1 / 40

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA. SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG RAČUNOVODSTVA. Specifičnosti bankarskih aktivnosti u odnosu na aktivnosti drugih privrednih subjekata Značaj banaka kao subjekata od javnog interesa. OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U BANKAMA.

fai
Télécharger la présentation

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA

 2. SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG RAČUNOVODSTVA • Specifičnosti bankarskih aktivnosti u odnosu na aktivnosti drugih privrednih subjekata • Značaj banaka kao subjekata od javnog interesa

 3. OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U BANKAMA • Međunarodni računovodstveni standardi/ Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (Zakon o računovodstvu i reviziji) • Zakon o bankama i druga regulativa NBS • Smernice Bazelskog komiteta za nadzor nad bankama

 4. KONTNI OKVIR ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE • Klasa 0: Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (potraživanja po osnovu kamata i naknada, potraživanja za date avanse, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza…) • Klasa 1: Plasmani u dinarima (krediti, depoziti, HoV, učešća, AVR….) • Klasa 2: Plasmani u stranoj valuti • Klasa 3: Zalihe, nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i investicione nekretnine, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, odložena poreska sredstva i porez na dodatu vrednost • Klasa 4: Obaveze u dinarima (po osnovu: depozita i kredita, izdatih HoV, kamata i naknada, zarada, ostale obaveze, rezervisanja i obaveze za poreze, odložene poreske obaveze, subordinirane obaveze, PVR…) • Klasa 5: Obaveze u stranoj valuti

 5. KONTNI OKVIR ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE (nastavak) • Klasa 6: Rashodi • Klasa 7: Prihodi • Klasa 8: Kapital, rezerve, dobitak, gubitak, porez na dobit, otvaranje i zaključak • Klasa 9: Vanbilansna evidencija

 6. SET FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA • Bilans stanja • Bilans uspeha • Izveštaj o novčanim tokovima • Izveštaj o promenama na kapitalu • Napomene

 7. BILANS STANJA BANKE • Izveštaj o sredstvima, obavezama i sopstvenom kapitalu banke • Finansijska pozicija banke • Pored bilansa stanja na kraju godine, javno su dostupni i bilansi stanja banaka na kraju svakog kvartala. Za potrebe menadžmenta banke korisni su i bilansi stanja na kraju svakog meseca.

 8. BILANS STANJA BANKE • STRUKTURA BILANSA STANJA BANKE • ODNOS IZMEĐU POJEDINIH POZICIJA • ZNAČAJ BILANSA STANJA

 9. SREDSTVA BANKE • Gotovina i depoziti kod drugih banaka • Hartije od vrednosti • Krediti • Ostala sredstva

 10. Gotovina i depoziti kod drugih banaka • Gotovina u blagajni • Depoziti kod centralne banke (obavezna rezerva, viškovi iznad obavezne rezerve) • Depoziti kod drugih finansijskih institucija (korespodentski depoziti) • Gotovinske pozicije u procesu naplate (čekovi) Primarne rezerve likvidnosti

 11. Hartije od vrednosti • Likvidni deo Sekundarne rezerve likvidnosti: kratkoročne državne HoV, blagajnički i komercijalni zapisi, HoV sa tržišta novca • Investicione HoV generišu prihode od kapitala za banku dužničke HoV mogu da nose: - interes koji je oporeziv (korporativne obveznice,…) - interes koji je izuzet od oporezivanja (obveznice lokalnih zajednica) • HoV pribavljene radi trgovanja Cilj je u kratkom roku ostvariti zaradu po osnovu promene cena HoV (dilerska funkcija banke)

 12. Vrednovanje HoV Pri nabavci HoV banka mora da odredi njihovu namenu i od toga će zavisiti njihovo vrednovanje u bilansu stanja: • HoV koje se drže do dospeća koncept istorijskog troška amortizovana vrednost koncept ozbezvređenja cilj je ostvariti prihod od kamate • HoV namenjene trgovanju aktivno trgovanje koncept fer vrednosti realizovani, ali i nerealizovani dobici i gubici se priznaju u bilansu uspeha • HoV raspoložive za prodaju rezidualna kategorija koncept fer vrednosti nerealizovani dobici i gubici se priznaju u okviru sopst. kapitala koncept obezvređenja

 13. Krediti • Predstavljaju najveći deo sredstava banke • Generišu najveći deo prihoda banke • Izlažu banku visokom kreditnom riziku • Manje su likvidni u odnosu na HoV VRSTE KREDITA • Krediti privredi • Krediti stanovništvu • Krediti javnom sektoru • Hipotekarni krediti • Poljoprivredni krediti • Krediti finansijskim institucijama • Inostrani krediti • često se uključuje i lizing

 14. Posebne pozicije u okviru kredita • Generalno vrlo kratkoročni krediti (overnight loans) • Krediti odobreni iz (viškova) depozita koji se drže kod centralne banke (Federal funds sold) • Kupovina HoV pod aranžmanom ponovne prodaje (banka privremeno postaje vlasnik nad HoV zajmotražioca)

