1 / 12

Totale communicatie

Totale communicatie. Juli 2009. Wat is totale communicatie?. Basisvisie. Om alle mogelijkheden te benutten en zo goed mogelijk met de cliënt contact te maken en te communiceren, moeten we bewust, tegelijkertijd en op maat gebruik maken van zoveel mogelijke uitingsvormen.

feleti
Télécharger la présentation

Totale communicatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Totale communicatie • Juli 2009

 2. Wat is totale communicatie?

 3. Basisvisie Om alle mogelijkheden te benutten en zo goed mogelijk met de cliënt contact te maken en te communiceren, moeten we bewust, tegelijkertijd en op maat gebruik maken van zoveel mogelijke uitingsvormen. Totale communicatie (TC) is een term die onder andere wordt gebruikt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. TC is een onderdeel van volwaardig burgerschap.

 4. Basisvisie ~ vervolg Bij TC (totale communicatie) wordt onder andere gebruik gemaakt van verschillende communicatievormen die concreter en constanter van vorm zijn dan gesproken woorden. Tegelijkertijd doe je een beroep op meerdere zintuiglijke kanalen waarmee de cliënt informatie kan waarnemen

 5. Dezelfde taal spreken In een omgeving waar voornamelijk door middel van gesproken taal wordt gecommuniceerd, voelt een cliënt zich al snel onbegrepen. We moeten dezelfde taal spreken. Of de communicatie slaagt is grotendeels afhankelijk van de bereidheid van de omgeving om te investeren in de communicatieve mogelijkheden van de cliënt.

 6. Communicatievormen • gesproken taal • geschreven taal • gebaren • tekeningen- pictogrammen • foto’s • voorwerpen • gedrag: lichaamstaal, mimiek, oogcontact……… • ruimtegebruik • geluiden • geuren – proeven – voelen

 7. Voorbeelden spraak gebaren foto’s echte voorwerpen gedrag: mimiek,oog- contact en lichaamstaal tekeningen pictogrammen schrift Geschreven tekst

 8. Voorbeelden geluid geuren,proeven, voelen ruimte gebruik Geschreven tekst

 9. Keuze voor een vorm Welke vorm de cliënt kiest, hangt af van • de voorkeur en • het vermogen van de cliënt tot waarnemen. Om een goede keuze te maken heb je vaak de hulp nodig van een logopedist of communicatie deskundige. Om de communicatie van de cliënt in beeld te brengen maken we gebruik van een communicatieprofiel en –plan.

 10. Communicatieprofiel Bij het maken van een communicatieprofiel wordt nagegaan: • Welke communicatievormen de cliënt begrijpt en gebruikt • Op welk communicatienivo de cliënt communiceert • En met welk doel de communicatie wordt ingezet

 11. Totale communicatie GEWOON DOEN!

More Related