Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skyddsombuds- utbildning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skyddsombuds- utbildning

Skyddsombuds- utbildning

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Skyddsombuds- utbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skyddsombuds-utbildning

 2. Syftet grundläggande kunskaper om arbetsmiljö förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor skapa nätverk med andra skyddsombud

 3. Mål känna till ditt uppdrag göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö vara aktiv i arbetsmiljöarbetet samverka med arbetsgivaren

 4. Regelverket Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljöverkets författningssamling, föreskrifterna Kollektivavtal

 5. Arbetsmiljöns tre hörnstenar

 6. Samverkan Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska: informera utreda undersöka vidta åtgärder organisera rehabilitering Arbetstagaren ska: medverka följa föreskrifter delta i genomförandet använda skydd underrätta om fara

 7. Visions uppdrag och befogenheter Övning 1. Gör en inventering avskyddsombudets uppgifter 2. Stäm av ”listan” med - AMLs skrivningar- Uppdragshandlingen för Skyddsombud- Visions mål

 8. Skyddsombudets befogenheter 6 Kap AML Arbetsmiljöförordningen

 9. Arbetsmiljöansvaret innebär att Förebygga Planera Utreda och kartlägga arbetsmiljörisker Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet

 10. Delegering av arbetsmiljöuppgifter Självständigställning Befogenheter Kompetens Behov Skriftlig Återföring

 11. Fullmäktige • Styrelse • Nämnd • VD • Förvaltningschef • Avdelningschef • Verksamhetschef

 12. Arbetsmiljöansvar på min arbetsplats Reflektion Gör en egen reflektion: Finns det brister i de arbets-miljöuppgifter som delegerats? Ska Vision/jag ställa krav utifrån lagstiftningen? Om jag inte vet – vad ska jag göra när jag kommer hem? Skriv ner dina beslut i handlings-planen

 13. Systematiskt arbetsmiljöarbete

 14. Samverkan i den löpande verksamheten Samverkansgrupper Arbetsplatsträffar Utvecklings- och medarbetarsamtal

 15. Arbetsmiljö i samverkan Olika förutsättningar beroende på lokala avtal och lagstiftning Ge exempel på hur samverkan enligt AML kan ske: med samverkansavtal utan samverkansavtal

 16. Faktorer i arbetsmiljön ?

 17. Riskhantering Vad är en risk? Varför undersöka risker?

 18. Riskhanteringens sju steg Vad är risken? Hur farlig är den? Vad får det för konsekvenser om vi gör eller inte gör något? Hur hanteras de olika riskerna? Gör en plan? Genomför Följ upp

 19. Det sker en olycka på arbetsplatsen Övning …vad gäller nu? Ta med hjälp av lagstiftning mm reda på: vad gäller för arbetsgivaren vad gäller för den skadade vad gäller för dig som skyddsombud

 20. Anmäl arbetsskador, färdolyckor dödsfall, sjukdom och allvarliga tillbud Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via samma webbplats Arbetsgivare anmäler, www.anmalarbetsskada.se Samråda med skyddsombud – kopia - Kopior skrivs ut vid anmälan, men kan också begäras i efterhand från Arbetsmiljöverket Den skadade/anhöriga vid dödsfall begär själv ersättning från försäkringen Försäkringskassan utreder och lämnar besked om ev. ersättning och i vilken form. Beslutet kan överklagas

 21. Framställan till AV enligt Kap 6:6a § AML Tydlig rubricering Kort bakgrundsbeskrivning Tydlig bristbeskrivning Beskriv riskerna (konsekvenser för at) Åtgärdskrav för arbetsgivaren Hänvisning till lagstöd, AML/AFS Kopia till AV/arbetsgivaren

 22. Att lösa en arbetsmiljöfråga Övning Arbeta i grupper med olika arbetsmiljöfrågor Uppgiften är att Göra en problemanalys Göra ett förslag till agerande Vilka åtgärder kräver du? Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? På vilket sätt synliggör du Visions arbete? Dokumentera noga då era förslag ska delges alla deltagare

 23. Inspektion Inspektion Inspektionsmeddelande Om man inte åtgärdar bristerna Föreläggande – förbud Vite Straff Överklagande

 24. Skyddsansvar Straffansvar Förebyggande arbetsmiljöåtgärder I efterhand fastställa vem som ska hållas ansvarig för olycka /tillbud

 25. Attdrivaettarbetsmiljöärende Övning Görtillsammans i gruppenupp en kortchecklistaförhurVision skadriva en arbetsmiljöfråga. Dokumenteraför din egen del i handlingsplanen – vadbehöver du göranär du kommer hem?

 26. Ett enda förslag till en enda förbättring av arbetsmiljön från ett enda skyddsombud eller arbetsledare som leder till att en enda arbetstagare undgår en enda arbetsskada, är ovärderlig för individen, gynnar arbetsgivaren och är en samhällsinsats Maria Steinberg, ”Skyddsombudsrätt Samverkan, ansvar och tillsyn” (1995).