1 / 25

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. DUN 2010: Pagament Únic. Servei d’Ajuts al Sector Ramader i Pagament Únic. DUN 2010: Pagament Únic. Incorporació de nous sectors/ajuts al règim de PU Sol·licitud de l’ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2010.

haley
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya DUN 2010:Pagament Únic Servei d’Ajuts al Sector Ramader i Pagament Únic

 2. DUN 2010: Pagament Únic • Incorporació de noussectors/ajuts al règim de PU • Sol·licitud de l’ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2010

 3. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic

 4. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic períodes de referència considerats • Herbacis 2007-2008 i 2008-2009 • Prima qualitat blat dur 2007-2008 i 2008-2009 • Oliverar 2007-2008 i 2008-2009 • Oví-cabrum 2008 • Cítrics 30 setembre 2006 • Arrancada de la vinya 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 • Destil·lació d’ús de boca 2005-2006 i 2006-2007

 5. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic La incorporació dels sectors a Pagament Únic comporta els següents passos: • Dades de referència de cada agricultor • Càlcul de nombre i imports dels drets provisionals pel FEGA • Assignació de drets provisionals • Al·legacions als drets provisionals • Sol·licitud d’admissió al règim (activació de drets) • Sol·licitud de drets a la ReservaNacional • Sol·licitud d’ajut • Assignació de drets definitius DUN

 6. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Assignació de drets provisionals / Cítrics • Les hectàrees de referència del sector dels cítrics corresponen a la superfície determinada de cítrics existent a data 30 de setembre de 2008 i que va ser declarada a la DUN 2008 (declaració específica). • L’import de referència es calcularà multiplicant les hectàrees determinades per tipus de producte per l’import unitari corresponent a cada tipus: • Taronges, madarines, clementines i satsumes 357,34 € • Llimones 610,51 € • Aranges 48,73 €

 7. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Assignació de drets provisionals / destil·lació d’alcohol d’ús de boca • La superfície de referència estatal es reparteix entre les bodegues que van contractar amb destil·ladors autoritzats per elaboració d’alcohol per a ús de boca i aquelles altres que han venut producció a les bodegues que finalment van contractar amb destil·ladors. • La superfície assignada a cada bodega es reparteix entre els viticultors que hagin lliurat raïm a aquesta bodega i de forma proporcional al lliurament. • A cada hectàrea assignada als viticultors li correspondrà un import de 700€ (RD 1680/2009)

 8. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Assignació de drets provisionals / destil·lació d’alcohol d’ús de boca • Quan les hectàrees assignades per la destil·lació d’alcohol d’ús de boca s’hagin tingut en compte prèviament per a l’assiganció de drets de PU/most de no vinificació, l’import dels drets existents s’incrementarà amb l’import de referència corresponent a la incorporació de la destil·lació d’alcohol d’ús de boca

 9. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Assignació de drets provisionals / arrancada de la vinya • Les hectàrees de referència pel càlcul de drets provisionals corresponen a la superfície per la qual s’ha rebut la prima d’arrencada de vinya a la campanya 2008-2009. • L’import de referència es calcularà multiplicant les hectàrees determinades per l’import unitari corresponent (330,71 € ; valor mig del dret a Catalunya). • Quan les hectàrees per les que s’ha rebut l’ajut per l’arrancada s’hagin tingut en compte prèviament per a l’assiganció de drets de PU/most de no vinificació i/o destil·lació d’alcohol d’ús de boca, l’import dels drets existents s’incrementarà.

 10. Incorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Assignació de drets provisionals / Desconnexió 100% (revisió mèdica) • Els imports de referència considerats corresponen a l’ajut rebut durant el període de referència (campanyes 2007/2008 i 2008/2009). No es tenen en compte hectàrees de referència. • S’incorporen els imports provinents dels ajuts rebuts de: superfícies de cultius herbacis prima especifica de blat dur prima oví-cabrum Oliverar • Si els beneficiaris no tinguessin drets de PU, se’ls assignarà un nombre de drets igual al nombre d’hectàrees admissibles per PU declarades a la DUN 2010

 11. Incorporació dels nous sectors/ajuts sectors al règim de Pagament Únic Presentació d’al·legacions • Motius: • desacord amb les dades de referència • canvis de titularitat de l’explotació • inici d’activitat durant el període de referència • motius de força major o circumstàncies exepcionals • Termini: • fins el 30 d’abril, però fora de la DUN (imprès específic)

 12. DUN 2010: Pagament Únic • Incorporació de nous sectors/ajuts al règim de PU • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2010

 13. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 • Sol·licitud admissió al règim PU dels sectors/ajuts que s’incorporen • Sol·licitud de l’ajut P.U. • Sol·licitud de drets a la Reserva 2010 DUN 2010

