1 / 42

Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya. Estudi sobre la priorització i la valoració de la ciutadania en relació amb les polítiques públiques executades pel Govern de Catalunya. Informe de Resultats Juliol de 2004. ÍNDEX. I. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 3 II. FITXA TÈCNICA 5 III. INFORME DE RESULTATS 7

keefer
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya. Estudi sobre la priorització i la valoració de la ciutadania en relació amb les polítiques públiques executades pel Govern de Catalunya. Informe de Resultats Juliol de 2004

 2. ÍNDEX • I. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 3 • II. FITXA TÈCNICA 5 • III. INFORME DE RESULTATS 7 • Característiques dels entrevistats 8 • Gestió del Govern de la Generalitat 11 • 3. Prioritats d’actuació del Govern de la Generalitat 13 • Autogovern i qualitat democràtica 19 • Impuls econòmic 23 • Una nació socialment avançada 29 • Política territorial i ambiental 35 • CONCLUSIONS 40

 3. I. OBJECTIUS DE L’ESTUDI

 4. OBJECTIUS • Les següents pàgines presenten els resultats de l’estudi d’opinió dut a terme per conèixer la percepció que els ciutadans tenen de les polítiques públiques realitzades pel Govern . • Concretament, els objectius de la investigació han estat: • Conèixer les prioritats de la ciutadania en relació a les principals polítiques públiques que desenvolupa el Govern català. • Conèixer la valoració de l’actuació del Govern de la Generalitat en aquestes polítiques. • Aquesta anàlisi de prioritats i valoracions s’aplica a quatre grans àmbits d’actuació del Govern: • L’autogovern i la qualitat democràtica • L’impuls econòmic • Les polítiques socials • La política territorial i ambiental • Els propers apartats recullen els resultats d’aquest estudi quantitatiu realitzat durant el mes de juliol de 2004.

 5. II. FITXA TÈCNICA

 6. FITXA TÈCNICA • Tècnica d’investigació: entrevista telefònica assistida per ordinador (C.A.T.I. en les sigles angleses). • Àmbit geogràfic: Catalunya. • Univers: persones de 18 i més anys empadronades a Catalunya. • Dimensió de la mostra: 1055 entrevistes. • Tipus de mostreig: estratificat per dimensió de municipi. Selecció aleatòria de les llars. Selecció de la persona a entrevistar segons quotes creuades sexe i edat representatives de la població. • Error mostral: l’error mostral associat a 1055 entrevistes distribuïdes de forma proporcional és de ± 3,1% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5, en relació als resultats referits al conjunt de Catalunya. • Dates de realització: 5, 6, 7 i 8 de juliol de 2004. • Empresa executora: L’estudi ha estat realitzat per Vox Pública S.A., que va guanyar el corresponent procés d’adjudicació.

 7. III. INFORME DE RESULTATS

 8. CARACTERÍSTIQUES DELS ENTREVISTATS Lloc de residència Sexe Edat Llengua habitual Activitat Nivell d’estudis

 9. CARACTERÍSTIQUES DELS ENTREVISTATS Ideologia Eleccions autonòmiques 2003. Resultats reals i record de vot Sentiment de pertinença

 10. CARACTERÍSTIQUES DELS ENTREVISTATS A quin canal de televisió acostuma a veure els informatius? Quin diari acostuma vostè a llegir principalment? Castellà Català

 11. GESTIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT ES VALORA POSITIVAMENT L’EVOLUCIÓ DE CATALUNYA EN ELS DARRERS 6 MESOS I LA GESTIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT • LA MAJORIA CREU QUE EN ELS DARRERS 6 MESOS CATALUNYA ESTÀ IGUAL (44,7%) O HA MILLORAT (31,9%). EL 18,7% DIU QUE HA EMPITJORAT. • Es mostren més satisfets els més joves, els enquestats de la ciutat de Barcelona i els que es consideren d’esquerres. • LA GESTIÓ DEL GOVERN ÉS VALORADA AMB UNA NOTA MITJANA DE 6 SOBRE 10. 4 DE CADA 10 ENQUESTATS LI POSA UN 5 Ó UN 6 I UNA MICA MÉS D’UN TERÇ UN NOTABLE. POC MÉS DEL 10% LA SUSPÈN. • Les valoracions són força similars entre els diversos grups de població enquestada. Milloren entre els que se senten d’esquerres, mentre que els que se situen en el centre dreta ideològic la suspenen (4,8).