 15. Vrednost kredita u bilansu stanja • Bruto krediti= nominalni iznos svih izdatih kredita umanjen za iznos izvršenih otplata glavnice duga minus • Prilagođavanja: ispravka vrednosti kredita po osnovu procenjenih gubitaka u njihovoj naplativosti (kontra-imovinski račun) nezarađeni prihodi po osnovu primljenih iznosa (npr. provizija), koji će se kasnije priznati kao prihod = • Neto krediti- iznosi za koji se očekuje da će biti naplaćeni

 16. Ispravke vrednosti kredita • Iznos ispravki vrednosti na početku perioda + Rashodi indirektnih otpisa kredita (pozicija u bilansu uspeha) • Prilagođeni iznos ispravki vrednosti - definitivni otpisi kredita + povraćaj definitivno otpisanih iznosa • Iznos ispravki vrednosti na kraju perioda

 17. Ispravke vrednosti kredita Povraćaji definitivnih otpisa Rashodi indirektnih otpisa kredita Definitivni otpisi Ispravke vrednosti kredita

 18. Ispravke vrednosti kredita • Adekvatnost ispravki vrednosti • Definitivni otpisi kredita ne menjaju neto vrednost kredita niti utiču na bilans uspeha

 19. Ostala sredstva • Rezidualna kategorija (zgrade, oprema, ostale nekretnine, nematerijalna ulaganja, učešća u kapitalu, potraživanja, AVR, odložena poreska sredstva…) • Relativno mali udeo ove pozicije u ukupnim sredstvima banke • Nizak operativni leveridž

 20. OBAVEZE BANKE • DEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA • NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA

 21. DEPOZITI • Depoziti po viđenju • Transakcioni računi (tekući računi, NOW računi, MMDA…) • Štedni depoziti • Oročeni depoziti do 100.000 $ preko 100.000$ certifikati o depozitu

 22. NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA • Prekonoćni krediti od drugih banaka iz njihovih depozita kod centalne banke (Federal Funds purchased) • HoV prodate pod aranžmanom ponovne kupovine (REPO poslovi) izvori rasploživi u vrlo kratkom roku (značajni za likvidnost banke) osetljive kamatne stope veće učešće kod većih banaka

 23. NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA (nastavak) • Uzeti krediti • Izdate dužničke HoV • Ostale obaveze (obaveze prema dobavljačima, odložene poreske obaveze, PVR, …) • Rezervisanja • Subordinirane obaveze dugoročne nose prava na sredstva banke posle ostalih poverioca karakteristike sopstvenog kapitala?

 24. Sopstveni kapital • Akcijski kapital: obične i preferencijalne akcije (po nominlanoj vrednosti) • Emisiona premija • Rezerve iz dobiti Posebna rezerva iz dobiti za procenjene gubitke Rezerva za opšte bankarske rizike • Revalorizacione rezerve • Nerealizovani gubici po osnovu HoV raspoloživih za prodaju • Neraspodeljeni dobitak • Nepokriveni gubitak • Otkupljene sopstvene akcije

 25. Struktura bilansa stanja • Nisko učešće sopstvenog kapitala banke u ukupnim izvorima finansiranja visok finansijski leveridž visok rizik od nesolventnosti adekvatnost kapitala • Nisko učešće osnovnih sredstava u ukupnim sredstvima banke nizak operativni leveridž • Visoko učešće finansijskih sredstava (posebno kredita i HoV) u ukupnim sredstvima banke visok kreditni i tržišni rizik

 26. Ilustracija strukture sredstava u bilansu stanja američkih banaka(2003)

 27. Ilustracija strukture izvora finansiranja američkih banaka (2003)

 28. BS Komercijalne banke A. D. Beograd na dan 30.09.2009.Bruto IV Neto

 29. Vanbilansne stavke • Date garancije, dati avali, preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite (neiskorišćene kreditne linije), HOV primljene u zalog, plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica… • Izlažu banku dodatnim rizicima (kreditni i rizik likvidnosti) • Tendencija rasta- izvor dodatnih prihoda za banku

 30. BILANS USPEHA BANKE • Informativna vrednost bilansa uspeha banke • Glavne pozicije • Faktori koji utiču na iznos pozicija u bilansu uspeha

 31. Prihodi od kamata Nekamatni prihodi Rashodi kamata Nekamatni rashodi Rashodi indirektnih otpisa kredita Rashodi po osnovu poreza na dobit Vrste prihoda i rashoda u bilansu uspeha banke

 32. Prihodi od kamata …predstavljaju ukupne kamate zarađene na različitim oblicima sredstava • Obuhvataju kamate na: • Kredite i lizing • Depozite koji se drže kod drugih fin. institucija • HoV koje se drže do dospeća, HoV kojima se trguje i HoV raspoložive za prodaju • Mogu biti oporezivi i izuzeti od oporezivanja u svrhe poređenja neoporezivi prihodi se konvertuju u oporezive: neoporezivi prihodi/ (1- poreska stopa) • Od čega zavisi iznos prihoda od kamata?

