1 / 23

RUSMIDDELMISBRUK AD

r 2000-2005 prosjektetablering i samarbeide med Loland Behandlingssenter og Kr.Sand kommune.Mlsetting: utvikle og generere kunnskap om metode for diagnostisering, kartlegging og behandling av voksne med AD/HD og rusproblematikk.. Prosjektaktiviteter.. RessursbasetjenesterForskning i form av d

media
Télécharger la présentation

RUSMIDDELMISBRUK AD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RUSMIDDELMISBRUK AD/HD OG BRUKERMEDVIRKNING ADHD teamet Martha Lomeland, vernepleier Anne Marie Willesen, sosionom ARA, Kristiansand 8 og 9 oktober 2007

  2. r 2000-2005 prosjektetablering i samarbeide med Loland Behandlingssenter og Kr.Sand kommune. Mlsetting: utvikle og generere kunnskap om metode for diagnostisering, kartlegging og behandling av voksne med AD/HD og rusproblematikk.

  3. Prosjektaktiviteter. Ressursbasetjenester Forskning i form av delstudier Utarbeiding av undervisningspakker for samarbeidspartnere Edukativt gruppe/individuelt Rd og veiledning tverrfaglig/-etatlige fora Bio- og nevrofeedback Ressursbasetjenester: Bist med faglig bistand til klinikken dvs diagnostisering, kartlegging og behandlingsanbefalinger av pas, som bl a er henviste til RUPO Konsultasjon, rdgivning t og veiledning til samarbeidspartnere Unnervisning til fagfolk i 1. og 2 linjetjenesten Mlsettning: At sikre prosjektet faglig troverdighet i praksisfeltet Synliggjre projektet i fagfeltet Erhverve kunnskap om pasientgruppens spesifikke behov og forutsettninger Erhverve kundskap om flaskehalser i etablerte tjenester, metoder og tilbud for peke p behov for nye tiltak, spissing av metode osv.Ressursbasetjenester: Bist med faglig bistand til klinikken dvs diagnostisering, kartlegging og behandlingsanbefalinger av pas, som bl a er henviste til RUPO Konsultasjon, rdgivning t og veiledning til samarbeidspartnere Unnervisning til fagfolk i 1. og 2 linjetjenesten Mlsettning: At sikre prosjektet faglig troverdighet i praksisfeltet Synliggjre projektet i fagfeltet Erhverve kunnskap om pasientgruppens spesifikke behov og forutsettninger Erhverve kundskap om flaskehalser i etablerte tjenester, metoder og tilbud for peke p behov for nye tiltak, spissing av metode osv.

  4. AD/HD teamet Ressursteam for hele ARA, poliklinikk og dgnposter Ikke utredning for ADHD, men: Undervisning/funksjonskartlegging Hjelp til tilrettelegging for IP Veiledning av samarbeidspartnere Opererer kun i en setting med forpliktende samarbeide p tverrfaglig og tverretatlig grunnlag.

  5. AD/HD, rus og psykiatriske tillegslidelser AD/HD: vansker med regulere impulsivitet, oppmerksomhet, konsentrasjon, organisering, emosjoner, preget av her og n atferd. Kronisk tilstand Rus: ca 40 % av voksne pas med AD/HD utvikler misbruk/avhengighet (15-17% av alle rusmiddelmisbrukere)-vilkrlighet og impulsivitet (Biederman et al 1995)

  6. Forts.adhd, rus Annen psykiatrisk diagnose: 71% (depresjon, angst, antisosial pers.forst.) (Wilens et al, 1997) En diagnose = ok 3 eller flere diagnoser samtidig = utfordring

  7. Brukermedvirkning For kunne vre ha reel innflytelse m man vite hva man feiler. a trodde a var dum og s var det ADD

  8. Kjennetegn p pasientene vre kan vre : Vansker med bo Vansker med styre konomi Vansker med holde dgnrytme Vansker med holde avtaler/ flge behandling Liten forstelse av egen lidelse Vansker med sosial kompetanse Vansker i forhold til jobb Fler at alt er KAOS Ansvarsgruppen fr det ikke til.

More Related