 12. GESTIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT VALORACIÓ GLOBAL Em podria dir si creu que en els últims sis mesos Catalunya ha millorat o ha empitjorat? En una escala de 0 a 10, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya?

 13. PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT LA MAJORIA DE LES ACTUACIONS QUE, DE FORMA ESPONTÀNIA, ELS ENQUESTATS CONSIDEREN QUE HAURIEN DE SER PRIORITÀRIES PER A L’ACTUAL GOVERN TENEN A VEURE AMB LA MILLORA DELS SERVEIS A LES PERSONES. • AL VOLTANT DEL 20% ESMENTA LA IMMIGRACIÓ, L’EDUCACIÓ I LA SANITAT, I UN 15,6% LA SEGURETAT CIUTADANA. • El 7,6% fa referència, de forma genèrica, a les polítiques de benestar, un 7,1% esmenta les pensions i el 6,1% les polítiques de la gent gran. En general, totes aquestes prioritats les esmenten més les dones que els homes. • UN SEGON GRUP DE PRIORITATS, PEL QUE FA AL NOMBRE DE MENCIONS QUE ACUMULEN, EL CONFIGURA LA POLÍTICA TERRITORIAL I MEDIAMBIENTAL. LA MAJOR PART DE LES RESPOSTES ES CONCENTREN, PERÒ, EN UNA MATÈRIA AMB MARCAT CARÀCTER DE POLÍTICA SOCIAL COM ÉS LA POLÍTICA D’HABITATGE (23,9%). • L’habitatge públic acumula entre els joves el 41,6% de les mencions. • També s’esmenten les infrastructures (7,2%) i, en menor mesura, la neteja, el transport públic, la qualitat mediambiental o els peatges. • EL TERCER GRUP EL FORMEN LES PRIORITATS RELACIONADES AMB L’ECONOMIA: EL 26% CONSIDERA PRIORITARI MILLORAR LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ. • L’interès per l’ocupació augmenta entre els enquestats d’entre 30 i 44 anys. • En menor mesura, també es fa referència a la necessitat de potenciar l’economia catalana, controlar la inflació, augmentar els salaris o abaixar els impostos. • UN GRUP REDUÏT D’APORTACIONS, QUANT A LES PRIORITATS QUE HAURIA DE TENIR EL GOVERN, TENEN A VEURE AMB L’AUTOGOVERN: EL NOU ESTATUT (3,8%), EL NOU FINANÇAMENT (2,2%) O L’APROFUNDIMENT DE L’AUTOGOVERN (1,8%). • L’interès per aquests temes creix lleugerament entre els més joves i els més catalanistes.

 14. PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT LA MILLORA DELS SERVEIS A LES PERSONES TAMBÉ APAREIX DE FORMA DESTACADA COM L’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA DEL GOVERN QUAN ES DÓNA A TRIAR ENTRE QUATRE GRANS ÀREES D’ACTUACIÓ SUGGERIDES –AUTOGOVERN, ECONOMIA, SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT ENTRE TERRITORIS. • LA MILLORA DELS SERVEIS A LES PERSONES ÉS L’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA PER AL 84,3% DELS ENQUESTATS. EL 56,1% VEU NECESSARI POTENCIAR L’ECONOMIA I EL 36,3% ASSEGURAR LA IGUALTAT DELS TERRITORIS. 1 DE CADA 5 VEU PRIORITARI APROFUNDIR EN L’AUTOGOVERN. • Per pràcticament tots els grups d’enquestats l’àrea d’actuació més esmentada és la dels serveis a les persones. • A més, en la primera resposta el 61,6% dels enquestats ja esmenta com allò més prioritari la millora dels serveis a les persones.

