1 / 7

Trender och traditioner: digitala verktyg i skolan

Trender och traditioner: digitala verktyg i skolan. DViS: Shift happens!. Brytningstid, del 1. Tradition: knapptryckarkurser med smalt fokus Trend: överblick, överförbart kunnande PIM ger en bred, praktisk grund att bygga på. Brytningstid, del 2. Tradition: läraren vet bäst

elan
Télécharger la présentation

Trender och traditioner: digitala verktyg i skolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Trender och traditioner: digitala verktyg i skolan DViS: Shift happens!

  2. Brytningstid, del 1 Tradition: knapptryckarkurser med smalt fokus Trend: överblick, överförbart kunnande PIM ger en bred, praktisk grund att bygga på

  3. Brytningstid, del 2 Tradition: läraren vet bäst Trend: andra vet bättre Alla kan konsultera experterna Läraren handleder och fördjupar

  4. Brytningstid, del 3 Tradition: man arbetar isolerat och lokalt Trend: man arbetar tillsammans mot "molnet" på nätet  Gränslöst samarbete vardag för unga Webbläsaren den nya användarmiljön 

  5. Brytningstid, del 4 Tradition: hyfsad internetanslutning på stationär dator Trend: mobil, snabb internetanslutning - alltid online Inom två år snabbt bredband i handen  

  6. Frågeställningar Hur skall vi göra i skolan? Hur skall vi göra hemma?

  7. Resurser Medierådet:http://www.medieradet.se/ Surfa lugnt:http://www.surfalugnt.se/ Säkert på nätet:http://webnews.textalk.com/en/article.php?id=61782 DViS om litteratur:http://dvis.pbwiki.com/litteratur Publiwiki:  http://publicering.se/wiki/ Nätkulturer: http://www.kulturer.net/ Råd till vuxna: http:///webnews.textalk.com/se/article.php?id=285283

More Related