1 / 19

Geografijos terminų mokymas didaktinio žaidimo metodu. Kai kurie taikymo aspektai

Geografijos terminų mokymas didaktinio žaidimo metodu. Kai kurie taikymo aspektai. Laima Railienė Kėdainių ,,Ryto” pagrindinė mokykla 2013 m. Pranešimo tikslas. pristatyti didaktinį žaidimą, kaip veiksmingą ugdymo metodą, mokant moksleivius geografijos

gaerwn
Télécharger la présentation

Geografijos terminų mokymas didaktinio žaidimo metodu. Kai kurie taikymo aspektai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Geografijos terminų mokymas didaktinio žaidimo metodu. Kai kurie taikymo aspektai Laima Railienė Kėdainių ,,Ryto” pagrindinė mokykla 2013 m.

 2. Pranešimo tikslas • pristatyti didaktinį žaidimą, kaip veiksmingą ugdymo metodą, mokant moksleivius geografijos • atskleisti didaktinio žaidimo, kaip ugdymo metodo privalumus, mokant moksleivius geografinių terminų

 3. Mokytojui vadovaujant Mini projektai Darbas su įvairiais informacijos šaltiniais Kūrybiniai darbai Didaktiniai žaidimai IKT SĄVOKOS, TERMINAI Grupėmis Individualiai Savarankiškai Mokymo stilių ir metodų schema

 4. Didaktinio žaidimo tikslas gali būti • mokyti mokinius kritiškai vertinti dabartinio gyvenimo situacijas, iškelti problemas, rasti būdus sėkmingam jų sprendimui

 5. Didaktinio žaidimo privalumai • įgalina mokinius supažindinti su nauja medžiaga • teikia žinias, padeda jas įtvirtinti • formuoja dalykines ir bendrąsias kompetencijas • plėtoja emocijas, intelektą, vaizduotę, ugdo valią

 6. Privalumai • žaidimas tampa veikla, kuria mokiniai tenkina pažinimo, saviraiškos ir kitus poreikius • palanki atmosfera žaidimo metu sukuria gerą nuotaiką, stiprina mokinių bendravimą, plėtoja mokinių tarpusavio kontaktus, komunikacinius sugebėjimus

 7. Kuriame ugdymo etape gali būti naudojamas pagal mokytojo pasirinkimą? • naujai medžiagai diegti • žinioms įtvirtinti • išmoktai temai pakartoti

 8. Svarbu • mokiniai turi gerai suprasti žaidimo instrukcijas • jų tinkamas suvokimas, leis siekti laukiamo rezultato • gerai įsisąmoninti, kad tai ne bet koks žaidimas, o ugdomasis

 9. Geografijos terminų mokymui tinkamų žaidimų klasifikacija

 10. GEOGRAFINIAI TERMINAI Instruk-cija Žaidi-mas Komunikacinis Didakti-nis žaidimas Individualus Judrus Kompiuterinis Komandinis Aptari-mas Verti-nimas Kaupiamasis Žaidimo metodika Geografinių terminų mokymo modelis

 11. Geografinių terminų mokymas ir įtvirtinimas galimas • ugdomojo proceso metu – pamokoje • nepamokinėje geografinėje veikloje (geografinės savaitės metu, seminare –žaidime ir kt.)

 12. Vertinimas žodžiu, pagyrimas, paskatinimas Už kelis atliktus darbus Darbas grupėje MOKYTOJAS - MOKINĮ Suvestinis pažymys į dienyną Mokytojo įvertinimas Mokinio įsivertinimas Teorinis Praktinis VERTINIMAS Savęs įsivertinimas Pagal nurodytus kriterijus Emocinis įsivertinimas MOKINYS - MOKINĮ Atlikto darbo patikrinimas Recenzija (pagal nurodytus kriterijus) Žodžiu Raštu Vertinimas

 13. Didaktinio žaidimo taikymas yra ne tik patrauklus procesas, bet ir reikalaujantis • didesnių laiko ir jėgų resursų • platesnio pedagoginio ir dalykinio akiračio • pedagoginės ir dalykinės kultūros • paties mokytojo didelio suinteresuotumo

 14. Emocijų svarba geografijos terminų mokyme • sėkmingam geografinių žinių (šiuo atveju geografinių terminų išmokimui) svarbus ir emocinis jų priėmimas • ugdymo procese svarbu panaudoti tokius mokymosi stilius ir metodus (didaktinį žaidimą), kurie stimuliuotų mokomojo dalyko teigiamą emocinį priėmimą

 15. emocijos svarbios mažinant mokinių mokymosi krūvį; • svarbu siekti, kad naujų geografinių terminų perteikimas skatintų mokinių emocijas ir norą jas išmokti.

 16. Apibendrinimas • aktyvaus mokymosi metodų pagalba, mokiniai įgyja ne tik dalykinių žinių ir dalykinių kompetencijų, bet ir bendrųjų kompetencijų • didaktinis žaidimas – vienas aktyvaus ugdymo(si) metodų, galimų panaudoti pamokoje

 17. didaktinis žaidimas ta veikla, kuria mokiniai tenkina pažinimo ir saviraiškos poreikius • mokant geografinių terminų, gali būti panaudojami kelių tipų didaktiniai žaidimai: individualūs, komandiniai, judrūs, kompiuteriniai ir komunikaciniai

 18. sėkmingam geografinių terminų išmokimui svarbus ir emocinis nusiteikimas, o teigiamas emocijas skatina didaktinio žaidimo panaudojimas ugdymo procese • didaktinis žaidimas padeda ne tik lengviau įsiminti geografinius terminus, bet ir įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų

 19. Sėkmės!

More Related