1 / 24

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Condicionalitat DUN2008. Servei d’Ajuts al Sector Agrícola. Què és la condicionalitat?.

Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya CondicionalitatDUN2008 Servei d’Ajuts al Sector Agrícola

 2. Què és la condicionalitat? • Conjunt de requisits legals de gestió en matèria de salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, a més de les bones condicions agràries i mediambientals que han d’observar determinats ajuts directes de la PAC que tinguin com activitat l’agricultura i/o la ramaderia, d’acord amb la normativa de la Unió Europea (R CE 1782/2003, de 29 de setembre) • Novetat: alguns ajuts de desenvolupament rural

 3. Antecedents • Compromís afinals dels 80 d’integrar consideracions mediambientals en la PAC • Reforma 1992: increment de la dependència dels pagaments directes. Transparència dels pagaments de la PAC: debat sobre el que l’agricultura UE ha de donar a la societat • Intensificació del debat sobre els beneficis mediambientals i socials que els agricultors proporcionen a la societat a canvi dels ajuts • Primera introducció de condicions mediambientals en boví, oví i cabrum (UK)

 4. Antecedents • Sensibilització creixent cap als efectes que l’activitat agrària causa sobre el medi ambient, sobre la salut pública i sanitat dels animals, i el benestar animal, entre d’altres • Agenda 2000: mesures per fomentar la protecció del medi ambient en els dos pilars de la PAC: política de mercats i rendes (1er pilar), i el desenvolupament sostenible de les zones rurals (2on pilar). Ecocondicionalitat • Aprofundiment en el concepte d’ecocondicionalitat introduït per l’Agenda 2000: la condicionalitat • El medi ambient, la salut pública, la sanitat i el benestar animal són alguns dels nous condicionants de la política agrícola comuna

 5. Objectius Integrar requisits bàsics en matèria de medi ambient, seguretat alimentària, salut i benestar dels animals Reforçar la legitimitat de la PAC i l’aceptació pels consumidors Condicionalitat Promoure l’agricultura sostenible Evitar l’abandonament de terres agràries: manteniment en bones condicions agràries i mediambientals

 6. Aplicació de la condicionalitat - Els agricultors i ramaders poden optar als pagaments directes de la PAC i alguns ajuts de Desenvolupament Rural a condició de que mantinguin les seves terres en bones condicions agràries i mediambientals, i respectin les normes en matèria de salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, és a dir, els requisits legals de gestió - La condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència de què les parcel·les o instal·lacions de que consta l’explotació agrària estiguin dedicades a cultius o a la cria d’animals que tinguin dret a ajut o no

 7. Règims afectats • Ajuts en matèria d’agricultura • Ajut als conreus herbacis • Ajut específic per hectàrea als productors d’arròs • Prima específica per hectàrea a les proteaginoses • Ajut específic per hectàrea als cultius energètics • Ajut als fruits de closca • Ajut a la producció de llavor certificada • Ajut específic a l’oliverar • Declaració de deshidratació de farratges • Ajut als productes agrícoles transformats • Ajuts en matèria de ramaderia • Prima per oví i cabrum • Prima addicional d’oví i cabrum per zona desfavorida • Prima per sacrifici de bovins • Prima per vaques alletants • Pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques alletants • Pagament addicional al sector lacti • Pagament addicional a la carn de vaquí de qualitat • Ajut Pagament únic

 8. Règims afectats • Ajuts DR 2008 - Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres agrícoles • Indemnització compensatòria en zones desfavorides • Indemnització compensatòria en zones de muntanya • Agricultura Ecològica • Ramaderia Ecològica • Producció Integrada • Erosió i paisatge: llenyosos en murs de pedra • Agricultura Racional i de conservació • Millora i foment de pastures • Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils • Millora del hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 • Gestió de les zones humides incloses en el conveni RAMSAR • Foment de la pastura del sotabosc en perímetres de protecció prioritària • Conservació i millora de varietats vegetals autòctones • Conservació i millora de races autòctones • Gestió sostenible de la fertilització • Sistemes alternatius a la lluita química per al cultiu de la vinya • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

 9. Condicionalitat R (CE) 1782/2003 Requisits Legals de gestió (art. 4) - Salut pública, zoosanitat, fitosanitat - Medi Ambient - Benestar dels Animals Bones Condicions Agràries i Mediambientals (art. 5) -Manteniment de les terres en bon estat, especialment les que ja no s’utilitzin per a la producció -Manteniment de les pastures permanents ANNEXE III ANNEXEIV Paquet de 18 reglaments i directives Normes: RD 2352/2004 i Decret 221/2005 - Gravetat - Abastament - Persistència - Negligència - Incompliment deliberat Aplicació de les reduccions i exclusions dels pagament (art. 6 i 7)

 10. Bones condicions agràries i mediambientals • - Són els requisits mínims que s’exigeixen perquè totes les terres agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista agrari i mediambiental. • Es defineixen atenent a les característiques específiques de la superfície, incloses les condicions climàtiques del sòl, el sistema d’explotació agrària i l'estructura de l'explotació. • - El Decret 221/2005, d’11 d’octubre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la PAC, estableix les bones condicions agràries i mediambientals que haurà de complir l'agricultor d'acord amb la condicionalitat dels ajuts directes de la PAC, de conformitat amb el R (CE) 1782/2003.

