saia n o r egion lne pracovisko pre ov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAIA, n.o. r egionálne pracovisko Prešov PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAIA, n.o. r egionálne pracovisko Prešov

play fullscreen
1 / 59

SAIA, n.o. r egionálne pracovisko Prešov

203 Views Download Presentation
Download Presentation

SAIA, n.o. r egionálne pracovisko Prešov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAIA, n.o. regionálne pracovisko Prešov Prezentácia 20. 6. 2013 Aktivity SAIA, n.o. Kontakt: Prešov, ul. 17. novembra 11 051/7711676 e-mail: saia.presov@saia.sk, www.saia.sk

 2. SAIA, n.o. poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium na zahraničných vzdelávacích inštitúciách organizuje výberové konania na štipendijné pobyty do zahraničia na základe bilaterálnych dohôd a ponúk vlád koordinuje prijatia zahraničných štipendistov na študijné a výskumné pobyty organizuje semináre a informačné dni zúčastňuje sa na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí vydáva publikácie a Bulletin SAIA (v elektronickej podobe) www.saia.sk

 3. Hlavné programy SAIA, n.o. Akademické mobility – bilaterálne dohody a ponuky vlád NŠP– Národný štipendijný program na podporu mobilít CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá Akcia Rakúsko – Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond www.saia.sk

 4. Ako sa uchádzať o štipendium na štúdium alebo výskum v zahraničí: • vytvoriť si časový plán (ideálne aj rok vopred) • zhodnotiť svoje jazykové a finančné možnosti • vybrať si krajinu a nájsť vyhovujúci program, v rámci ktorého by sa dalo štúdium alebo výskum v nej financovať • alebo si vybrať program a v rámci neho nájsť krajinu, kam by ste chceli ísť • nájsť si zahraničnú inštitúciu a ďalej postupovať podľa podmienok a požiadaviek konkrétneho programu

 5. ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ • podporované sú rôzne typy štipendijných pobytov (študijné, výskumné pobyty, letné kurzy) • uzávierky v závislosti od krajiny a štipendijného programu (november – august) • väčšinu týchto štipendií pre MŠVVaŠ SR administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. • niektoré štipendiá zabezpečujú veľvyslanectvá alebo iné inštitúcie na Slovensku či v zahraničí www.saia.sk –Databáza

 6. www.saia.sk

 7. www.saia.sk

 8. KAŽDÁ KRAJINA V ŠTIPENDIJNEJ PONUKE STANOVUJE CIEĽOVÁ SKUPINA • študenti, absolventi, doktorandi, výskumní a pedagogickí pracovníci TYP ŠTIPENDIJNÉHO POBYTU • študijné, výskumné, postgraduálne samostatný výber inštitúcie! • jazykové kurzy vo vybraných krajinách DĹŽKA POBYTU • krátkodobé (jazykové kurzy, vedecké stáže), strednodobé (viacmesačné, semestrálne, ročné pobyty), dlhodobé (celé štúdium 1., 2., 3. stupňa) PODMIENKY • vek, dosiahnuté vzdelanie, jazykové znalosti a i. VÝŠKA ŠTIPENDIA TERMÍN UZÁVIERKY ŽIADOSTÍ

 9. ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A JEJ PRÍLOHY • Žiadosť o štipendium SAIA - on-line (2 mesiace pred termínom uzávierky) • registrácia, prihlásenie • vyplnenie žiadosti, priloženie dokumentov • odoslanie , vytlačenie žiadosti*(pdf, veľkosť, čas) • - A ZÁROVEŇ poštou (do termínu uzávierky) • zaslanie žiadosti a dokumentov do SAIA v požadovanom počte vyhotovení a jazykových verziách *(sada, prac. preklad) • akceptačný / pozývací list • zahraničná prihláška (ak existuje) • štrukturovaný životopis • motivačný list • odborný program • publikačná činnosť • odporúčania od školiteľa, učiteľa, zamestnávateľa • doklady o vzdelaní, jazykových znalostiach • ďalšie prílohy • www.saia.sk

 10. www.saia.sk

 11. www.saia.sk

 12. Kontakty SAIA, n. o. Nám. slobody 23 812 20 Bratislava 1 tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 Regionálne pracovisko Prešov: ul. 17. novembra 11 051/ 7711676

 13. Národný štipendijný program • Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako recipročný program. • Využiť ho môžu uchádzači so Slovenska, ako aj žiadatelia zo zahraničia.

