Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STALEXPORT SA od restrukturyzacji do rozwoju PowerPoint Presentation
Download Presentation
STALEXPORT SA od restrukturyzacji do rozwoju

STALEXPORT SA od restrukturyzacji do rozwoju

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STALEXPORT SA od restrukturyzacji do rozwoju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STALEXPORT SAod restrukturyzacji do rozwoju Prezentacja w ramach konferencji „Polskie hutnictwo w Unii Europejskiej – nowe otwarcie” Nowy Przemysł, Katowice, 24 maja 2004r

 2. Spis treści: 1. STALEXPORT SA w latach 90-tych - przyczyny kryzysu 2. STALEXPORT SA w latach 2001-2003 - ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie, 3. STALEXPORT SA po roku 2004 - wyzwania na przyszłość - rozwój

 3. 1. Przyczyny kryzysu: Strategia realizowana w STALEXPORT SA w latach 90-tych: • Obrona pozycji quasi-monopolistycznej, • Budowa Grupy Kapitałowej w drodze licznych przejęć firm branży hutniczej i nie tylko, • Dominująca zasada w handlu: „ilość za wszelką cenę”

 4. cd.1. Przyczyny kryzysu: Strategia realizowana w STALEXPORT S.A. w latach 90-tych: • Zaangażowanie kapitałowe w szereg spółek produkcyjnych i projektów jak np.: Huta Ostrowiec, Huta Szczecin, Walcownia Rur Jedność, Elstal, sieć złomowa itp. • Wszystkie te podmioty wymagały dalszych inwestycji oraz restrukturyzacji zarówno w obszarze zarządzanie jak i finansowej

 5. cd.1. Przyczyny kryzysu: Strategia realizowana w STALEXPORT SA w latach 90-tych: • Brak efektywnego systemu zarządzanie procesami restrukturyzacji podmiotów grupy: • koncentracja na maksymalizacji obrotów w STALEXPORT SA • brak skutecznego nadzoru nad procesami inwestycyjnymi w spółkach zależnych • Niekontrolowany wypływ pieniądza do spółek grupy klasyfikowany post factum jako inwestycje, • Wysysanie środków obrotowych z handlu • Wzrastający poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi • Wiara w „nieomylność” decydentów, dworski styl zarządzania

 6. cd.1. Przyczyny kryzysu: Skutki realizowanej strategii przez STALEXPORT SA w latach 90-tych: • Wysysanie środków obrotowych z handlu

 7. cd. 1. Przyczyny kryzysu: Skutki strategii realizowanej przez STALEXPORT SA w latach 90-tych: • Rosnące zadłużenie i koszty jego obsługi (bez odsetek)

 8. cd.1. Przyczyny kryzysu: Skutki strategii realizowanej przez STALEXPORT SA w latach 90-tych na koniec roku 2000: • Łączne zaangażowanie - 1.7 mld zł (bilans. i pozabilans.) • Łączne zobowiązania - 1.4 mld zł (gł. krótkoterm.) • Stan udzielonych gwarancji - 519 mln zł • Suma rezerw netto na aktywa wątpliwej jakości w latach 2000-2002 – 1.2 mld zł • Łączna strata netto za 2000-2002 – 1.05 mld zł

 9. 2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Założenia restrukturyzacji, planu ratowania STALEXPORT SA: • Maksymalne odzyskanie środków zaangażowanych przez wierzycieli • Realność, przejrzystość i wiarygodność • Eliminacja źródeł kryzysu

 10. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Składowe planu restrukturyzacji STALEXPORT S.A. • Restrukturyzacja zadłużenia • Koncentracja na zyskownym handlu i dystrybucji • Reorganizacja STALEXPORT SA i spółek dystrybucyjnych • Radykalny program cięcia kosztów • Utrzymanie działalności autostradowej

 11. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Restrukturyzacja długu STALEXPORT S.A. • Zawarcie układu w połowie 2002 z wierzycielami niezabezpieczonymi na kwotę 605 mln zł • Konwersja 190 mln zł długu na kapitał • Podpisanie z wierzycielami zabezpieczonymi umów restrukturyzacyjnych na kwotę 163 mln zł

 12. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Uzasadnienie decyzji o koncentracji na działalności handlowej i dystrybucji: • Handel podstawą działalności firmy - potwierdzone 40-letnią rentowną działalności • Dystrybucja krajowa: • Rozbudowana sieć dystrybucji (ponad 20 hurtowni), • Żaden konkurent w Polsce nie posiada znaczniejszej pozycji na rynku dystrybucji, • Wykorzystanie silnej pozycji Handlu w zaopatrzeniu., • Przetwórstwo i usługi zaopatrzeniowe „szyte na miarę”.

 13. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Zmieniona filozofia zarządzania STALEXPORT SA: • Pełna otwartość wobec akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników oraz partnerów biznesowych, • Ścisły nadzór nad działalnością spółek dystrybucyjnych, • Ewolucja w stronę zintegrowanej grupy handlowej oraz oddzielonej działalności autostradowej.

