1 / 17

Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP. Hoe Quality Assurance in het programma Keteninformatisering helpt het resultaat te bereiken Workshop 28 op de Dag van de Keteninformatisering 22 mei 2014 Amersfoort. Voorwaarden voor succes in programma’s en projecten.

gyan
Télécharger la présentation

Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP Hoe Quality Assurance in het programma Keteninformatisering helpt het resultaat te bereiken Workshop 28 op de Dag van de Keteninformatisering 22 mei 2014 Amersfoort

 2. Voorwaarden voor succes in programma’s en projecten • Betrokkenen bij het project of programma (stakeholders) praten gezamenlijk over hun risico’s en handelen daarnaar; • Betrokkenen voeren het juiste gesprek in de juiste samenstelling en op het juiste niveau; • Bouwen aan zekerheden doen betrokkenen samen. Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 3. Programma • Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie die de implementatie van de uitkomsten van een set projecten en activiteiten overziet, coordineert en stuurt. De uitkomsten vertalen zich in benefits die bijdragen aan strategische doelen. Programma’s beslaan enkele jaren. Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 4. Lijn- en programmaorganisatie SPONSOR GROEP Senior Responsible Owner Business Change Management Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 5. Verschillen in besturing • Projecten worden geleid • Projectsturing vanuit doelstellingen en randvoorwaarden • Projecten leveren producten op • Programma’s worden bestuurd • Programmasturing vanuit visie en te behalen benefits • Business Change Management maakt onderdeel uit van programma’s (in ketens betreft dit ook de ketenpartners) Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 6. Werken met Programma’s • Duidelijk opdrachtgeverschap • Programmamanager en BCM zijn professionele opdrachtnemers • Grenzen en afhankelijkheden zijn helder • Gezamenlijk gebruik van programmabureau • Weinig overhead • Opdrachtgeverschap beter ingevuld Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 7. De Kern van MSP • 7 principes • Leading change • Envisioning and communicating a better future • Focusing on benefits and threats tot hem • Adding value • Designing and delivering a coherent capability • Learning from experience • Remaining aligned with corporate strategy • 7 besturingsthema’s • Roles and responsibilities • Vision and leadership • Stakeholders and Change control • Blueprint, benefits and Business Case • Planning and Control • Risk- and Issuemanagement • Quality and Assurance Management Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 8. Sturing op benefits Visie bepalen Benefits stellen Tranches maken Meten Evalueren Bijsturen Succes halen Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 9. Quality Assurance volgens MSP in de Vreemdelingenketen • Programma digitalisering in de Vreemdelingenketen werkt met MSP en wil QA • PBLQ voert 2 jaar QA uit, rapportage aan programma manager • 3 reviewrondes: • Programmabesturing, • Follow up van aanbevelingen en BCM en • Resultaat meting eerste tranche • Pragmatisch en doelgericht ingestoken • Maandelijks betrokken bij verantwoordingsgesprekken projectmanagers met Programmamanager Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 10. Beoordelingsformulier voor MSP besturingsthema in de Vreemdelingenketen Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 11. Pragmatische wijze van beoordelen gericht op resultaat en succes Besturingsproces: Bezetting OK J/N/Deels Opdracht OK J/N/Deels Verantwoordelijkheden OK J/N/Deels Werkwijze OK J/N/Deels Geconstateerd gebrek: Vermoedelijke impact: Gebrek reparabel: Voorgestelde actie: Actiehouder: Reparatie draagt bij aan: • Behalen van Benefits J/N/Deels • Sturing van Programma J/N/Deels • Voldoen aan (wettelijke) eisen J/N/Deels Beoordeling Actie Resultaat Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 12. Effectieve samenwerking • Open gesprekken • Compacte rapportages • Doelgerichte rapportagevormen • Hoofdzaken • Samen doorspreken en in actie zetten • Afspraken nakomen en niet zeuren Vereist • Vertrouwen en een beetje lef! Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 13. Tot slot risico management en succes Succes kent vele vaders, risico slecht één eigenaar Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 14. Traditioneel risico management Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 15. Volgens PBLQ Risico management Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 16. Succes • Succes is geen feit, maar een uitkomst van een proces waarin wensen en eisen worden verwoord en verwachtingen worden (bij)gesteld. Dit vindt vaak plaats in de vorm van veranderingsprogramma’s, waarbij succes een aantal verschijningsvormen heeft,zoals persoonlijk succes, systeemsucces, organisatiesucces, ketensuccesen beleidssucces. • Succes moet in op tijd “geïncasseerd” worden door het bereikte resultaat te benoemen, te documenteren, te beklinken en te communiceren. Veranderende omstandigheden of politieke visies kunnen bereikte overeenstemmingen immers snel doen verdampen. Helder zicht op ketenprogramma’s met Quality Assurance volgens MSP

 17. VRAGEN? ICT Topseminar Eindhoven Module 3 18-11-2013

More Related