 14. Kde hľadať informácie ?

 15. Kto sa o štipendium do zahraničia môže uchádzať ? • A) študenti študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania  s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú na verejných, súkromných alebo štátnych vysokých školách v SR Trvanie štipendijného pobytu: 1 - 2 semestre • B) doktorandi –študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike. Trvanie štipendijného pobytu je v rozsahu 1 - 12 mesiacov • Vysokoškolský pedagóg –o cestovný grant

 16. VÝŠKA ŠTIPENDIA • Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí. Ide o mesačné štipendiá:

 17. Požadované podkladové materiály V cudzom jazyku : akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska V slovenskom jazyku: • štrukturovaný životopis, • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu), • odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt), • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta, v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa vždy na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; • doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, resp. študentom doktorandského štúdia, • fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach, • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu), • doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti.

 18. Ako sa môžete prihlásiť ? • Zaregistrujte sa na www.stipendia.sk • Vyplňte on-line žiadosť s požadovanými prílohami • Odošlite on-line žiadosť • Vytlačte formulár, podpíšte, nalepte fotku • Tento formulár/žiadosť zašlite (bez príloh) do stanoveného termínu na adresu: SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1 tel. 02-5441 1464, 5441 1484 www.stipendia.sk, www.saia.sk

 19. Výzva na letný semester 2013/14 nástup na pobyt: • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2014; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2014 • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2014; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2014 ukončenie pobytu: • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2014 • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2014

 20. Uzávierka : • Žiadosť o štipendium, resp. cestovný grant, musí byť elektronicky podaná a v papierovej forme (originál žiadosti) doručená do : 30. 10. 2013  do 16:00 hod. Po podaní žiadostí on-line je potrebné doručiť len vytlačený originál  žiadosti  (s fotkou a podpisom) 

 21. Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

 22. Členské krajiny programu multilaterálny program s účasťou 15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy (+ Univerzita v Prištine v Kosove): Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Univerzita v Prištine v Kosove

 23. Kto sa môže uchádzať o štipendium ? Uchádzač, ktorého domáca a prijímajúca vysoká škola jezapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete spolupracujúcich VŠ v danom akademickom roku (zoznam zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je na www.saia.sk v časti CEEPUS) Uchádzač, ktorého domáca a prijímajúca vysoká škola nie jezapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete spolupracujúcich VŠ v danom akademickom roku (kategória freemover).

 24. Prešovská univerzita v Prešove Spolupracuje v akademickom roku 2012/2013 v rámci siete – číslo: SL 111 FHPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja Koordinátor/partner na slovenskej vysokej škole: prof. RNDr. René Matlovič, PhD. RNDr. Alena Lukáčová, PhD. Zoznam všetkých schválených sietí a kontakty na vysoké školy zapojené do programu nájdete na: www.ceepus.info.

 25. Dôležité termíny v programe

 26. www.saia.sk

 27. Kontakty Národná kancelária programu CEEPUS Mgr. Marta Králiková (siete, vysielaní štipendisti zo Slovenska) Mgr. Dáša Reháková (zahraniční štipendisti) SAIA, n. o. Nám. slobody 23 812 20 Bratislava 1 tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 fax: 02/5441 1429 marta.kralikova@saia.sk dasa.rehakova@saia.sk www.saia.sk www.ceepus.info

 28. AkciaRakúsko - Slovensko bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu

 29. Akcia Rakúsko-Slovensko

 30. Štipendiá Akcie sú určené pre : • doktorandi, postdoktorandi a vedeckí a pedagogickí pracovníci • čiastočne aj študenti (letné kurzy nemeckého jazyka) • príslušníci verejných a štátnych vysokých škôl a akadémie vied • rozhodujúca je príslušnosť k organizácii, nie občianstvo

 31. Štipendiá Akcie Štipendiá pre diplomantov (1 - 3 mesiace) - na prípravu svojej diplomovej práce. Uzávierka: 15. marec a 15. október. Výška štipendia: 800 €/mes.  Štipendiá pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) - na prípravu svojej dizertačnej práce. Vekové obmedzenie 35 rokov. Uzávierka: 15. marec a 15. október. Výška štipendia: 940 €/mes. Štipendiá pre postdoktorandov (3 - 6 mesiacov) - pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov na realizáciu výskumného pobytu. Nie neskôr ako 10 rokov po udelení titulu PhD. Uzávierka: 15. marec a 15. október. Výška štipendia: 1500 €/mes.