 15. PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT Quina creu que hauria de ser l’actuació prioritària de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya? I la segona? I la tercera? –ESPONTÀNIA, conjunt de les 3 respostes-¹ I d’aquestes, per vostè quina és la més prioritària? I la segona més prioritària? –SUGGERIDA- Millorar els serveis a les persones (*) 1a resposta = 49,7% 2a. resposta = 38,5% 3a. resposta = 23,6% Millorar els serveis a les persones Igualtat entre els territoris 1a. resposta = 17,9% 2a. resposta = 15,5% 3a. resposta = 9,8% Igualtat entre els territoris ¹Classificació elaborada a partir de les respostes literals (*) La suma de totes les mencions relatives a la millora dels serveis a les persones supera el 100% donat que es tracta d’una pregunta on els enquestats podien donar tres respostes. És a dir, molts dels entrevistats han donat més d’una resposta relacionada amb aquest àmbit de gestió.

 16. PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT I d’aquestes, per vostè quina és la més prioritària? I la segona més prioritària? –SUGGERIDA- Quina creu que hauria de ser l’actuació prioritària de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya? I la segona? I la tercera? –ESPONTÀNIA, conjunt de les 3 respostes-² Potenciar l’economia catalana Potenciar l’economia catalana 1a resposta = 16,8% 2a. resposta = 13,2% 3a. resposta = 8,2% Aprofundir en l’autogovern 1a. resposta = 4,2% 2a. resposta = 3,1% 3a. resposta = 1,3% Aprofundir en l’autogovern ²Classificació elaborada a partir de les respostes literals

 17. PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN UNA ESCALA DE O A 10, ELS ENQUESTATS DONEN UNA ALTA PRIORITAT A LES QUATRE ÀREES D’ACTUACIÓ SUGGERIDES: SERVEIS A LES PERSONES, ECONOMIA, IGUALTAT ENTRE TERRITORIS I AUTOGOVERN. LA VALORACIÓ DE L’ACTUACIÓ DEL GOVERN EN AQUESTS ÀMBITS RONDA EL 6, EN LA LÍNEA DE LA VALORACIÓ GLOBAL DE L’EXECUTIU. • L’ORDRE DE PRIORITATS ES MANTÉ: LA MILLORA DELS SERVEIS DESTINATS A LES PERSONES ÉS CONSIDERADA LA MÉS PRIORITÀRIA (8,8 DE MITJANA EN UNA ESCALA DE 0 A 10). LA SEGUEIXEN LA POTENCIACIÓ DE L’ECONOMIA (8,1), ASSEGURAR LA IGUALTAT ENTRE TERRITORIS (7,7) I APROFUNDIR EN L’AUTOGOVERN (6,8). • La prioritat donada a la millora dels serveis a les persones es similar en tots els grups enquestats. Només es redueix lleument entre els enquestats de dretes. • La prioritat donada a l’economia augmenta entre les classes mitjanes i els grups més catalanistes. • Quant a la igualtat entre territoris, augmenta lleugerament la prioritat donada pels enquestats dels municipis de menor dimensió i els de la província de Girona. • Entre els enquestats de més edat, els residents en municipis de menor dimensió, els gironins i els més catalanistes augmenta la prioritat que es dóna a l’aprofundiment de l’autogovern. • PEL QUE FA A LES VALORACIONS DE L’ACTUACIÓ EN AQUESTES ÀREES, L’IMPULS DE L’ECONOMIA REP UN 6,1, LA IGUALTAT ENTRE TERRITORIS I L’APROFUNDIMENT DE L’AUTOGOVERN UN 6,0, I ELS SERVEIS A LES PERSONES UN 5,9. • La millora dels serveis a les persones és l’àmbit en què més diferència hi ha entre la prioritat atribuïda i la valoració de l’actuació realitzada.

