1 / 10

KF A3 eksempler

KF A3 eksempler. STUDENT: Dato: 14.04.2012. TEMA (business case): ” shiny mark ” påført wafer i det den singuleres i waferlinje. Det reduserer kvalitet, reduserer utbytte % og derved øker kostnad. Kan også resultere i kunde klager og omdømmetap. Valg av korrigerende tiltak.

Télécharger la présentation

KF A3 eksempler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KF A3 eksempler

  2. STUDENT: Dato: 14.04.2012 TEMA (business case): ”shiny mark” påført wafer i det den singuleres i waferlinje. Det reduserer kvalitet, reduserer utbytte % og derved øker kostnad. Kan også resultere i kunde klager og omdømmetap. Valg av korrigerende tiltak Hvilke tiltak? Innfør regime for å stoppe maskin i tide. OCAP når utbytte er utenfor definert grense Forebyggende vedlikehold på alle variabler. Lage standard arbeidsbeskrivelse for enkle vedlikeholdstiltak, pusse kanten på singuler- hjul og sjekke spyledyser. Bakgrunn og mål EFEKT 2 4 1 • Når ”shiny mark” oppstår så forsvinner det ikke før noen gjør tiltak på maskinen. • Oppdage problemet innen 10 minutter etter at det har oppstått og stoppe maskinen. • Gjør tiltak på maskin før den settes i drift igjen. (Etablere OCAP, Out of Control Action Plan). 3 Vanskelig Lett Nåsituasjonen • Shiny marks oppstår på ett eller begge kontakt- • punktene, se bilde. • Graf for januar overflate utbytte%, maskin 1. • Problemet oppstår uten forvarsel. Operatør • reagerer ikke ved å stoppe maskinen og ”feilsøke” Analyse • Hvorfor oppstår problemet uten forvarsel? Maskin drifter. • Hvorfor drifter maskin? Det er mange variabler som må være innstilt riktig i forhold til hverandre. • Hvorfor drifter variablene? Slitasje på singuleringshjul, og endringer i trykk/spredning i spyledyser. • Hvorfor slitasje på singuleringshjul og endring i trykk/spredning i spyledyser? Mangelfulle arbeidsbeskrivelser for vedlikehold. • Hvorfor mangelfulle arbeidsbeskrivelser for vedlikehold? ”Hvis det fungerer så IKKE rør innstillingene” OPPFØLGING SIKKRING AV RESULTATER • Ny standard og daglig etterspørring av den nye standarden. • Måle utbytte resultat. • Trening av operatører og Vh- operatører. • Jobbobservasjon. • Fortsett å måle utbytteresultat. • Fylle kompetansematrise • Trene på standard • Jobbobservasjoner • Forbedring av standard TQM Center Norway

  3. Det er idag lang saksbehandlingstid på klagesaker under Helseforskriften. For sjømenn er det vktig at disse sakene avgjøres så fort som mulig, da de ikke kan gå tilbake I arbeid før saken er avgjort. Ved å innføre et system med kontinuerlig forberding av prosessen, bør saksbehandlingstidentiden kunne reduseres betydelig. STUDENT: Dato:_10.11.2012 Ønsket situasjon Bakgrunn og mål Nåsituasjonen Analyse – Grunnårsaker - Fiskebeinsdiagram Oppfølging RESULTATER • Samle inn data i 2013, 2014 etc - Årlig sammenligning i november for å se om tiltakene har virket. • Standardiser det som virker, ta bort det med negativ effekt. • Vi vil ikke se bekreftede resultater før vi kan sammenligne med tall for 2013,2014 etc. • Analysen så langt tyder på et betydelig forberingspotensial. TQM Center Norway

  4. Ta styring i studiehverdagen – bli en superstudent! “Hva kan vi gjøre for å få maksimalt utbytte av forelesninger?” Analyse – grunnårsaker Bakgrunn og mål • 50% av skoletiden brukes på forelesninger • Utbyttet står ikke i forhold til tidsforbruket • Vi har valgt å fokusere på konkrete problemområder som påvirker utbyttet; oppmøte, fokus, forarbeid, etterarbeid og tidsnok oppmøte Ønsket situasjon Tiltak • Alle gruppens medlemmer skal møte på samtlige forelesninger. Vi skal stille forberedt og tidsnok, og til enhver tid være opplagt og fokusert i forelesningene. Vi skal konsekvent arbeide med notater/relevante oppgaver i etterkant. • Alle skal ha minimum 20 poeng av 25 mulige totalt Nå-situasjonen Oppfølging RESULTATER • Måle oppmøte/tidsnok oppmøte + egenvurdering hver dag • Statusmøte etter 4 uker og ved prosjektslutt Alle har nådd målet med minimum 20 poeng totalt

  5. STUDENT: ___________________________________ Dato:1.4.2012_______________________________ Tema:Ved kundemøte er det kommet signaler fra vår primær kunde xxxxxxxxx at gassvarslingstrommel går for tregt. En rekke sekundær kunder er urolig når det fare for gasslekkasjer at selve trommelen går tregt. Valg av korrigerende tiltak Bakgrunn og mål Det er et sterkt ønske fra kundens side å ha et produkt som er det beste på markedet. Det som er det impossible målet er å øke hastigheten på trommelen med 30 %, slik at trommelen kan rulles ut fortere ved mistanke om gasslekkasje. Dette for å evakuere mannskap så tidlig så mulig ved en eventuell gasseksplosjon. Nåsituasjonen Det som er det egentlige problemet i kundens øyne er at selve trommelen går for tregt rundt. Dette skyldes i sin helhet at akslingen på trommelen mangler smørenippel. Feil materialtype/kvalitet på selve akslingen er også i følge kunden et problem. Akslingen blir påført for mye sveis når den blir sveiset til håndtaket , da reduseres hastigheten. Det hender også at håndtak er bøyd med feil radius slik at selve trommelen tar «borti» håndtaket og reduserer farten. Manglende bruker veiledning er også en kjent problem. Analyse SIKKRING AV RESULTATER OPPFØLGING God kommunikasjon med kunde, sammenligne resultater fra forrige måling. Kvalitet sikre standarder. Overvåke intern fremdrift og effekt på resultater. Lagre all produksjonsdokumentasjon Digitalt. Måle resultat mot ønsket mål. Fiskebein før /etter. Kundemøte. Kundetilfredshetsmåling TQM Center Norway