 32. Štipendiá Akcie Štipendiá na krátkodobé pobyty v Rakúsku (max. 3 dni) - kontaktné stretnutie pre pedagogických, vedeckých pracovníkov a doktorandov. Vekové obmedzenie: 60 rokov. Uzávierka: priebežne počas roka. Výška štipendia: 90€/deň. Štipendiá na letný jazykový kurz(3-4 týždne) - pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: 15. marec – v roku 2013 sú tieto kurzy určené pre technické odbory Týždenné štipendium (3 alebo 4 týždne) - 115€ bez cestovného.

 33. Projekty akcie Znamenajú pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych rakúsko-slovenských partnerstiev v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu. I. Spolupráca mladých výskumníkov II. Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských školení III. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov Termíny na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2012,15. 3. 2013, 15. 5. 2013

 34. Oblasti podpory (ciele): I. Spolupráca mladých výskumníkov Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom užšej vzájomnej spolupráce. (Postdoktorand v projektoch – nie viac ako 10 rokov od udelenia PhD, habilitácia ani profesúra nie sú prekážkou pre podporu.) Priority projektovej podpory: - nadviazanie novej vedeckej spolupráce, - spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme, - spoločné aktivity vedúce k habilitácii. Podporované sú výlučne aktivity doktorandov a postdoktorandov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S.

 35. II. Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských školení Organizovanie bilaterálnych školení pre doktorandov so zameraním na zlepšenie zručností v nasledujúcich oblastiach: - prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce, - príprava a realizácia vedeckých kooperačných projektov, resp. mobilitných projektov (napr. vypracovanie projektovej žiadosti, projektový manažment, zúčtovanie projektu a pod.). Budú podporené iba také projekty, v rámci ktorých sa školení zúčastnia doktorandi z oboch krajín.

 36. III. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov Organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia po nemecky a rakúski študenti po slovensky. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 EUR od Slovákov a 200 EUR od Rakúšanov).

 37. Sciex-NMSchŠvajčiarsko-slovenský štipendijný fond

 38. www.sciex.sk www.sciex.sk www.sciex.sk

 39. Cieľom programu Sciex-NMSch (The Scientific Exchange Programme) je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej únii prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ (NČŠ) a udržateľných výskumných partnerstiev medzi desiatimi NČŠ a Švajčiarskou konfederáciou.

 40. Oprávnené inštitúcie: • SK: všetky vysoké školy a ústavy SAV • CH: vysoké školy a výskumné pracoviská, ktoré: - podpísali „Performance Agreement“ - zaviazali sa dodržiavať Európsku chartu výskumníkov a Kódex pre prijímanie výskumníkov Zoznam je uverejnený na www.sciex.ch

 41. Oprávnení žiadatelia: • Štipendium na umiestnenie na švajčiarskom výskumnom pracovisku môže získať: • doktorand – aj externý, začiatok štipendijného pobytu najskôr 1 rok po získaní titulu z 2. stupňa VŠ vzdelávania • postdoktorand – začiatok štipendijného pobytu najneskôr 5 rokov po získaní titulu PhD.

 42. Podávanie žiadosti • Oficiálnym jazykom programu Sciex je angličtina (B2 ELP) • Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ / tútor potenciálneho štipendistu • Do prípravy sú zapojení: • švajčiarsky tútor – hlavný predkladateľ žiadosti • slovenský tútor • slovenský štipendista • slovenská inštitúcia • švajčiarska inštitúcia • Žiadosť pozostáva z 5 predpísaných formulárov a ďalších príloh – na stiahnutie: www.sciex.sk

 43. Časový harmonogram

 44. EURAXESSServisné centrá a mobilitný portál pre výskumníkov