 18. PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A continuació llegiré una sèrie de grans àrees d’actuació del Govern de la Generalitat. En una escala de 0 a 10, indiqui la prioritat que haurien de tenir en l’actuació del Govern. –SUGGERIDA- En una escala de 0 a 10, com valora l’actuació de l’actual Govern de la Generalitat en... -SUGGERIDA-

 19. AUTOGOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 20. AUTOGOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA LA GESTIÓ EN MATÈRIA D’AUTOGOVERN REP UN 6. LA MAJORIA DÓNA IMPORTÀNCIA AL NOU FINANÇAMENT I A L’ESTATUT (MÉS AL PRIMER QUE AL SEGON) I CONFIA EN LA INDEPENDÈNCIA DELS MITJANS PÚBLICS • LA GESTIÓ DEL GOVERN EN L’APROFUNDIMENT DE L’AUTOGOVERN REP UNA NOTA MITJANA DE 6 SOBRE 10. UN TERÇ LI POSA UN 7 O MÉS, PER UN 12,3% QUE LA SUSPÈN. • La nota millora lleugerament entre els enquestats dels municipis de menor dimensió, els que es consideren d’esquerres i els que se senten més catalans que espanyols. • 8 DE CADA 10 CATALANS CONSIDEREN MOLT O BASTANT NECESSARI UN NOU SISTEMA DE FINANÇAMENT I EL 68,4% L’ESTATUT. • La percepció que el nou acord de finançament és molt o bastant necessari creix entre els homes, els enquestats de 30 a 44 anys i els que viuen en els municipis de menor dimensió. També entre els que es consideren d’esquerres i els més catalanistes. • Són pràcticament els mateixos grups els que incideixen en la necessitat del nou Estatut, mentre que no el considera necessari la majoria dels que se senten únicament espanyols o més espanyols que catalans.

 21. AUTOGOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA • LA MAJORIA (55,2%) CONFIA EN LA INDEPENDÈNCIA DELS MITJANS DE COMUNICIACIÓ PÚBLICS CATALANS. UN 29% PENSA QUE SÓN POC INDEPENDENTS I EL 10,9% QUE NO HO SÓN GENS. • La confiança en els mitjans públics augmenta lleugerament entre els enquestats de 30 a 44 anys, aquells amb un nivell mig d’estudis, els que es consideren d’esquerres i en els municipis de menor dimensió. Per contra, la independència dels mitjans públics genera divisió d’opinions entre els enquestats de més edat, els de la ciutat de Barcelona i els que se situen en el centre i la dreta ideològica. • Les opinions també canvien segons quin sigui el mitjà utilitzat per l’enquestat per informar-se: els més convençuts de la independència dels mitjans públics catalans són els que miren els informatius de TV3 i el 33.

 22. AUTOGOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA Digui’m si vostè considera molt, bastant, poc o gens necessàries les següents actuacions: Creu que els mitjans de comunicació públics catalans (TV3, Catalunya Ràdio...) són...

 23. IMPULS ECONÒMIC

 24. IMPULS ECONÒMIC LA TASCA FETA EN IMPULS ECONÒMIC REP UN 6,1. SÓN MÉS ELS QUE CREUEN QUE L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ HAN EMPITJORAT EN ELS DARRERS 6 MESOS QUE ELS QUE DIUIEN QUE HAN MILLORAT. LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ ÉS CONSIDERADA L’ACTUACIÓ MÉS PRIORITÀRIA. • L’ACTUACIÓ DEL GOVERN PEL QUE FA A POTENCIAR L’ECONOMIA CATALANA MEREIX PER PART DELS ENQUESTATS UNA VALORACIÓ MITJANA DE 6,1. UN 38,4% LI POSA UN 7 Ó MÉS I UN 12,7% LA SUSPÈN. • Les valoracions són similars entre la majoria de segments de població enquestats, i només es redueix entre els enquestats de centre i centre-dreta. • A L’HORA DE VALORAR L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA CATALANA EN ELS DARRERS 6 MESOS UN 37,1% CREU HA EMPITJORAT, PER UN 19,9% QUE OPINA QUE HA MILLORAT. EL 37% PENSA QUE ESTÀ IGUAL. • El percentatge d’enquestats que creu que l’evolució de l’economia ha estat negativa creix a mesura que augmenta l’edat dels enquestats, de forma que entre els majors de 45 anys el pessimisme és majoritari. També ho és en les ciutats de més de 100.000 habitants (no a Barcelona), entre els que se situen en el centre i el centre-dreta, i en els extrems de l’eix identitari -aquells que se senten preferentment espanyols o únicament catalans. • SUCCEEIX EL MATEIX AMB LA VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ: EL 36,4% DIU QUE HA EMPITJORAT, PER UN 19,2% QUE PENSA QUE HA ANAT A MILLOR. UN 37,1% CREU QUE NO HA VARIAT. • La majoria de grups que qüestionaven la situació econòmica ho fan també amb la de l’ocupació.

