Download
offentlig m te 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offentlig møte 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offentlig møte 2006

Offentlig møte 2006

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Offentlig møte 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 2. Møteplan • Velkommen og innledning. • Bakgrunn • Målsetting for energiutredningene - nytteverdier • Gjennomgang av utredningen - hoveddata. • Diskusjon – innspill underveis. • Videre arbeid. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 3. Klimagasser Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 4. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 5. Målsetningen • Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. • Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 6. Nytteverdier • Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. • Reduksjon av energiforbruket. • Mindre bruk av strøm til oppvarming. • Ny miljøvennlig energiproduksjon. • Redusere flaskehalser. • Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. • Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. • Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 7. Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 8. Noen perspektiver • Langsiktige • Jordens overflatetemperatur • Det økologiske rom • Kortsiktige • Kraftbalansen • Prisutvikling strøm, fyringsolje Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 9. Jordens overflatetemperatur Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 10. Det økologiske rom • Definisjon og bruk • Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. • Kan brukes både som globalt og lokalt begrep • Fordeles på alle land i henhold til befolkningen • Grunnlag for målformuleringer • Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 11. Kraftbalansen Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 12. Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 13. Utvikling i energipriser Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 14. Nasjonale mål • Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. • Hovedmål • 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) • Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. • 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. • Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. • Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes • 30 TWh spart eller produsert innen 2016 • Enova skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 15. EnergiutredningUllensaker 2006 Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 16. Infrastruktur Ullensaker • Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd for Ullensaker kommune. • Det er fire transformatorstasjoner i kommunen, Garder, Gran, Gjestad og Gotland. • Transformatorstasjonene er forsynt fra et 66 kV regionalnett som igjen er forsynt fra • Minne innføringsstasjon i Eidsvoll kommune • Frogner innføringsstasjon i Frogner kommune • Dersom belastningen stiger vil det være behov for ny transformator • Gotland • Regionalnettet på Øvre Romerike Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 17. Avbrudd i leveringen Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 18. Leveringspålitelighet Ullensaker Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 19. Fjernvarme • Hafslund Fjernvarme AS står for produksjon og drift av fjernvarme til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområde • Den største energiavtageren er SAS/OSL • I november 2005 ble biokjelanlegget utvidet fra 7 til 13 MW, og varmeleveransen fremover vil ha en økning • Pr 2006 er varmesentralen satt sammen av et kjelanlegg fyrt med • Pellets - 13 MW • Olje - 24 MW • Elektrisitet - 3,6 MW • Leverte 47 GWh i 2005 • Søkt om konsesjon for fjernvarme i Jessheim sentrum • Vurderes å søke om konsesjon for Kløfta • Kommunalt fjernvarmeutvalg skal utrede og fremme forslag til vedtak om strategiske valg om etablering av ytterligere fjernvarmeløsninger i Ullensaker Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 20. Fjernvarme - kart Kilde: Lokal energi- og klimaplan for Ullensaker kommune, høst 2002 Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 21. Bruk av energibærere Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 22. Forbruk av elektrisitet Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 23. Forbruk av petroleumsprodukter Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 24. Energiforbruk i husholdningene Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 25. Energimiks i husholdningene Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 26. Energimengde i husholdningene Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 27. Forbruk pr person i husholdningene Elektrisitet Biobrensel Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 28. Energiforbruk i industrien Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 29. Fjernvarme Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 30. Energiressurser • Vannkraft • Ingen vannkraftverk • Det er ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk • Biobrensel • I følge SSB ble 1 900 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004. • Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk. • Total sluttavvirking til brensel på 5 700 fm3. • Energimengden i denne veden er omtrent 11,4 GWh. • Til sammenlikning ble 82,8 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004. • Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 71,4 GWh Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 31. Energiressurser (forts.) • Avfall 31 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005. • Gass fra avfallsdeponi Metangass fra Deponi Dal Skog I og II overføres i gassledning, benyttes til oppvarming av drivhus i Eidsvoll kommune. Total mengde uttatt deponigass i 2001 var ca 7,5 GWh. • Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. • Uteluften Kan utnyttes via varmepumpe. • Grunnvarme I følge NGU brukes det ett grunnvarmeanlegg i kommunen: • Gardermoen flyplass, 18 energibrønner. Varmepumpeeffekten på anlegget er 8 000 kW som produserer 4,55 GWh varme per år. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 32. Energiflyt i Ullensaker Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 33. Prognose mot år 2025 - forutsetninger • Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 750 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsveksten et økt energiforbruk i husholdningene på mellom 4,9 og 6,5 GWh årlig. • Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 %. • Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 34. Prognose mot år 2025 Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 35. Tidligere omtalte områder • Jessheim • Kløfta Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 36. Nordkisa I • I følge kommunen • Behov for en arealanalyse som vurderer fremtidig utbyggingsmønster i Nordkisaområdet • Alle nye kommunale bygg skal bygges med vannbårne varmesystemer • Nordkisa skole benytter i hovedsak vannbåren varme til oppvarming, samt noen panelovner • I følge kommunen trenger hele oppvarmingsdelen, ventilasjonsdelen og varmekildene til alle byggene på skolen rehabilitering eller utskiftning Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 37. Nordkisa II • Nærvarmeanlegg • Aktuelt dersom det bygges flere kommunale bygg i området. • Dersom dette skjer innen rimelig tid kan man koble skolen på et nærvarmeanlegg istedenfor å investere i et nytt system som bare omfatter skolen. • Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha • eier, drifter, kunde • I godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 38. Eksempel nærvarmeanlegg • Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane • Varmesentral • 600 kW biokjel • 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) • Behov for ca 300 meter rør • Investeringskostnader på totalt 6 050 000 • inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader • Støtte fra Enova: 850 000 kr • Salgspris: 60 øre/kWh • Internrente med støtte: 7,2 % Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 39. Tiltak i boliger • Aktuelle tiltak i eksisterende boliger • Pelletskaminer • Varmepumper • Varmestyringssystemer • Holdningsskapende arbeid • Aktuelle tiltak i nye boliger • Rekkehus, leilighetskomplekser, borettslag og så videre bør vurdere muligheten for felles varmesentral • Interessante alternativer kan være varmepumpe og bioenergi Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 40. Bruk av alternativ energi i nye boliger • Antall boenheter a 100 m2: 600 • Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh • Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. : 3,0 GWh • Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann : 3,6 MW • Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.: 2,4 MW Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 41. Lavenergiboliger • Typiske egenskaper Kilde: Skanska • Overgangsordning 2007-2009 med gamle / nye byggeforskrifter. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 42. Lavenergiboliger - eksempel • 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand • 108 kWh/m2 totalt, derav 32 kWh/m2 til oppvarming • Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 43. Energiplan • Eksempel på innhold i en Klima- og energiplan • Klima- og energimessige utfordringer • Klimautfordringer • Energiutfordringer • Status klima- og energisituasjonen • Direkte og indirekte forbruk og utslipp • Klimasituasjonen • Energisituasjonen • Prognoser • Prognose for utslipp av klimagasser • Prognose for energibruk • Visjon, mål og strategi • Effekt av tiltak • Effekter på klimagassutslipp • Effekter på energibruk • Oppfølging Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 44. Støtteordninger • Enova • Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner • Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme • Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg • Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. • Innovasjon Norge • Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg • Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

 45. Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no

 46. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker