Download
wiczenia 1 wprowadzenie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie

Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie • mgr Tomasz Kołakowski • kolakowski@ae.jgora.pl • Tomasz.Kolakowski@ue.wroc.pl • Bud. H, p.14, tel. 75 75 38 215

 2. Logistyka a projekty logistyczne • Przejawem realizowania złożeń i wytycznych logistyki mogą być różnego rodzaju projekty (przedsięwzięcia), które stanowią praktyczny wymiar rozwiązań, jakie należy wdrożyć w celu uniknięcia lub łagodzenia problemów związanych z przepływem ładunków (produktów, towarów) i osób.

 3. Co to jest projekt? • Dwa podejścia: • Zarządzanie • Ekonomia rozwoju Cechy projektu: - …. ???

 4. Projekt logistyczny • Projekty logistyczne (wg Witkowskiego i Rodawskiego)to jednorazowe, ograniczone czasowo i budżetowo przedsięwzięcia, których realizacja służy poprawie sprawności i efektywności przepływów produktów oraz towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw lub układach przestrzennych

 5. Rodzaje projektów logistycznych – przedmiot projektu: • rozmieszczenia zakładów produkcyjnych i składów • zarządzania zapasami • transportu • obsługi klientów • magazynowania • rozwoju lub modernizacji liniowych elementów infrastruktury logistycznej

 6. Rodzaje projektów logistycznych – skala i oddziaływanie projektu • mikroekonomiczna makroekonomicznej mezoekonomiczna • Oddziaływanie na podmiot implementujący • Oddziaływanie na otoczenie

 7. Rodzaje projektów logistycznych – podmiot realizujący projekt: • publiczne - inicjowane i wdrażane prze instytucje publiczne (rządowe i samorządowe) • realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, np. przy zastosowaniu modelu BOT (ang. build-operate-transfer) • quasi-publiczne – realizowane np. przez spółki komunalne z udziałem miasta • prywatne – planowane i wdrażane przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym obszarze oraz mieszkańców (w postaci inicjatyw obywatelskich, za pośrednictwem organizacji społecznych jak np. stowarzyszenia).

 8. Rodzaje projektów logistycznych – charakter projektu: • Projekty stricte infrastrukturalne (tzw. „twardeprojekty”), m.in.: infrastruktura transportowa, magazynowa, manipulacyjna, itp. • tzw. „miękkieprojekty”, m.in.: o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, edukacyjnym czy legislacyjnym.

 9. Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej

 10. Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej

 11. Przykład projektów w zakresie logistyki miejskiej

 12. Zadanie domowe • Przygotować referat nt wybranej grupy projektów logistycznych (infrastruktury procesów logistycznych), np.: • Projekty w zakresie: • Infrastruktury transportu i manipulacji (transport lądowy, wodny, powietrzny, przesyłowy – sieć transportowa i środki transportu) – liniowy i punktowy, • Budynków i budowli magazynowych oraz ich niezbędnego wyposażenia (centra logistyczne, punkty przeładunkowe, urządzenia magazynowe, środki transportu wewnętrznego, itp.), • Opakowań i logistyki zwrotnej, ekologistyki, • Środków przetwarzania informacji (systemy sterowania zapasami, ewidencyjno-rozrachunkowe, informacyjno-decyzyjne, zintegrowane), • Działań „miękkich” – projekty szkoleniowe, edukacyjne, informacyjne, itp.

 13. Terminy prezentacji referatów: • 26.10.2011 • 09.11.2011 • 23.11.2011 • 07.12.2011 • 21.12.2011 • 04.01.2012 • Prezentacja w Power Point • Referat w formie pisemnej – formatowanie teksu zgodne z wymogami w pracy dyplomowej na UE