1 / 12

CARTERA DE SERVEIS

CARTERA DE SERVEIS. DESENVOLUPAMENT PERSONAL. COMUNICACIÓ. JURÍDIC TÈCNIC ECONÒMIC. ÀREA ESPECÍFICA SANITÀRIA. PREVENCIÓ DE RISCOS. SUPORT LINGÜÍSITC NOVES TECONOLIGIES. Bonificacions. ÀREA DE COMUNICACIÓ I NEGOCIACIÓ. Atenció al client.

hans
Télécharger la présentation

CARTERA DE SERVEIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CARTERA DE SERVEIS DESENVOLUPAMENT PERSONAL COMUNICACIÓ JURÍDIC TÈCNIC ECONÒMIC ÀREA ESPECÍFICA SANITÀRIA PREVENCIÓ DE RISCOS SUPORT LINGÜÍSITC NOVES TECONOLIGIES Bonificacions

 2. ÀREA DE COMUNICACIÓ I NEGOCIACIÓ Atenció al client Gestió de reclamacions i queixes. Estructura i redacció de respostes Atenció a l’usuari immigrant Introducció a l’elaboració de presentacions Presentacions en públic Entendre les diferents cultures per millorar la relació amb l’usuari Pla d’acollida Millora de la redacció de documents Documentació sanitària Atenció al client i tècniques de vendes. Tècniques d’expressió escrita MENU

 3. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL • ÀREA DE COMUNICACIÓ I NEGOCIACIÓ Cohesió d’equips i creixement personal Coaching per el creixement personal i professional Tècniques de millora del treball en equip Creixement personal autoestima i autoconfiança La comunicació dins dels equips Intel·ligència emocional Gestió i administració del temps Marketing estratègic per a empreses L’organització del treball administratiu Direcció de reunions Conducció i direcció d’equips La programació Neurolingüística Tècniques de negociació i presa de decisions Tècniques de direcció Qualitat . Millora continua Tècnica teatral aplicada a l’entorn de treball La mediació en la resolució de conflictes Gestió de l’estrès . Mètode pilates Anàlisi de problemes i presa de decisions Creixement personal i gestió de l’estrès Coaching per la conciliació familiar i laboral Expressió corporal. Relaxació i concentració. Coaching per l’atenció a l’usuari/ client Ergonomia postural i relaxació Creació, planificació i gestió de projectes MENU

 4. ÀREA JURÍDICA TÉCNIC ECONÒMICA Organització i gestió sanitària Contractació laboral i confecció de nòmines Legislació laboral i administrativa La Llei de contractació del Sector Públic L’acte del procediment administrativa Gestió laboral i Seguretat Social La Llei 8/2006, gestió, administració i retribucions del personal estatutari Iniciació al dret del treball i de la Seguretat Social Prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social Contractació. Nòmines, contractes, assegurances socials, quitances La Llei de la dependència i prestacions no contributives Fiscalitat Compliment de la Llei de protecció de dades MENU

 5. ÀREA ESPECÍFICA SANITÀRIA Disseny de projectes de Recerca 1 PART Organització i gestió sanitària Disseny de projectes de Recerca 2 PART Ètica de la cura en la onco-hermatologia pediàtrica i en cures pal·liatives pediàtriques: Aspectes ètics i psicològics. Conceptes fonamentals de la bioètica Els drets i deures dels pacients: Bioètica i el respecte a l’autonomia dels pacients L’auxiliar d’infermeria al servei d’urgències Acompanyament al dol Ètica de la cura. Teoria i praxis per al personal d’infermeria. Actualització de coneixements de l’auxiliar d’infermeria en Geriatria Bioètica i l’atenció en les unitats de cures intensives. Problemes i decisions al fi de la vida Ètica de la dependència i la vulnerabilitat del pacient de la tercera edat.. Aspectes ètics i psicològics Ètica de la cura amb el pacient adult oncològic i cures pal·liatives. Aspectes ètics i psicològics L’auxiliar d’infermeria en la unitat de cures intensives Dietètica i nutrició en atenció primària Documentació sanitària Higiene hospitalària Personal de manteniment d’institucions sanitàries MENU

 6. ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Contenció en situació de crisi. Contenció verbal i física Prevenció i gestió a l’agressivitat Manipulació amb Ponts Grua Prevenció de riscos . Curs de formació de carretillers Prevenció de riscos laborals al sector de l’automoció Planificació i gestió dels riscos laborals Primers Auxilis: Suport Vital Basic Prevenció de Riscos laborals a l'àmbit sanitari Riscos en el treball d’oficines Prevenció i gestió del burn out Gestió de l’estrès a través del mètode Pilates. Higiene postural MENU

