1 / 111

Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí

Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí. makroúroveň. mikroúroveň. Publikování informací dříve. Publikování informací nyní. Otevřená (obecná, generická) struktura. Cíl:. Najít formát (strukturu, architekturu) použitelnou pro co největší počet typů elektronických dokumentů

garran
Télécharger la présentation

Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RekapitulaceÚrovně organizace informací a znalostí makroúroveň mikroúroveň VOŠIS – OIZ 08

 2. Publikování informacídříve VOŠIS – OIZ 08

 3. Publikování informacínyní VOŠIS – OIZ 08

 4. Otevřená (obecná, generická) struktura Cíl: Najít formát (strukturu, architekturu) • použitelnou pro co největší počet typů elektronických dokumentů • nezávislou na použitém HW a SW • srozumitelnou lidem i počítačovým programům VOŠIS – OIZ 08

 5. Realita:Formáty elektronických dokumentů VOŠIS – OIZ 08

 6. Odlišnost struktur dokumentů působí: • obsah • kvalita • funkce (účel) • forma (údajů, nosiče, přenosu – v čase, v prostoru) • rozsah, úplnost • retrospektiva • frekvence aktualizace • stupeň odbornosti • míra zveřejnění • dostupnost • typ poskytovaných informací (primární – sekundární) • autor (jednotlivec – kolektiv – instituce) VOŠIS – OIZ 08

 7. Kritéria pro volbu typu formátu Typ obsažených informací(text, grafika, audio, video, multimédia) Způsob užití / prezentace dokumentu Možnost editace Možnost vyhledávání Obtížnost (pracnost) tvorby dokumentu Nároky na zdroje, cena vybavení Uživatelé dokumentu Typ dokumentu VOŠIS – OIZ 08

 8. V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem, ani vyschlá, holá písčitá jáma, kde by se nedalo na nic sednout a ničeho se najíst: byla to hobití nora, a to znamená komfort. Sandro Botticelli (1445-1510) je malíř italské renesance. VOŠIS – OIZ 08

 9. VOŠIS – OIZ 08 10

 10. RekapitulacePříklad – informace o osobě VOŠIS – OIZ 08 11

 11. Historie vyznačování struktury dokumentů Bez vyznačení – starověká písma Velká písmena Mezery mezi slovy, iniciály, interpunkce Příprava rukopisů pro sazbu Typografické značky Korekturní znaménka Značky v textových editorech Jazyky pro popis stránky Databázové programy Značkovací jazyky VOŠIS – OIZ 08 12

 12. Historie vyznačování struktury dokumentů VOŠIS – OIZ 08

 13. Historie vyznačování struktury dokumentů VOŠIS – OIZ 08 14

 14. Typografické značky VOŠIS – OIZ 08 15

 15. Korekturní znaménka VOŠIS – OIZ 08 16

 16. Možné způsoby formátování elektronických dokumentů 1. „nestrukturované“ např. image (obraz digitalizovaného dokumentu), tzv. binární formáty aj. 2. strukturovaná informace 3. hybridní (semistrukturovaná) informace např. strukturované záhlaví, nestrukturované tělo v emailu VOŠIS – OIZ 08 17

 17. Vyznačování struktury elektronických dokumentů VOŠIS – OIZ 08 18

 18. Dokument bez struktury na tři týdny Čtenář4 signatura Koutecký 2010 A1586 Vladimír ”” TajnýdeníkLaury 21. září Palmerové () z Prahy si půjčil VOŠIS – OIZ 08

 19. Struktura publikovaných informací VOŠIS – OIZ 08 20

 20. Dokument „bez struktury“ VOŠIS – OIZ 08 21

 21. Typy strukturování elektronických dokumentů obsahové – formální homogenní – nehomogenní editovatelné – needitovatelné proprietární – otevřené procedurální – neprocedurální lineární – hierarchické – síťové – relační VOŠIS – OIZ 08 22 22

