Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thomas Johansson Teamchef Sidas Östersjöteam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thomas Johansson Teamchef Sidas Östersjöteam

Thomas Johansson Teamchef Sidas Östersjöteam

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Thomas Johansson Teamchef Sidas Östersjöteam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thomas Johansson Teamchef Sidas Östersjöteam

 2. Team Östersjö Uppdrag: ”Att utveckla relationer mellan Sverige och länderna kring Östersjön – Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland; St Petersburg, Leningrad och Kaliningrads län” Dessutom ansvarar Team Östersjö för Sveriges administration av TAIEX och Twinning. Verksamhet: Ekonomiska bidrag, rådgivning, hjälp med kontakter Budget: Totalt 40 miljoner SEK, varav 25 miljoner för aktiviteter och projekt Anställda: 17 personer Vi ger stöd till myndigheter, kommuner och regioner, enskilda organisationer…för att: ta fram förstudier, genomföra ett seminarium, en workshop, en konferens, utveckla nätverk…samt: att förbereda och underlätta genomförandet av EU:s Östersjöstrategi Ämnesområden: Miljö och Energi, Människors hälsa och säkerhet, Ekonomiska möjligheter och Analys och kommunikation

 3. Sidas verksamhet Utrikes- och säkerhetspolitiken Biståndspolitiken Internationell samverkan Reform-samarbete i Östeuropa Biståndsverksamhet Samarbete inom Östersjö-regionen Grannlands-samarbete med Ryssland K2 K3 Konflikt-länder K1 EUnärmandet K4 v v v v K5 Sidas Östersjöteam

 4. 2009 119 Projekt 25 miljoner SEK

 5. LeningradSt Petersburg Kaliningrad

 6. EU Strategy for the Baltic Sea Region(EUBSRS) • 4 overall objectives: • To make the Baltic Sea region an environmentally CLEAN place; • To make the Baltic Sea region a PROSPEROUS place; • To make the Baltic Sea region an ACCESSIBLE and ATTRACTIVE place; • To make the Baltic Sea region a SAFE and SECURE place.

 7. Mål & möjligheter “vi måste överbrygga denkvarvarande öst-västligadelningen” “samarbetet måste intensifieras ochbreddas tillnya grupper” “den regionala integrationenmåste stärkas” Wolfe, Myléus, Kaluczynska et al.

 8. Cross-border cooperation 2007-2013: 52 internal border programmes Eligible areas: NUTS III + maritime borders(>150km) • Themes for cross-border co-operation: • Entrepreneurship and SMEs, • cross-border trade, tourism and culture • Protection & joint management of the environment • Better access to transport • Information and communication networks • Water, waste management & energy management systems • Joint use of health, culture & education infrastructures • Judicial and administrative cooperation

 9. Banbrytande ! Livslängd ? Finansiering ! Genomförande !? Något nytt ?! Global, mackroregional, nationell, mikroregional och lokal nivå ! Framtiden EU strategi för Östersjöområdet

 10. Region – Nationell – Makroregion Det mesta platsar Internationalisering = framgång EU regionen – Ryssland Beroende av sjön Näringsliv ? ? Kalmar och EU strategi

 11. Tack!www.sida.se/ostersjoenheten