  6. STUDENT: Jørgen Klasen Dato: 10-10-2011 Fiskebensanalyse Tema: Tappe maskin 301 - Jotun Metode Menneske Miljø Resultat Bakgrunn Materiale Maskin • Vi har flere tappe maskiner og vi vil ha høyere effekt. • Bedre inntjening. • Viktig for operatør da det forenkler arbeidet hans/hennes og Jotun tjener mer. Reelt Ønsket Ønsket situasjon Nåsituasjonen • Omstillingstiden skal ned. • Ikke høy nok effekt på tappemaskiner. • Smed-Analysen Oppfølging RESULTATER • OEE • Etter hver batch. • Med rød penn • Dato for måling • Sammenligning med mål TQM Center Norway

  7. STUDENT Dato:14/10-11 NÆRINGSVERDIER PÅ TØRR VARE, FOOD SERVICE PRODUKTER (STORHUSHOLDNING) Ønsket situasjon • Få et omregningsprogram via excel for å få næringsverdier på tørr vare. • Uten at vi må “rote “med de tilsetningene som liggger inne i resepten - kvalitetssikre bestående data. Halvering av tidsbruk pr. produkt  2,5 min. • 445 produkter som skal inn i database hos Millum PDB. • Bilde av nettsiden: Bakgrunn Mange kunder etterspør næringsverdier på tørr vare. Flere andre leverandører har lagt sine verdier inn i databasen til Millum PDB, det vil vi også. Her finner kundene all informasjon om næringsmidler i det norske storhusholdningsmarkedet. Viktig at kunden enkelt finner relevant informasjon. Viktig for vårt firma å være seriøs leverandør og ha samme tilbud som våre konkurrenter. Nåsituasjonen Prosesskart: Dagens system er basert på utregning av næringsverdier på tilberedt vare. Pga plassmangel har vi det ikke med verdier på tørr vare. Å regne disse ut tar lang tid og har mange feilkilder (mange personer, tilsetninger må fjernes og legges tilbake, fordampingsknapp av og på ). Blir regnet ut på forespørsel, tidsbruk: 5 min pr .produkt. Totalt 445 produkt. Oppfølging RESULTATER • Måle tidsforbruk nå mot ønsket. • Slutten av november. • Sjekke antall treff på nettsiden. • Sammenligne mål med oppnådd resultat 30.11.2011. TQM Center Norway

  8. STUDENT Dato:___30.11.2011________ Vi må finne årsakene til at vi “mister” materialprøver. Så skal vi sette inn tiltak som skal forhindre at denne situasjonen fortsetter. Vi skal ha med alle prøvene! Ønsket situasjon INGEN PRØVE MANGLER!! Bakgrunn Dette problemet er en gjenganger i avvikssystemet. Vi må få løst dette problemet! Prosessen synes ute av kontroll. Nåsituasjonen • Det registreres ukentlig 1-2 avvik (Prøve mangler) • Antatte årsaker til problemet er tidligere blitt undersøkt og tiltak satt inn, men ingen bedring er registrert. Vi står igjen med “vet ikke” og “husker ikke” årsaker. Oppfølging Hvis det ikke mangler flere prøver framover, så regnes tiltakene som vellykket. Vi observerer hvordan de nye rutinene følges og spør om hvor fornøyde operatørene er med de nye tiltakene. RESULTATER Evaluering 2 uker etter at tiltak er satt i gang. Regnes som vellykket hvis ikke nye avvik kommer innen 2 mnd. TQM Center Norway

  9. A3 Case

  10. STUDENT: Dato: TEMA (business case): Leveranse av brukerrelaterte vaktmestertjenester til skoler. Sikre riktig kvalitet på tjenesten. Valg av korrigerende tiltak Bakgrunn og mål Kunder opplever varierende kvalitet på tjenesten. Målet er fornøyde kunder ingen klager. Nåsituasjonen Det er 17 skoler i sonen. Vaktmester møter kl.07:00 og starter dagen og prioriterer oppgaver etter antatt viktighet. Det er ikke utarbeidet skriftelige arbeidsbeskrivelse. Avslutter dagen 15:00. Neste dag er det ny skole som har tjeneste. De fleste skoler kjøper 2-3 dager tjeneste i uken. Det er forskjellig kultur fra skole til skole, også når det gjelder å prioritere hva som er viktigste oppgaver som skal løses. Analyse 5 ganger hvorfor. Hva er den/de bakenforliggende årsak(er) OPPFØLGING SIKKRING AV RESULTATER Innføre ny dokumentert standard. Oppfølging av soneleder. Måling av kundetilfredshet. Evaluere ny standard. Forbedre og innføre ”best praksis” Innføre system for kvalitetsstyring. Innføre rutiner for Total kvalitetsledelse med rutiner for kontinuerlig opplæring, kundeoppfølging og målinger. Dato for oppfølging av A3 rapporten: 6. Juli TQM Center Norway

More Related