 33. Rashodi kamata… predstavljaju ukupne kamate obračunate na različite pozajmljene izvore finansiranja • Obuhvataju kamate na: Depozite Nedepozitne izvore finansiranja (prekonoćne kredite, druge uzete kredite, izdate dužničke HoV)

 34. NETO DOBITAK OD KAMATA(KAMATNA MARŽA) • Predstavlja razliku prihoda od kamata i rashoda kamata banke • Značajan uticaj na neto dobitak banke (stopa kamatne marže) • Faktori koji utiču na visinu kamatne marže?

 35. NEKAMATNI PRIHODI • Obuhvataju: Provizije i naknade po osnovu: obavljanja platnog prometa, izdatih garancija, usluga po depozitnim računima komitenata, depo i sefo poslova, brokerskih usluga itd. Dividende Pozitivne kursne razlike Dobitke na HoV Ostale nekamatne prihode • Imaju tendenciju rasta u strukturi ukupnih prihoda banke

 36. NEKAMATNI RASHODI • Obuhvataju… troškove zarada i naknada zaposlenima troškove amortizacije zgrada i opreme i troškove zakupa rashode provizija i naknada negativne kursne razlike gubitke na prodaji HoV ostale nekamatne rashode • Obično su veći od nekamatnih prihoda, pa banke imaju neto nekamatni gubitak

 37. RASHODI INDIREKTNIH OTPISA KREDITA • Negotovinski rashodi • Predstavljaju (procenjene) gubitke zbog obezvređenja kredita • Značajna su pozicija u bilansu uspeha banke • Zavise od veličine i kvaliteta kreditnog portfolia • Uticaj regulatornog tela

 38. Struktura bilansa uspeha američkih banaka (2003) BILANS USPEHA % uk.prihoda Ukupni prihodi od kamate 63,73 - Ukupni rashodi od kamate 18,60 = Neto kamatni dobitak 45,13 + Ukupni nekamatni prihodi 34,92 • Rashodi indirekt. otpisa kredita 6,66 • Ukupni nekamatni rashodi 46,11 = Neto operativni dobitak 27,29 + Neto dob. (gub.) po osnovu prodaje HoV 1,34 • Rashodi po osnovu poreza na dobit 9,40 + Neto vanredni prihodi (rashodi) 0,01 = Neto dobitak 19,24 - Gotovinske dividende 13,85 = Neraspoređeni dobitak 5,39

 39. BU Komercijalne banke A. D. Beograd 01.01.-30.09.2009. 01.01.-30.09.2008. (u 000 din.) (u 000 din.) Dobitak (gubitak) po osnovu kamata 4,501,795 4.463.986 Prihodi od kamata 10,793,815 7.555.026 Rashodi kamata 6,292,020 3.091.040 Dobitak (gubitak) po osnovu naknada i provizija 2,475,436 2.225.113 Prihodi od naknada i provizija 2,849,249 2.428.026 Rashodi od naknada i provizija 373.183 202.913 Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV po FV kroz BU 32.133 2.997 Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV raspoloživih za prodaju Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV koje se drže do dospeća Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje udela (učešća) 56.661 Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje ostalih plasmana (77) Neto prihodi (rashodi) od kursnih razlika (2.636.863) 2.768.619 Prihodi od dividendi i učešća 6.335 3.020 Ostali poslovni prihodi 152.226 117.108 Neto prihodi (neto rashodi) indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja (985.832) (80.925) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 2.596.826 2.479.245 Troškovi amortizacije 396.071 293.477 Operativni i ostali poslovni rashodi 2.942.961 2.448.990 Neto prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 3.583.802 (2.268.026) Dobitak (gubitak) iz redovnog poslovanja 1.192.997 2.066.841 Neto dobici (neto gubici) poslovanja koje se obustavlja Rezultat perioda- Dobitak (gubitak) pre oporezivanja 1.192.997 2.066.841

 40. POZICIJE U BILANSU USPEHA BANAKA U SRBIJI Prihodi od kamata Rashodi kamata Dobitak (gubitak) po osnovu kamata Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija Dobitak (gubitak) po osnovu naknada i provizija Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV po FV kroz BU Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV raspoloživih za prodaju Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV koje se drže do dospeća Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje udela (učešća) Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje ostalih plasmana Neto prihodi (rashodi) od kursnih razlika Prihodi od dividendi i učešća Ostali poslovni prihodi Neto prihodi (neto rashodi) indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije Operativni i ostali poslovni rashodi Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza Dobitak (gubitak) iz redovnog poslovanja Neto dobici (neto gubici) poslovanja koje se obustavlja Rezultat perioda- Dobitak (gubitak) pre oporezivanja Porez na dobit Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Gubitak od kreiranih odloženih poreskih obaveza i smanjenja odloženih poreskih sredstava Dobitak (gubitak) Zarada po akciji Osnovna zarada po akciji Umanjena zarada po akciji

More Related