 25. IMPULS ECONÒMIC • ENTRE LES ACTUACIONS ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB LA POLÍTICA ECONÒMICA QUE SE SUGGEREIXEN ALS ENQUESTATS, ÉS A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ A LA QUE ES DÓNA UNA MAJOR PRIORITAT (8,7 SOBRE 10). LA RESTA D’ACTUACIONS D’IMPULS ECONÒMIC TAMBÉ TENEN, A PARER DELS ENQUESTATS, UNA ALTA PRIORITAT (UN 8 Ó MÉS). • Es posa un 8,3 a la prioritat que té l’impuls de la recerca i l’accés a les noves tecnologies, i un 8 a la millora de la competitivitat, a la promoció que les grans empreses tinguin la seu a Catalunya i a la promoció del comerç i el turisme. • Totes les actuacions suggerides tenen una alta importància per tots els segments de població entrevistats. • QUANT A LES VALORACIONS D’AQUESTES ACTUACIONS, LA POTENCIACIÓ DEL COMERÇ I EL TURISME ÉS LA QUE REP LA MILLOR NOTA (6,5). L’ACCÈS A LES NOVES TECNOLOGIES REP UN 6, I LA RESTA D’ASPECTES QUEDEN PER SOTA D’AQUEST VALOR. • L’actuació en matèria de comerç i turisme és més ben valorada a les províncies de Girona i Tarragona. La nota de l’accés a les noves tecnologies és més baixa en els de més de 100.000 habitants, incloent-hi Barcelona ciutat. • La millora de la competitivitat rep un 5,9 (supera el 6 fora de la província de Barcelona) i l’impuls de la recerca un 5,8. • Es valoren amb un 5,7 la promoció perquè les grans empreses tinguin la seu a Catalunya i la millora de la qualitat de l’ocupació. Aquest darrer aspecte era justament al que es donava més prioritat. Els lleidatans són els que més bona nota posen a les actuacions per millorar l’ocupació (6,5).

 26. IMPULS ECONÒMIC En els últims sis mesos vostè creu que la situació de l’economia catalana ha millorat o ha empitjorat? I la qualitat de l’ocupació, vostè creu que ha millorat o ha empitjorat en els últims sis mesos?

 27. IMPULS ECONÒMIC Ara li llegiré una sèrie de possibles àrees de prioritat en política econòmica. Em podria dir en quines creu que el Govern hauria de centrar la seva atenció? (escala de 0 a 10) Com puntuaria l’actuació del Govern de Catalunya en les àrees d’impuls de l’economia esmentades? (escala de 0 a 10)

 28. IMPULS ECONÒMIC Evolució de la valoració de la gestió del Govern Nota tècnica: al juliol del 2004 s’han realitzat alguns canvis de posició de les preguntes en el context del qüestionari de l’enquesta que fan que la comparació en el temps dels resultats s’hagi d’interpretar amb una certa cautela