 14. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Marketing - narzędzie do wykorzystania • Analiza rynku, • Koncentracja na handlu i dystrybucji krajowej oraz niszowo handlu zagranicznym, • Nacisk na uzyskiwanie masy marży a nie tylko wielkości obrotów, • Spójna polityka marketingowa w grupie, • Koordynacja logistyki, zaopatrzenia oraz IT (wspólny katalog wyrobów, system wirtualnego magazynu)

 15. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Nowe podejście w zakresie zarządzania ludźmi i public relations • Zaangażowanie załogi w proces restrukturyzacji (poprzez zespoły restrukturyzacyjne), • Zgoda załogi na redukcje wynagrodzenia, • Poprawa komunikacji wewnętrznej w grupie (zmiana systemu zarządzania operacyjnego, uruchomienie intranetu) • Wdrożenie nowego systemu motywacyjnego dla handlowców • Odbudowa wizerunku i marki spółki

 16. DG Dyrektor Generalny GH GF GZ Dyrektor Handlowy Dyrektor Finansowy Dyrektor ds..GK HEE HK FK ZRR GPP Biuro Eksportu Biuro H.Krajowego Ksiegowosc HEP HS FRF ZNW GNJ GWS HHHhhhTR HZ FBK GZA GRW Złom FDI BHP GbR HRW nt cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Restrukturyzacja organizacyjna STALEXPORT SA Optymalizacja działalności - redukcja biur z 20 w roku 2000 do 6 w roku 2003 – jako odzwierciedlenie zmian w sposobie zarządzania

 17. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Restrukturyzacja organizacyjna STALEXPORT SA Optymalizacja działalności - redukcja biur z 20 w roku 2000 do 6 w roku 2003 – jako odzwierciedlenie zmian w sposobie zarządzania

 18. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA w latach 2000-2003 Przedstawiono jedynie spółki zależne Aktywa sprzedane Spółki skonsolidowane

 19. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Grupa kapitałowa STALEXPORT SA w roku 2003 - przejrzysta organizacja Przedstawiono tylko spółki zależne Proces konsolidacji jest w fazie wstępnej. Prowadzona jest analiza wariantów postępowania

 20. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Restrukturyzacja kosztów STALEXPORT SA

 21. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Działalność autostradowa STALEXPORT SA • 30- letnia koncesja na A4 Katowice - Kraków uzyskana bezpośrednio przez STALEXPORT SA w 1997 roku • Koncesjonariusz miał za zadanie dostosowanie drogi do warunków autostrady płatnej - uruchomienie poboru opłat w kwietniu 2000r, • Konsorcjum SAŚ wystąpiło o koncesję na A4 Katowice - Wrocław

 22. cd.2. Ratowanie firmy – restrukturyzacja, plan i wykonanie Działalność autostradowa STALEXPORT S.A. • Znowelizowane prawo od 1.01.2004 umożliwia przeniesienie koncesji do spółki SAM

 23. 3. Wyzwania na przyszłość rozwój Główne wyzwania dla STALEXPORT SA w roku 2004 i latach następnych w zakresie działalności podstawowej • Spłata rat układowych i zobowiązań pozaukładowych • Optymalizacja poziomu marż i wielkości obrotów w działalności handlowej, • Wzrost poziomu obsługi klientów i rozwój sieci sprzedaży,

 24. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój Główne wyzwania dla STALEXPORT SA w roku 2004 i latach następnych w zakresie działalności podstawowej • Odzyskanie utraconej pozycji rynkowej (ale nie za wszelką cenę) i wiarygodności, • Konsolidacja GK (obniżenie kosztów, wzrost konkurencyjności), • Fuzje i przejęcia, • Pozyskanie kapitału obrotowego.

 25. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój W zakresie działalności autostradowej: Przeniesienie koncesji na eksploatację autostrady A4 Katowice - Kraków, • Zamknięcie finansowe projektu A4 Katowice -Kraków, • Pozyskanie koncesji na eksploatację autostrady A4 Katowice - Wrocław.

 26. cd.3. Wyzwania na przyszłośćrozwój STALEXPORT – strategiczne wyzwania: • Osiągnięcie przez STALEXPORT około 15% poziomu udziału w rynku stali, • Skonsolidowanie aktualnej sieci dystrybucji STALEXPORTU w jedną organizację, • Aktywny (podmiotowy) udział STALEXPORTU w procesie konsolidacji polskiego sektora dystrybucji stali.

 27. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój Uwarunkowania zewnętrzne - długoterminowe: • Koniunktura na międzynarodowym rynku stali (następne 3-4 lata), • Wewnętrzny wzrost konsumpcji stali spowodowany: • Realizacją projektów infrastrukturalnych wynikających z przystąpienia Polski do struktur UE, budownictwo, transport, ochrona środowiska,

 28. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój Uwarunkowania zewnętrzne - długoterminowe: • Wewnętrzny wzrost konsumpcji stali spowodowany: • Wzrostem konsumpcji indywidualnej (samochody, sprzęt AGD, przemysł maszynowy, • Konsolidacja branży stalowej na Świecie, Europie i w Polsce któremu musi towarzyszyć konsolidacja handlu.

 29. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój Realizacja każdej strategii, w tym strategii rozwoju wymaga środków finansowych. Pozytywne wyniki procesu restrukturyzacji STALEXPORTU oraz warunki zewnętrzne skłaniają do pozyskania niezbędnych środków finansowych poprzez nową emisję akcji. Taki kierunek postępowania przyjął STALEXPORT S.A.

 30. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój Przeznaczenie nowej emisji akcji: • Od 50 do 65 mln zł – zwiększenie kapitału obrotowego, • Do 15 mln zł - finansowanie projektów autostradowych, w tym – A4 Katowice – Wrocław, • 5mln zł – konsolidacja Grupy, wykup mniejszościowych udziałowców spółek zależnych, • Do 90 mln zł – wzmocnienie sieci poprzez akwizycję innych spółek.

 31. cd.3. Wyzwania na przyszłość rozwój • Realizacja tak zarysowanej strategii pozwoli przejść STALEXPORTOWI S.A. • z fazy RESTRUKTURYZACJI, • do fazy ROZWOJU