonell før kontraktsoppstart • Utviklet sammen med Det Norske Veritas • Dette opplegget kan utvides slik at vi kjører felles opplæring med entreprenørene slik at vi sammen kan bli gode i samhandling • Dette opplegget kan inneholde alt det som er nevnt som minimum for samhandlingskontrakter

  3. Felles kursopplegg har vært diskutert med EBA og MEF • Bransjen har ønsket et felles kursopplegg • Har gjennomført et ”lynkurs” med en dag på vinterkurset – men det må erkjennes at det har vært mye fokus på ”krav” og lite fokus på samhandling • Vi bør avklare om det såkalte ”byggherrekurset del II” som Veritas har kjørt for oss kan utvikles til å fange opp samhandlingsperspektivene

  4. Et lite paradoks for funksjonskontrakter • En vesentlig del av samhandlingskontrakter for byggeprosjekter er prinsippet om at en sammen skal utvikle nye løsninger om 50% deling av besparelser • I funksjonskontraktene er det i praksis slik at entreprenøren beholder 100% av besparelsene som følge av at det er kravet på vegen som gjelder og at entreprenøren har frihet til å velge løsninger som gjør at kravet kan innfris.

  5. Erfaringer fra utlandet • Sverige – FIA • Danmark • ERANET prosjektet (England, NL, SLO, S, FIN og NO) – vi vet lite om samhandling, men at konfliktnivået er lavere enn hos oss.(Rapport fra prosjektet: http://voffweb.net/open/div/PBSA-final.zip ) • UK – mindre entreprenørrisiko – men større ansvar – og mer løpende samarbeid om hva som skal utføres i kontrakter som omfatter både drift, vedlikehold og utbedringer. Et viktig instrument er en pristabell på ca 7000 priser som gjør at det er mer som er avtalt på forhånd (og mindre å forhandle om – være uenige om).