Download
zku ebnictv a zen jakosti staveb 6 p edn ka ak rok 2012 13 mencl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6.přednáška,ak.rok 2012/13 , Mencl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6.přednáška,ak.rok 2012/13 , Mencl

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6.přednáška,ak.rok 2012/13 , Mencl

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 6.přednáška,ak.rok 2012/13 , Mencl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkušebnictví a řízení jakosti staveb6.přednáška,ak.rok 2012/13 , Mencl • Nástroje řízení jakosti • Přejímací plány materiálů • Rizika procesů a systémů • Ověřování shody u stavebních výrobků • Vývoj systémů řízení kvality • Ekonomika kvality • Dokumentace řízení kvality

 2. Procesy a systémy • Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy • Systém – soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků • Produkt - výsledek procesu

 3. REGULÁTORY PROCESU ZDROJE PROCESU STROJE FINANCE DODAVATELÉ PRACOVNÍCI VSTUPY VÝSTUP ČINNOST 1. ČINNOST 2. ČINNOST 3. PRODUKT KROK MEZIOPERAČNÍ KONTROLA OPERACE ÚLOHA DOBA TRVÁNÍ PROCESU ROZHRANÍ PROCESU ROZHRANÍ PROCESU Schéma technického procesu a jeho členění

 4. D. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ VSTUPY VÝSTUPY ČINNOSTI A. STANOVENÍ CÍLŮ B. REALIZACE C. MĚŘENÍ A HODNCENÍ Uplatnění zpětné vazby při řízení procesu

 5. METODIKA TVORBY SYSTÉMU REÁLNÉ ČINNOSTI A PROCESY TVORBA SYSTÉMU IDENTIFIKACE SYSTÉMU ABSTRAKTNÍ MODEL PRVKY STRUKTURA SYSTÉMU VAZBY MODELOVÁNÍ SYSTÉM MODEL ČINNOSTI INTERAKCE S OKOLÍM VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ PROCES CÍL SYSTÉMU PARAMETRY SYSTÉMU ETAPY VYTVÁŘENÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ A VAZEB KOORDINACE PRVKŮ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP IMPLEMENTACE DO SYSTÉMU SYSTÉMOVÁ ANALÝZA SYSTÉMOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA Otevřený systém

 6. Hodnocení procesů a systémů • Měření a monitorování výkonnosti systému • Využití statistických metod - histogramy - regulační diagramy - bodový diagram,regresní analysa - statistická přejímka

 7. SCHÉMA SYSTÉMU • IDENTIFIKOVÁNÍ PROCESŮ • VAZBY MEZI PROCESY SYSTÉM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÝCH PROCESŮ VÝSTUP SYSTÉMU ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ověřování procesů měření a monitorování výkonnosti systému TEST ZNAKŮ JAKOSTI VÝSTUPU ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU efektivnost, účinnost procesů zvyšování účinnosti řízení systému efektivnost, účinnost organizace • Optimalizace systému • měření spokojenosti zákazníka • interní audity • finanční kontrola • metody sebehodnocení

 8. Hodnocení výsledků měření Proces měření Měřicí zařízení Rozlišující vlastnost – znak inherentní je neoddělitelně spjat ( pevnost betonu) Přiřazené znaky ( např.cena výrobku)

 9. Proces měření • Kvalita vstupů – jakost vzorků , soubor vzorků • Opakovatelnost procesu měření - hodnocení výsledků získaných v jedné laboratoři na jednom materiálu ▪ Reprodukovatelnost procesu měření – hodnocení výsledků získaných v různých laboratořích na jednom materiálu ▪ Chyby měření – hrubé,systematické, nahodilé rozdíl výsledku měření od skutečné hodnoty ▪ Nejistota měření – interval hodnot v kterém leží správná hodnota

 10. Chyby měření • Hrubé – omyly v odečtu, záznamu hodnot měření, nedodržení postupů, • Prevence – plán jakosti procesu • Systematické – chybná metoda, odchylka měřidla • Prevence – nezávislá kontrola, metrologie • Nahodilé – náhodné příčiny nelze vyloučit • Prevence – statistická analýza, pravděpodobnostní metody

 11. Řízení jakosti staveb • Procesy a systémy • Hodnocení procesů a systémů • Řízení procesů a systémů • Rizika • Prevence rizik v systému Eurokodů • Využití postupů stavebního zkušebnictví • Systém řízení kvality dle souboru norem ISO 9000,prevence rizik • Ekonomika jakosti