 29. UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA

 30. UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA L’ACTUACIÓ EN SERVEIS A LES PERSONES REP UN 5,9. LA MAJORIA CREU QUE EL PAÍS TÉ UNES POLITIQUES SOCIALS AVANÇADES I VALORA DE FORMA POSITIVA LA IGUALTAT ASSOLIDA ENTRE HOMES I DONES. SANITAT, EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL SÓN LES ACTUACIONS PRIORITÀRIES EN AQUEST CAMP. • LA GESTIÓ DEL GOVERN PEL QUE FA ALS SERVEIS A LES PERSONES ES VALORA AMB UN 5,9 DE MITJANA. UN 15,8% DELS CATALANS LA SUSPÈN. • No hi ha gaires diferències en les notes que posen els diversos segments enquestats. • El 59,3% CONSIDERA QUE CATALUNYA TÉ UNES POLÍTIQUES SOCIALS MOLT O BASTANT DESENVOLUPADES, PER UN 37,6% QUE CONSIDERA QUE HO SÓN POC O GENS. • Entre els que més consideren que la política social catalana està molt o bastant desenvolupada hi ha els enquestats que es consideren de dretes: a l’entorn de 7 de cada 10 així ho creu. • PROP DEL 40% DELS CATALANS CREU QUE EL GRAU D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES A CATALUNYA ÉS ALT O MOLT ALT. UN 40,6% EN FA UNA VALORACIÓ INTERMITJA (NI ALT NI BAIX) I EL 21,4% DIU QUE ÉS BAIX O MOLT BAIX. • El percentatge d’enquestades que creuen que el grau d’igualtat entre homes i dones és alt o molt alt està gairebé 20 punts per sota del dels homes. Una de cada quatre dones creu que el nivell d’igualtat assolit és baix o molt baix.

 31. UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA • L’ÀREA PRIORITÀRIA EN EL CAMP DE LES POLÍTIQUES SOCIALS ÉS LA SANITAT (8,9 SOBRE 10). LA SEGUEIXEN L’EDUCACIÓ (8,8) I EL BENESTAR SOCIAL (8,6). NOMÉS L’IMPULS DE L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ QUEDA PER SOTA DEL 8 (7,6). • L’impuls de l’ús del català cobra més rellevància entre els enquestats més catalanistes. • La prioritat de la seguretat ciutadana i de la cultura es valora amb un 8,3. • Les dones consideren tots aquests aspectes més prioritaris que els homes. • PEL QUE FA LA VALORACIÓ DE LA TASCA FETA EN AQUESTS ASPECTES, LES VALORACIONS SE SITUEN AL VOLTANT DEL 6. • La gestió en l’impuls del català –justament l’aspecte al que es dóna menys prioritat- és la millor valorada (6,5). La cultura i l’educació reben un 6,2 i la sanitat un 6. Benestar social i seguretat ciutadana queden per sota del 6 (5,9 i 5,7, respectivament).

 32. UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA Vostè creu que Catalunya té unes polítiques socials molt, bastant, poc o gens desenvolupades? Creu vostè que el grau d’igualtat entre homes i dones a Catalunya és...?

 33. UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA Ara li llegiré una sèrie de possibles àrees de prioritat en l’àmbit de les polítiques socials. Em podria dir en quines creu que el Govern hauria de centrar la seva atenció? (escala de 0 a 10) Com puntuaria l’actuació del Govern de Catalunya en les polítiques socials esmentades? (escala de 0 a 10)

 34. UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA Evolució de la valoració de la gestió del Govern Nota tècnica: al juliol del 2004 s’han realitzat alguns canvis de posició de les preguntes en el context del qüestionari de l’enquesta que fan que la comparació en el temps dels resultats s’hagi d’interpretar amb una certa cautela, especialment pel que fa a l’Educació i la Cultura

 35. POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL

 36. POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL LA POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL REP UNA VALORACIÓ MITJANA DE 6. ES CONSIDEREN ACTUACIONS PRIORITÀRIES EN AQUESTA MATÈRIA LA POLÍTICA MEDIAMBIENTAL I LA D’HABITATGE. LES VALORACIONS DE LES ACTUACIONS D’AQUEST ÀMBIT RONDEN EL 6, LLEVAT DE LA POÍTICA D’HABITATGE, QUE REP UN 5,3. • ELS CATALANS VALOREN LA GESTIÓ DEL GOVERN EN ALLÒ REFERENT A GARANTIR LA IGUALTAT ENTRE TERRITORIS AMB UN 6 DE MITJANA. UN 11,9% LA SUSPÈN. • Precisament per territoris les valoracions no difereixen gaire de les de la mitjana. • ELS ENQUESTATS DONEN A TOTES LES ACTUACIONS EN AQUESTA MATÈRIA UNA PRIORITAT SUPERIOR AL 8. LES MÉS IMPORTANTS, SEGONS ELS ENQUESTATS, SÓN LA POLÍTCA D’HABITATGE I LA MEDIAMBIENTAL (AMBDUES AMB UN 8,7). • No hi ha diferències per edat quant a la prioritat atribuïda a la política d’habitatge. En canvi, de forma espontània aquesta prioritat apareixia molt accentuada entre el col·lectiu més jove. Hi incideixen més els enquestats d’esquerres. • Donen més importància a la política mediambiental els enquestats d’esquerres. • La prioritat del foment de l’estalvi d’energia es valora amb un 8,5, la de fomentar el transport públic amb un 8,4 i la de la millora de les infrastructures amb un 8,1. Aquests darrer aspecte es destaca lleugerament més fora de la província de Barcelona.