 22. RekapitulaceObsah a forma informace Informace = data, která mají smysl 2) Informace = znalosti, které jsou sdělitelné obsah content komunikace – formát container, carrier VOŠIS – OIZ 08 23

 23. Formální strukturování VOŠIS – OIZ 08 24

 24. Obsahové strukturování VOŠIS – OIZ 08 25

 25. Samoobsluha v KaliforniiAllen Ginsberg1926 – 1997 Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku.Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých enumeracích!Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci! Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny?Přeložil Jan Zábrana VOŠIS – OIZ 08

 26. a) textové editory– TXT, DOC, RTF, ODT, WPD, TEX VOŠIS – OIZ 08 27

 27. b) jazyky pro popis stránky PostScript vektorový popis grafické informace VOŠIS – OIZ 08 28

 28. Portable document format – PDF podmnožina jazyka PostScript Adobe Acrobat, Adobe Reader ISO 19005:2005 VOŠIS – OIZ 08 29

 29. c) databázové programydatabáze – obsah (instance) VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS - ZIZ 6 30

 30. databáze – definice struktury VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS - ZIZ 6 31

 31. databáze – formulář (styl) VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS - ZIZ 6 32

 32. Typy dokumentů podle datové struktury 7. 9. 2014 • lineární • hierarchické • síťové • relační VOŠIS – OIZ 08 33 33

 33. Fakta lineární struktura srozumitelná lidem Čtenář Vladimír Koutecký z Prahy 4si 21. září 2010 půjčil na tři týdny knihu „Tajný deník Laury Palmerové“(signatura A1586) VOŠIS – OIZ 08 34 34

 34. Lineární (sekvenční) struktura VOŠIS – OIZ 08 35 35

 35. Lineární (sekvenční) struktura VOŠIS - ZIZ 7 VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS – OIZ 08 36 36

 36. Lineární (sekvenční) struktura oblasti užití: zálohy dat (sekvenční ukládání na magnetickou pásku) fulltextové systémy(doplněné indexovými soubory) standardy: ISO 2709 – výměnný formát pro bibliografické záznamy VOŠIS – OIZ 08 37 37

 37. Stromová (hierarchická) struktura VOŠIS – OIZ 08 38 38

 38. Stromová (hierarchická) struktura VOŠIS – OIZ 08 39 39

 39. Stromová (hierarchická) struktura oblasti užití: indexové soubory HTML a XML dokumenty objektově orientovaná technologie standardy: ISO 8879 – SGML VOŠIS – OIZ 08 40 40

 40. Síťová struktura VOŠIS – OIZ 08 41 41

 41. Síťová struktura VOŠIS – OIZ 08 42 42

 42. Síťová struktura oblasti užití: hypertext World Wide Web standardy: CODASYL XML VOŠIS – OIZ 08 43 43

 43. Relační struktura VOŠIS - ZIZ 7 VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS – OIZ 08 44 44

 44. Relační struktura oblasti užití: transakční (relační) databáze standardy: ISO/IEC 9075 – SQL VOŠIS – OIZ 08 45 45

 45. Základní současné technologie publikování informací 1) tisk na papír (knihy, časopisy)uzavřená vývojová etapa 2) elektronické publikováníperspektivní, stále ve vývoji • přenos energií (vysílání) / elektronické (digitální) dokumenty • online / offline • push / pull VOŠIS – OIZ 08

 46. Procesy publikování • editace vytváření a změna struktury a/nebo obsahu dokumentu • prezentace interpretování dokumentu ve smyslově vnímatelné podobě (formátování na prezentačním médiu) • výměna přenášení dokumentu od původce k příjemci VOŠIS – OIZ 08

 47. Co potřebujeme k publikování elektronických dokumentů? • know how • hardware • software (program k vytvoření struktury obsahu a struktury vzhledu) • prostředky pro přenos VOŠIS – OIZ 08

 48. Elektronické publikování VOŠIS – OIZ 08 49

 49. Typy elektronického publikování publikování na Internetu(online, offline) publikování na CD-ROM / DVD online databáze VOŠIS – OIZ 08 50

More Related