 11. Bones condicions agràries i mediambientals • El Decret 221/2005 estableix les BCAMA que haurà de complir l’agricultor d’acord amb la condicionalitat en els següents aspectes: • Condicions exigibles per evitar l’erosió • Condicions exigibles per conservar la matèria orgànica del sòl. Gestió de rostolls i de restes de poda • Condicions exigibles per evitar la compactació i mantenir l’estructura dels sòls. Utilització de la maquinària adequada • Condicions exigibles per garantir un manteniment mínim de les superfícies agrícoles • Condicions exigibles per evitar el deteriorament dels hàbitats

 12. Requisits Legals de Gestió • Són disposicions legals comunitàries (directives i reglaments), normativa nacional i autonòmica actualment en vigor, descrits en l’annex III del Reglament (CE) 1782/2003, de les quals un o més articles són d’obligat compliment per a poder seguir rebent els ajuts directes de la PAC, i aplicables en els següents àmbits: salut pública, zoosanitat i fitosanitat medi ambient benestar dels animals

 13. Requisits Legals de Gestió SALUT PÚBLICA SANITAT ANIMAL BENESTAR ANIMAL MEDI AMBIENT • DIRECTIVES I REGLAMENTS: • Identificació i registre animals* • - Comercialització de fitosanitaris • Substàncies d’efecte hormonal i tireostàtic, i subst. ß- agonistres • Seguretat alimentària • EEB • 3DIRECTIVES DE NOTIFICACIÓ DE MALALTIES ANIMALS: • - Febre aftosa • M. vesicular porcina i altres malalties • Febre catarral ovina • DIRECTIVES: • - Protecció vedells • Protecció porcí • Protecció animals en explotacions ramaderes • DIRECTIVES: • - Protecció aus • Protecció Hàbitats • Protecció aigües subterrànies • Protecció sòls (fangs depuradora) • Protecció aigües enfront Nitrats *01/01/2005 - 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2005

 14. Pastures Permanents • Art. 5 R CE 1782/2003 • Prevenir l’abandonament de la terra i la degradació mediambiental associada • EEMM han d’assegurar que l’àrea de Pastures Permanents es manté en igual magnitud que al 2003 • 2005, 2006 i 2007: no diferències significatives

 15. DUN2008 • Compromisos • Informació en el SIGPAC de l’afectació individual de cada recinte • - Informació en la pantalla DUN sobre l’afectació de cada recinte per ZEPA, LIC (ZEC), Aqüífers sobreexplotats i ZV Nitrats • Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (CROMOS) • - Impressió de Fitxes divulgatives, segons la tipologia de l’explotació (nous agricultors i exp. ramaderes)

 16. DUN2008 Compromisos

 17. DUN2008 Informació en pantalla Informatiu

 18. DUN2008 Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (DUN-SIGPAC)

 19. DUN2008 Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (DUN-SIGPAC)

 20. DUN2008 Impressió de Fitxes divulgatives als nous sol·licitants 0- Condicionalitat: totes les explotacions 1- Bones condicions agràries i mediambientals: exp. agrícoles 2- Salut Pública, Sanitat dels animals i qüestions veterinàries: explot. agrícoles i ramaderes 3- Gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització nitrogenada: explot. ramaderes i agrícoles en ZV 4- Conservació de les aus silvestres, i conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres: exp. agrícoles 5- Utilització de fangs de depuradora en l’agricultura: exp. agrícoles 6- Protecció de les aigües contra la contaminació: exp. agrícoles 7- Benestar animal: expl. Ramaderes

 21. Incidència econòmica pel sector agrari -Els agricultors i ramaders podran optar als pagaments directes de la política agrària comuna i alguns ajuts de Desenvolupament Rural a condició de que mantinguin les seves terres en bones condicions agràries i respectin els requisits legals de gestió - S’efectuen controls sobre el terreny a un 1%, com a mínim, del total dels beneficiaris d’ajuts directes - Quan no es respectin els RLG o les BCAMA s’aplicarà una reducció de l’import total dels pagaments directes a abonar durant l’any natural en el que es produeixi l’incompliment

 22. Web del DAR

 23. Web del DAR

More Related