 37. POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL • PEL QUE FA A LA VALORACIÓ DE L’ACTUACIÓ EN AQUESTES MATÈRIES, TOTES S’ACOSTEN AL 6, LLEVAT DE LA POLÍTICA PÚBLICA D’HABITATGE, QUE REP UN 5,3 DE MITJANA. PROP DEL 30% DELS CATALANS SUSPÈN LA GESTIÓ DEL GOVERN EN AQUEST TEMA. • Per territoris, són els enquestats de la ciutat de Barcelona els que posen la nota més baixa a la gestió en habitatge (5) i un terç la suspèn, mentre que la nota dels de fora de la província de Barcelona està al voltant de mig punt per sobre. • La gestió en el foment del transport públic rep un 6, la política mediambiental amb un 5,9, i les d’infrastructures i de foment d’estalvi d’energia amb un 5,7. • Per territoris, els enquestats de la província de Barcelona de fora de l’Àrea Metropolitana valoren una mica per sota de la mitjana l’actuació en estalvi energètic, infrastructures i transport públic.

 38. POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL Ara li llegiré una sèrie de possibles àrees de prioritat en l’àmbit de la política territorial i ambiental. Em podria dir en quines creu que el Govern hauria de centrar la seva atenció? (escala de 0 a 10) Com puntuaria l’actuació del Govern de Catalunya en les àrees de política territorial i ambiental esmentades? (escala de 0 a 10)

 39. POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL Evolució de la valoració de la gestió del Govern Nota tècnica: al juliol del 2004 s’han realitzat alguns canvis de posició de les preguntes en el context del qüestionari de l’enquesta que fan que la comparació en el temps dels resultats s’hagi d’interpretar amb una certa cautela

 40. IV. CONCLUSIONS

 41. IV. CONCLUSIONS • La majoria de catalans aprova la Gestió del Govern de la Generalitat. Poc més d’un 10% la suspèn. • Es considera que en els darrers sis mesos Catalunya està igual o ha millorat. Per contra, en els aspectes econòmics són més els que creuen que han empitjorat que els que diuen que han millorat. • La majoria d’actuacions que, de forma espontània, els enquestats esmenten com a prioritàries, tenen a veure amb els serveis a les persones. Entre aquestes, i al mateix nivell de les més citades –educació i sanitat- s’esmenta espontàniament la immigració. • La qualitat de l’ocupació i la política pública d’habitatge són les altres dues prioritats d’actuació més esmentades pels enquestats de forma espontània. • Si se suggereix que s’estableixi el grau de prioritat dels 4 grans àmbits d’actuació del Govern, la millora dels serveis a les persones segueix apareixent en primer lloc. • Els catalans aproven la gestió del Govern en totes les actuacions suggerides en cadascun dels 4 àmbits. Les valoracions més baixes s’obtenen en les polítiques d’habitatge, energètica i d’atracció de grans empreses, amb una rang de valoració que oscil·la a l’entorn del 5,5 • Les polítiques públiques en relació als serveis bàsics que són competència de la Generalitat obtenen valoracions mitjanes a l’entorn del 6 o superior

 42. IV. CONCLUSIONS • Finalment, el següent gràfic permet fer-se una idea de conjunt de la valoració i prioritat que els ciutadans atorguen a les diferents polítiques

More Related