 14. Sol·licitud d’admissió al règim /Activació de drets Incorporació dels diferents sectors al règim de Pagament Únic • És un tràmit imprescindible per tenir drets definitius de PU, en el cas de no tenir assignacions de drets anteriors • Només es podrà sol·licitar a la sol·licitud única 2010 • A la DUN la casella d’admissió està activada per defecte però es permet la desactivació. Cal assegurar-se que ha quedat efectivament marcada. • Termini: • el de sol·licitud única, amb pròrroga de 25 dies

 15. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Requisits per al cobrament de l’ajut de PU • Presentació de superfícies admissibles o manteniment d’un mínim del 50% de les UBM del període de referència (només en cas de drets especials). • Tenir drets assignats de pagament únic. • Manteniment de les bones condicions agràries i mediambientals i dels requisits legals de gestió que estableix la Condicionalitat.

 16. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Superfícies admissibles: normals/especials • Les hectàrees admissibles han d’estar a disposició de l’agricultor a 31 de maig de 2010 i han de complir amb l’admissibilitat durant l’any natural. • Els drets procedents dels sectors/ajuts que s’incorporen es poden utilitzar indistintament en qualsevol de les superfícies admissibles per PU. • Els drets especials es poden justificar, a més de per hectàrees admissibles (normalització dels drets), pel manteniment mínim del 50% de les UBM del període de referència. • Aquesta opció s’ha de sol·licitar a la DUN • Cal presentar actualització del cens de l’explotació ramadera

 17. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Superfícies admissibles: normals i/o especials Les superfícies agràries de l’explotació incloses les superfícies plantades de plantes forestals de rotació curta, amb excepció de les superfícies de fruites i hortalisses, de les que únicament es consideraren admissibles: • Superfícies de pereres William o Rocha o de presseguers de varietats de carn groga • Superfícies de tomàquet per a transformació • Superfícies de cítrics • Superfícies de pruneres Ente • Superfícies amb figueres • Superfícies de vinya per vinificació i per raïm de taula varietat Moscatell

 18. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Sol·licitud de drets de la reserva nacional 2010 • La sol·licitud es farà dins de la DUN 2010 • El productor haurà d’indicar a quins supòsits s’acull i declarar les unitats de producció en aquells supòsits que sigui necessari. • Activació d’una finestreta amb les parcel·les amb ajut de PU • La sol·licitud de drets de la Reserva Nacional no duimplícit la sol·licitud de l’ajut de Pagament únic, són dos gestions diferenciades. • Termini: el de sol·licitud única, sense pròrroga de 25 dies ni període de modificacions DUN. • Hi ha supòsits generals d’accés a la reserva i específics per als nous sectors/ajuts que s’incorporen en la campanya 2010

 19. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Accés reserva 2010: supòsits universals • Joves agricultors/es amb primera instal·lació dins del PDR. • Sector vitivinícola: entregues de productors MNV i DAUB • Sector cítrics: instal·lació amb posterioritat al 30/09/2006 • Titulars d’explotacions en programes de reestructuració o desenvolupament relacionats amb intervencions públiques per evitar l’abandonament o compensar desavantatges. • Transformacions secà/ regadiu • Concentracions parcel·làries • Quota làctia • Drets oví/ cabrum • Drets vaques alletants

 20. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Accés reserva 2010: supòsits universals • Persones legitimades per rebre o augmentar els drets per sentència judicial o acte administratiu ferm. • Admissió • Assignació inicial • Reserva Nacional 2006 • Reserva Nacional 2007 • Reserva Nacional 2008 • Reserva Nacional 2009 • Benefici Inesperat

 21. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Accés reserva 2010: supòsits específics • Nous productors de raïm sense dades al període de referència, amb inici d’activitat la campanya 2007/2008 i amb lliurament de raïm a productors amb contracte de destil·lació d’alcohol d’ús de boca. • Herbacis: transformacions de regadius en programes públics de modernització. • Parcel·les sense ajut acoblat 2007 i/o 2008 per obres execució regadiu

 22. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Accés reserva 2010: supòsits específics • Vinya: plans de reestructuració: • Noves plantacions del 2003 al 2006. • Explotacions amb reducció de producció 2005/2006 i/o 2006/2007 • Lliurament a productors de most no destinat a vinificació o amb destil·lació d’alcohol d’ús de boca al període de referència, les campanyes 2003/2004 i posterior al pla de reestructuració.

 23. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2010 Terminis 2010

 24. DUN 2009: Pagament Únic • Bústia de consultes: • pagunic.dar@gencat.net • Web: • http://www.gencat.cat/dar/

More Related