Download
utbildning f r fullm ktige n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning för fullmäktige PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning för fullmäktige

Utbildning för fullmäktige

139 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Utbildning för fullmäktige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utbildning för fullmäktige 2014

 2. Vad styr ledamöternas arbete i fullmäktige? • Kommunallagen • Kompletterande bestämmelser som fullmäktige fastställt i • Arbetsordning • Arvodesbestämmelser

 3. Närvaro och inkallande av ersättare • Ledamöter och obligatoriskt inkallande ersättare: • Kan ni inte komma till sammanträde meddela den person som kallar in ersättare för ert parti. • - Ersättarna kallas in i turordning enligt lista från länsstyrelsen

 4. Inkallande av ersättare • Behöver ni gå under pågående sammanträde lämna in permissionslapp till sekretariatet framme hos presidiet. Byte sker mellan ärenden. • Förbud mot växeltjänstgöring • Obligatoriskt inkallade ersättare: • 1 för varje parti per påbörjat fyrtal ledamöter i varje valkrets

 5. Handlingar, uppgifter på webb mm • Handlingarna skickas i pappersformat, vill ni heller ha mejl med länk så får ni meddela det på blankett som gick ut med kallelsen • Blankett med era adress- och kontaktuppgifter kommer senare. Där väljer ni också vad som ska publiceras på webben.

 6. Frågestund • Ledamöter och tjänstgörande ersättare får ställa frågor till ordföranden i nämnder mm för att inhämta upplysningar • Frågan ska vara skriftlig • Lämnas senast fullmäktiges sekretariat kl 18 kvällen innan fullmäktiges möte. Presidiet gör en första bedömning t ex är frågan en fråga och inte en interpellation? • Fullmäktige beslutar om frågan får ställas. • Bara frågeställaren och den som svarar får delta i överläggningen

 7. Interpellationer • Ledamot får ställa interpellation till ordförande i nämnder, beredningar, utskott, bolag som utsetts av fullmäktige • Ska ha ett bestämt innehåll och ha en motivering. • Får inte innehålla frågor av olika slag • Bör gälla något som är av större intresse för regionen • - Fullmäktige avgör om interpellationen får ställas.

 8. Interpellationer forts • Skriftlig och egenhändigt undertecknad • Lämnas in senast 14 dagar före sammanträdet • Interpellationerna skickas med handlingarna • Svaren skickas ut senast två arbetsdagar före sammanträdet • Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta i överläggningen

 9. Interpellationer forts • Ersättare får bara väcka interpellationer under sammanträde då ersättaren tjänstgör. • Interpellationen besvaras normalt vid nästkommande sammanträde. Endast om ersättaren tjänstgör vid det tillfälle då interpellationen besvaras har ersättaren rätt att delta i överläggningen.

 10. Motioner • Ledamöterna får väcka motioner • Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter • Motion väcks genom att den anmäls vid fullmäktiges sammanträde • Tjänstgörande ersättare får bara väcka motion under sammanträde

 11. Motioner forts • Fullmäktige överlämnar motionerna till regionstyrelsen för beredning. • Regionstyrelsen avgör hur motionerna ska beredas. • Remiss till berörda nämnder för yttrande • Yttrandena ställs därefter samman av regionkansliet som till regionstyrelsen lägger förslag på om motionen ska bifallas, avslås eller vara besvarad. • Regionstyrelsen lägger förslag till regionfullmäktige

 12. Motioner forts • Fullmäktige ska kunna fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. • I VGR redovisning en gång om året. • Redovisning av vad som hänt med bifallna motioner.

 13. Överläggning och beslut • Beredningskrav – berörda nämnder ska haft tillfälle att yttra sig. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för beredningen. • Under överläggningen kan ledamöterna yrka, t ex bifall • Ordföranden lägger därefter fram förslag till beslut • Propositionsvägran, ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden bedömer att ett nytt ärende väcks. • Om ordföranden bedömer att ett yrkande är olagligt får ordföranden vägra att lägga fram ett förslag

 14. Bordläggning och återremiss • Bordläggning: ärendet vilar till nästa sammanträde • Återremiss: ärendet ska kompletteras. Återremissen ska innehålla en motivering • Minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna • Undantag: val och ärenden som varit bordlagda eller återremitterade tidigare

 15. Överläggning och beslut • Ordföranden redovisar sin uppfattning om vad som beslutats och befäster beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs. • Omröstning ska ske öppet med undantag av val • Voteringsanläggning används; Ja, Nej, Avstår • Enkel majoritet om inget annat är föreskrivet • Ordförandens utslagsröst, undantag valärenden

 16. Reservation • Den som deltagit i ett beslut har rätt att anmäla reservation mot beslutet. • Kan vara muntlig eller skriftlig • Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. • Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekretariat före protokollets justering.

 17. Protokollsanteckning/särskilt yttrande • Ordföranden bestämmer om en muntlig protokollsanteckning får tillföras protokollet. • Regionfullmäktige avgör om en skriftlig protokollsanteckning får bifogas protokollet.

 18. Arvoden och ersättningar • Arvodesbestämmelser är fastställda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen • Dagarvode: • halvdag: högst 4 timmar inklusive restid, 775 kr →795 • heldag: mer än 4 timmar inklusive restid, 1550 kr→1590 • För utbildning och konferenser utgår endast halvt dagarvode

 19. Arvoden fortsättning • Olika regler för regionråd, 40% eller mer och alla övriga • Ersättning för resekostnader och andra utgifter mot kvitto • Ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst • Lämna intyg en gång per år eller när inkomsten förändras, blankett finns på webben

 20. Kontaktdagar • Ledamöter och obligatoriskt inkallade ersättare har rätt till motsvarande 6 dagarvoden för studiebesök eller andra sammankomster inom regionen. • Syftet är att stärka befolkningsföreträdarrollen • Antingen arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst om inkomsten överstiger dagarvodet

 21. Arvodesblankett • Var noga när ni fyller i, läs instruktionerna på baksidan • Saknas något eller är blanketten felaktigt ifylld skickar vi tillbaka den • GLÖM inte att skriva under blanketten • Annan bank än Swedbank, fyll i blankett för byte av bank

 22. Om jag vill veta mer….. • http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/ • Eller • http://www.vgregion.se/polwebb/