Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning Rådgivning Behandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning Rådgivning Behandling

Utbildning Rådgivning Behandling

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Utbildning Rådgivning Behandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utbildning Rådgivning Behandling i alkohol- och drogfrågor

 2. Stiftare • Chalmers tekniska högskola • Göteborgs sjukvård • Göteborgs Hamn AB • KF Väst AB • Marks stiftelse • Posten • SKF AB • Telia Sonera AB • Volvo AB • Volvo Cars Corporation

 3. Medlemmar i Aleforsrådet • Alingsås kommun • Artic Paper AB • B&B Tools AB • Bostads AB Poseidon • Borealis AB • Borås Stad • Broströms Ship Management AB • Concordia Maritime AB • DFDS Tor Line • Dormer Tools AB • EKA Chemicals AB • Familjebostäder i Göteborg AB • FömedC • Got Event AB • Green Cargo • Göteborgs Gatu AB • Göteborgs Konserthus AB • Göteborgs Spårvägar AB • Göteborgs Universitet • Harrys Pubar AB • ICA City i Borås • Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg • Ineos AB • Johns Bygg & Fasad AB • Kasthall Mattor och Golv AB • Llentab • Länsstyrelsen i Västra Götaland • Park- och Naturförvaltningen i Göteborg • Renova • Stora Enso Newsprint • SAAB Automobile AB • SCA HygieneProducts AB • Stena AB • Stena Adactum • Stena Bulk • Stena Finans • Stena Line AB • Stena Rederi • Stena Renewable AB • Svenska Kyrkan i Göteborg • Svenska Transportarbetareförbundet • Svevia • Svitzer Sverige AB • Tibco • TradexConverting AB • Vägverket • Volvo Aero Corporation • Västra Götalandsregionen • 2010-05-05

 4. Anslutna hälsocentraler • Affärshälsan • Alviva • Brohälsan/Läkargruppen • Boråshälsan • Crama Hälsocenter • Företagskliniken • Feelgood • FHV Tre Hjärtan • Frisk & Kry • Humanhälsan i Väst AB • Husläkaren i Gårda FHV Centrum • Hyltehälsan • Hälsan&Arbetslivet • Hälsans Hus • Järnhälsan • Kinnekullehälsan • Kvalita Bohushälsan • Manpower Hälsopartner AB • Markhälsan AB • Motorhälsan i Gbg AB • Mölndalshälsan AB • NMC Sweden • Previa AB – Göteborg • Slottsbergskliniken AB • Slottsmöllehälsan • Uddevalla FHV AB • Varbergshälsan • Volvo Aero FHV

 5. En vanlig patient • ”Socialt etablerade” personer • Medelålder 47 år (29-69 år). • Nästan alla (91%) har eget boende. • Fullföljt grund- och gymnasieskola. • 76% arbetar (resten pension, arbetslösa eller långtidssjukskrivna). • Få har kriminella problem (11%). • …men med allvarliga alkoholproblem • Genomsnittlig alkoholkonsumtion per vecka sista året. (gram ren alkohol/vecka) är 1100 gram ren alkohol. • 13 år med problematiskt drickande (medelvärde). • Nästan hälften (46%) har någon gång provat narkotika. • Nästan var femte (17%) har försökt ta sitt liv. • Källa: Göteborgs Universitet

 6. Screening • Syfte: Att identifiera alkohol/drogproblem innan dessa lett till allvarliga konsekvenser • Lämpligt när man har stora kontaktytor; Primärvård, Socialtjänst, Företagshälsovård, Högskola m.m • Systematiska frågeformulär + labtest • CAGE, MAST • Audit • GGT CDT PETH

 7. Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) • AUDIT kan fånga både riskkonsumenter av alkohol i tämligen tidigt skede och allvarligt • alkoholberoende personer. Testet är förhållandevis kulturellt neutralt och rekommenderas av WHO I AUDIT kan man få mellan 0 och 40 poäng. Gränsvärden för riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion anges till 8 för män och för kvinnor till 6 poäng. Antal items: 10 Poängsättning Fråga 1-8: poängsätts med 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng Fråga 9-10: poängsätts med 0, 2 eller 4 poäng Instruktioner: Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig. Alla frågorna gäller det senaste året.

 8. Steget efter screening •Om en person önskar utreda sina problem med alkohol eller droger… •Eller om Audit, Dudit eller CAGE visar att det finns problem… •Eller om biologisk screening visar detta… …då är nästa steg att utreda problemet t.ex. om beroende föreligger eller möjligen missbruk alternativt skadligt bruk … och därefter bör även angränsande hjälpbehov utredas.

 9. Beroende enligt DSM-IV • Tolerans • 2. Abstinensbesvär • 3. Intag av större mängd/under längre tid än vad som avsågs (kontrollförlust) • 4. Varaktig önskan/misslyckande försök att minska/kontrollera intag • 5. Stor del av livet ägnas åt att införskaffa/konsumera/återhämta sig från droganvändningen • 6. Viktiga vardagsaktiviteter minskas/överges pga drogen • 7. Fortsatt användning trots vetskap om drogers psykiska/fysiska konsekvenser Fysiologiskt beroende Psykologisk art där känslor, tankar och beteende står i fokus

 10. Hälso-och sjukvårdslagen (§2b) kräver att diagnostisk bedömning görs och kommuniceras med patienten i all behandling under denna lag Trots att socialtjänsten har vårdansvar för alkohol-och drogproblem saknas ännu motsvarande bestämmelser i SoL och LVM.

 11. Kvalificerad bedömning • Systematisk – täcka in alla relevanta problemområden • Allt för ofta ostrukturerade och subjektiva bedömningar • Dokumentation – så bra gjord att en utomstående kan använda utredningen under och efter behandlingsinsatser • Möjlighet att analysera olika utfall för individer som fått samma/olika behandlingar

 12. Bedömningsinstrumentet DOK ”DOK utgör på individnivån ett underlag bl a för behandlingsplanering och uppföljning, men kan även användas som underlag för verksamhetsbeskrivning och kvalitetsutveckling.” Frågeområden i DOK Administrativa uppgifter Behandlingskontakt Boende- och levnadsform Familj och umgänge Uppväxtmiljö Utbildning och försörjning Sysselsättning och fritid Alkohol- och drogrelaterad information Behandlingshistoria Fysisk hälsa Psykisk hälsa Kriminalitet Myndighets- och vårdkontakter Öppna frågor Kommentarer till intervjusituationen

 13. 1: Problembedömning • Mängd • Mönster • Symtom • Konsekvenser

 14. Personbedömning • Beskriva individen oberoende av alkohol drogproblem • Familj • Arbete • Psykisk status • Sexuell funktion • Sociala färdigheter

 15. Addiction severity indexASI • En strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem • Bedömning av klienternas hjälpbehov • Dokumentera och systematisera viktiga klientuppgifter • På verksamhetsnivå kan den användas i kvalitetsarbete, t.ex. för att utvärdera hur väl olika insatser fungerar.

 16. Systematisk bedömning • Tvärvetenskaplig • Medicinsk status • Neuropsykologisk skattning • Familjesocial bedömning • Bedömning utredning är en integrerad del av behandlingen. • Stort värde av samtidig motivation