1 / 23

AD konverzija

AD konverzija. Principijelna šema A/D konvertora. Karakteristika prenosa idealnog A/D konvertora D = k Vul. A/D konvertor sa paralelnim komparatorima (FLASH AD). primena. Na priključke –REF i REF se priključuju referentni naponi V ref 1 i V ref 2 – V ss < V ref 1 , V ref 2 < V DD

Télécharger la présentation

AD konverzija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AD konverzija

 2. Principijelna šema A/D konvertora

 3. Karakteristika prenosa idealnog A/D konvertora D = k Vul

 4. A/D konvertor sa paralelnim komparatorima (FLASH AD)

 5. primena • Na priključke –REF i REF se priključuju referentni naponi Vref1 i Vref2 • – Vss<Vref1,Vref2<VDD • Najčešće se –REF vezuje na masu a REF na izvor referentnog napona • Pragovi komparacije:

 6. Ako je rezultat konverzije broj D tada je napon na ulazu Vk=D< VU< Vk=D+1 • usvaja se sredina intervala n – rezolucija AD konvertora, m – broj kvantizacionih nivoa Greška konverzije:

 7. Stvarni ulazni napon Poboljšanje rezolucije: Ako se D dovede na DA konvertor:

 8. Principijelni blok dijagram

 9. Praktična realizacija – kaskadni FLASH AD

 10. drugi AD ima dodati R/2prema REF tako da su struje kroz otporne lance jednake a time nagib karakteristike oba AD • Prvi AD daje gornja 4 bita, a drugi donja 4 bita rezultata • Prvi AD ima dodati R/2prema masi tako da je greška kvantizacije prvog AD uvek pozitivna

 11. A/D konvertori sa sukcesivnim aproksimacijama

 12. Prati/pamti kolo (track&hold circuit)

 13. Odabiranje signala kratkotrajnim impulsima

 14. Slika 16.42 Prateći A/D konvertor

 15. A/D konvertor sa generatorom rampe

 16. A/D konvertori sa dvojnim nagibom

 17. Dužina konverzije zavisi od nivoa napona koji se meri* • Beskonačno potiskivanje komponenti ulaznog napona periode T1/M • Zaštićen ulaz

 18. Dvocifreni BCD A/D konvertor sa dvojnim nagibom

More Related