Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Serveis Educatius de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Serveis Educatius de Catalunya

Serveis Educatius de Catalunya

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Serveis Educatius de Catalunya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Camps d’aprenentatge (CdA): Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d’educació que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya. http://www.xtec.net/sgfp/cda/index.htm ELIC: Espai LIC -de llengua i literatura, d’interculturalitat i de cohesió social http://www.xtec.cat/lic/ EAP’S: Equipsd’assessorament i orientaciópsicopedagògica. http://www.xtec.net/eap/ Serveis Educatius de Catalunya Centre de recursos (CRP): Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. http://www.xtec.es/sgfp/crp/index.htm Altres: CREC (del CREC esmentat, posen a l’abast dels alumnes cecs i deficients visuals, de llurs famílies i dels professionals ) http://www.xtec.es/eap/crec/ , CREDA (Els CREDA són un servei educatiu de suport a la tasca docent del professor, pel que fa a alumnes amb dificultats greus d’audició i/o llenguatge.) http://www.xtec.cat/creda/index.htm