 7. ÀREA DE SUPORT LINGÜÍSTIC Anglès per a personal d’atenció a l’usuari/ client Anglès per a personal sanitari. Actualització de coneixements de la llengua catalana. Francès MENU

 8. Solucions en formació Us oferim una formació compatible amb la jornada laboral Una formació que ens permet accedir des del propi domicili o lloc de treball, amb els avantatges que això suposa. Amb un mètode flexible i també enfocat a l’adquisició d’uns coneixements pràctics que siguin aplicables en el lloc de treball Tutors especialitats per cada àrea formativa. En el cas de la modalitat semipresencial, una part del curs es concerta amb unes hores presencials amb el tutor. Campus Propi MENU

 9. ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES Iniciació a Windows XP Informàtica i TIC Gestió eficaç del correu electrònic i enllaç amb noves tecnologies Ofimàtica: Access, word, Excel, Power Point ( Diferents nivells) Ofimàtica: Word Ofimàtica: Access Ofimàtica: Excel iniciació Ofimàtica: Excel avançat Ofimàtica: Power Point Digitalització de documents i arxiu MENU

 10. Programes de Subvencions/Bonificacions Ajudes Econòmiques Anualment el Ministeri de Treball i Immigració assigna una quantia a les empreses per tal que aquestes formin al seu personal. Un cop realitzada la formació, el cost d’aquesta serà deduït de les cotitzacions a la Seguretat Social a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Contacte:surinya@surinya.com Crèdit anual Cada empresa disposa d’un crèdit anual per la formació amb el qual es bonifiquen les pròpies accions formatives. Aquest crèdit es calcula aplicant a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de quota de formació professional durant l’any natural anterior, el percentatge de bonificació que estableixi la Llei anual de pressupostos generals de l’Estat en funció dels treballadors que tingui l’empresa. És una quantitat que no s’acumula, és a dir que, si en finalitzar l’any no s’ha consumit, es perd.No ho permeteu!

 11. CARTERA DE SERVEIS Cursos on line Per donar resposta a les necessitats actuals, oferim cursos online, que poden ser cursats pel personal d'empreses i organitzacions des del propi lloc de treball i, a més, poden ser avaluats de forma virtual. Segons les necessitats, i previ estudi dels nostres experts, dissenyem cursos online específics amb nivells de continguts diferenciats, adaptats a les diverses categories professionals del personal. Assessorament per empreses Clima organitzatiu Pla d’Igualtat d’oportunitats Desenvolupament de personal Selecció de personal Formació El desenvolupament de comportaments i la formació d’actituds i coneixements dóna sortida a les necessitats presents i futures, tant de les persones com de l’estratègia organitzativa. Un dels mitjans per assolir-ho és la formació, ja que aquesta dóna resposta a les necessitats de l’organització per afavorir el desenvolupament personal i incrementar el rendiment de l’empresa. Els nostres cursos estan dissenyats i creats no només a mida de l’empresa sinó també atenent a les necessitats concretes del lloc de treball específic. Els docents són experts en les matèries que imparteixen i reforcen les seves explicacions teòriques amb la pràctica a través de supòsits, exercicis i activitats en grup amb la finalitat de afermar els coneixements. Les nostres principals àrees de formació són: comunicació i negociació, prevenció de riscos, formació especifica sanitària, formació jurídica, econòmica i tècnica, equips de treball, lideratge i informàtica. MENU

 12. INDEX CÀPSULA DE CONTENCIÓ FISICA CÀPSULA D’ATENCIÓ A L’USUARI IMMIGRANT CÀPSULA DE GESTIÓ DE L’ESTRÈS CÀPSULA DE GESTIÓ DEL TEMPS CÀPSULA D’AUTOMOTIVACIÓ CÀPSULA DE COACHING PER L’ATENCIÓ A L’USUARI CÀPSULA DE PROTECCIÓ DE DADES CÀPSULA DE PRL MANTENIMENT HOSPITALARI CÀPSULA DE PRESTACIONS CONTRIBUTIVES. Maternitat i Prestacions familiars CÀPSULA DE PRL LABORATORIS HOSPITALARIS CÀPSULA DE PRESTACIONS CONTRIBUTIVES. Incapacitat Temporal i Permanent CÀPSULA DE TECNICA TEATRAL APLICADA A L’ENTORN LABORAL CÀPSULA DE CONTENCIÓ VERBAL CÀPSULA DE PREZI. EINA DE SUPORT PER PRESENTACIONS EN PÚBLIC CÀPSULA DE BIOÈTICA . FI DE LA VIDA CÀPSULA DE BIOÈTICA . CONSENTIMENT INFORMAT MENU

More Related