Download
validering av utbildning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Validering av utbildning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Validering av utbildning

Validering av utbildning

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Validering av utbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Validering av utbildning - Ett kvalitetssäkringsinstrument

 2. Varför då då? • Ökad internationalisering • Högre krav på transparens • Autonomisering – uttalat ansvar • Gemensam standard – jämförbarhet • Konkurrenskraft • ”Certifiering"

 3. Hur då då? • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the HigherEducation Area (ENQA 2005) • Beprövad metodik – goda exempel • Bruksanvisning avseende metod, disposition samt adekvata och förankrade kriterier/kriterieområden • Externa bedömare med för ändamålet adekvata kvalifikationer • Strukturerad, oberoende bedömning • Dokumenterat utfall, rekommendationer och synpunkter

 4. Hur då då? (Några tips) • Genomför förankring och omvärldsanalys i tidigt skede (Testa idén!) • Håll en hög konkretionsgrad i underlag och rapporter • Relatera åtgärder/kompletteringar till bedömningen • Tydliggör ansvar och beslut • Underskatta inte värdet av god kommunikation • Var tydlig avseende etablering av utbildningen • Var inte blyg!

 5. När då då? • Inför beslut om och etablering av examensgrundande utbildning • Uppstart 1-2 år innan sådant beslut Att tänka på i planeringen: • Processpåverkande i olika riktningar • Externa bedömare kan ha lång ”väntetid” • Dokumentationen ska svara mot ”verkligheten” • Leta samordningsvinster • Hellre homogent genomförd och senare utbildningsstart än tvärtom!

 6. Vem då då? • Fakultetsstyrelsen (FS) ”äger”, med några få undantag, alla frågor som är direkt kopplade till utbildning • Beslut om etablering av t ex nytt huvudområde tas av FS • Alla beslut om etablering av examensgrundande utbildning redovisas i samband med universitetets verksamhetsuppföljning. • Operativt landar uppdragen ofta på olika lärargrupper med intresse och engagemang. • Studentmedverkan essentiellt!

 7. Var är vi nu då? • Förslag baserat på erfarenheter från programvalidering remitterades och bearbetades under 2009 -2010 • Beslut och riktlinjer fastställdes i maj 2011 • Koordinering, implementering och tillämpning påbörjas hösten 2011 • Metod och hantering är från början väl förankrad inom universitetet

 8. Sedan då? • Uppföljning och utvärdering om 3-5 år • Utveckling av olika plattformar och verktyg • Vidareutveckling av metoder med extern/kollegial medverkan • Viktigt att fortsätta etablera samarbeten såväl nationellt som internationellt, inte minst ur kvalitetssäkringssynpunkt!

 9. Exempel på dokumentation och kriterier: Dokumentation Kriterium för bedömning • Kort beskrivning av den forskning som studierna i det aktuella huvudområdet baseras på/anknyter till • Beskrivning av var i utbildningsstrukturen angivna examensmål realiseras • Redovisning av uppgifter som bedömningen av användbar-hetsperspektivetbygger på • Det finns aktiv forskning, med relevant omfattning och inriktning, i förhållande till utbildningen • Kursfordringar för samtliga relevanta examensmål finns tydligt angivna • Utbildningens innehåll tar hänsyn till den aktuella utvecklingen inom relevanta delar av samhälle och näringsliv

 10. Nyckelord • Systematiserad bedömning • Noggrannhet och verklighetsbeskrivande • Gemensamma grunder och standarder • Information och kommunikation • Transparens och öppenhet • God framförhållning – planera väl

 11. Intresserade når mig på: Erik.Hedberg@rektor.lu.se