 12. Význam počtu zkoušek pro stanovení charakteristické hodnoty • Základní soubor • Výběrový soubor • Charakteristická hodnota Xk = mx ( 1 – kn Vx ) pro n = 5 je kn = 2,33 Vx neznámý kn = 1.80 Vx známý n = 10 kn = 1,92 Vx neznámý kn = 1,72 Vx známý

 13. Rizika procesů a systémů Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu nebezpečné specifikované události a jejich následků R = Pf * Df [ Kč ] Pf pravděpodobnost výskytu události v definovaném časovém období Df průměrná očekávaná hmotná škoda při realizaci události

 14. Prevence rizik v systému Eurocodů Mangement spolehlivosti staveb dle normy ČSN EN 1990 : 2004( 73 0002) ICS 91.010.30 Eurokod : Zásady navrhování konstrukcí

 15. Etapy životního cyklu OBECNÉ ČLENĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PODLE NOREM ISO a IEC SPECIFIKACE A KONCEPCE NÁVRH A VÝVOJ REALIZACE INSTALACE PROVOZ A ÚDRŽBA VYPOŘÁDÁNÍ (LIKVIDACE) TRANSFORMACE NA PODMÍNKY STAVEBNICTVÍ ZÁMĚR STUDIE PŘÍPRAVA A PROJEKT PŘÍPRAVA A VÝSTAVBA KOLAUDACE, ZKUŠEBNÍ PROVOZ PROVOZ ÚDRŽBA OPRAVY OBNOVA NEBO ODSTRANĚNÍ Obr. 12 Obecné členění životního cyklu technického výrobku uváděného v mezinárodních normách ISO, IEC a odpovídající členění hlavních procesů ve stavebnictví [3].

 16. Aktuální úroveň požadovaných znaků Úroveň znaků stanovených projektem Úroveň znaků stanovená stavebně tech. průzkumem v čase tx Mezní stav použitelnosti Znaky spolehlivosti objektu Křivka výstavby Degradační křivka Mezní stav únosnosti tx Čas (t) Doba omezeného provozu Příprava Výstavba Doba plného provozu Obr. C2 Zařazení stavebně – technického průzkumu do životního cyklu stavebního objektu. Stavebně – technický průzkum v čase tx je součástí hodnocení spolehlivosti stavebního objektu v průběhu degradace vlivem provozu.

 17. Aktuální úroveň požadovaných znaků Úroveň znaků stanovených projektem Rekonstrukce Oprava Degradační křivka Nový životní cyklus Funkční znaky jakosti Mezní stav použitelnosti objektu Návrhová životnost Min. trvanlivost Křivka výstavby Záruční doba Mezní stav únosnosti nosné konstr. Čas (t) Doba omezeného provozu Příprava Výstavba Doba plného provozu Obr. XY Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládanou původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků.

 18. Prevence rizikVyužití postupů stavebního zkušebnictví Členění zkoušek v etapách životního cyklu Specifikace materiálů a výrobků Posuzování shody stavebních výrobků Autorizace a certifikace při posuzování shody Metrologie

 19. Stavební zkušebnictví Prevence zajištění spolehlivosti ● studijní zkoušky ● průkazní zkoušky ● kontrolní zkoušky ● přejímací zkoušky ● prohlídky při provozu ● stavebně technický průzkum ● demoliční postupy, recyklace mat.

 20. Prohlášení shody dle Směrnice Rady 89/106/EHS • Stavební výrobky stanovené nařízením vlády • Zkoušky nezávislou laboratoří • Certifikát výrobku – označení CE nevyjadřuje míru kvality, vymezuje splnění základních požadavků evropských směrnic, nařízení ● prohlášení o shodě výrobku zajišťuje výrobce nebo dovozce

 21. Prohlašování vlastností výrobku dle Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 • Nařízení CPR ( Construction Products Regulatin ) má přímou účinnost od 1.7.2013 • Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku vystaví výrobce na základě technického posouzení a ověření stálosti vlastností, které budou provádět subjekty pro technické posuzování

 22. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností • Osvědčení výrobku dle harmonizovaných technických specifikací např. harmonizovaných norem • Osvědčení řízení výroby – variační součinitel • Výsledky zkušební laboratoře • Uživatel stavebního výrobku – projektant, zhotovitel- rozhodne zda je výrobek svými vlastnostmi vhodný do konkretní stavby

 23. Systémy řízení kvality • Soubor norem ISO 9000 • ČSN EN ISO 9001: 2009 ( 01 0321) idt ISO 9001: 2008 ICS 03.120.10 Systémy managementu kvality- Požadavky ● ČSN EN ISO 14001: 2005(01 0901) Systémy environmentálního managementu- Požadavky s návodem pro použití