1 / 1

Serveis Educatius de Catalunya

Camps d’aprenentatge (CdA): Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d’educació que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya.

ugo
Télécharger la présentation

Serveis Educatius de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Camps d’aprenentatge (CdA): Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d’educació que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya. http://www.xtec.net/sgfp/cda/index.htm ELIC: Espai LIC -de llengua i literatura, d’interculturalitat i de cohesió social http://www.xtec.cat/lic/ EAP’S: Equipsd’assessorament i orientaciópsicopedagògica. http://www.xtec.net/eap/ Serveis Educatius de Catalunya Centre de recursos (CRP): Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. http://www.xtec.es/sgfp/crp/index.htm Altres: CREC (del CREC esmentat, posen a l’abast dels alumnes cecs i deficients visuals, de llurs famílies i dels professionals ) http://www.xtec.es/eap/crec/ , CREDA (Els CREDA són un servei educatiu de suport a la tasca docent del professor, pel que fa a alumnes amb dificultats greus d’audició i/o llenguatge.) http://www.xtec.cat/creda/index.htm

More Related