1 / 15

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Ajuts ramaders DUN 2011. AJUTS RAMADERS 2011. 1. PRIMES RAMADERES 2. PAGAMENTS ADDICIONALS (art. 69 del R 1782/2003) 3. AJUTS ESPECÍFICS (art. 68 del R 73/2009).

truong
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Ajuts ramaders DUN 2011

 2. AJUTS RAMADERS 2011 1. PRIMES RAMADERES2. PAGAMENTS ADDICIONALS (art. 69 del R 1782/2003) 3. AJUTS ESPECÍFICS (art. 68 del R 73/2009) • Ajut específic a la producció de qualitat d’oví i cabrum • Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum • Ajut específic al sector lacti en zones desfavorides • Ajut específic al sector lacti pel foment de productes • lactis de qualitat

 3. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS TERMINIS : 1 de febrer – 30 d’abril de 2011 • EXCEPCIÓ Prima pel sacrifici de bovins: • Per animals sacrificats a altres països de la UE • Per animals exportats vius a tercers països • 1 de febrer – 30 d’abril de 2011 • Juny • Setembre • Desembre – 15 de gener de 2012

 4. PROFESSIONALS DE L’AGRICULTURA • Persona física titular d’explotació • Titular amb ≥ 25% de la renda d’activitats agràries o complementàries i amb explotació amb ≥ mitja UTA, o bé • Donada d’alta en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris o en el Sistema especial agrari • Persona física que forma part d’explotació, donada d’alta en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris o en el Sistema especial agrari • Entitats associatives amb explotacions amb ≥ 1 UTA  es valoraran els membres • Dones cotitulars registrades com a tals (pagaments addicionals)

 5. VAQUES ALLETANTS • Baixes per força major  PRIMA i P.A. • Comunicacions amb model establert • Baixes per circumstàncies naturals  PRIMA • Comunicacions al SIR • EXCEPCIÓ: Si l’animal se sacrifica a escorxador • Comunicacions amb model establert

 6. PRIMA PER SACRIFICI DE BOVINS • Certificats  Dades introduïdes correctament • Exportació d’animals entre 6 i 8 mesos Acreditació individual del pes

 7. A.E. PRODUCCIÓ DE QUALITAT D’OVÍ I CABRUM • Ajut per femella que ha parit o té > 1 any el dia 01/01/11 • Cal que el productor comercialitzi 15% de la llet i/o la carn dins d’un programa de qualitat

 8. A.E. PRODUCCIÓ DE CARN D’OVÍ I CABRUM Adreçat a productors que s’agrupin Ajut per femella que ha parit o té > 1 any el dia 01/01/11, i que no es muny per a comercialitzar-ne la llet o el producte lacti

 9. A.E. PRODUCCIÓ DE CARN D’OVÍ I CABRUM Productors integrats a explotacions associatives: • Amb objectius demostrables: • Dotació d’infraestructures d’engreix, tipificació o comercialització en comú • Millora de la traçabilitat i/o etiquetatge • Dotació de serveis comuns i de substitució • Accions comunes de formació, millora tecnològica o innovació en producció i/o comercialització • Amb cens > 5.000 reproductores

 10. A.E. AL SECTOR D’OVÍ I CABRUM DOCUMENTACIÓ • Declaracions de cens: • En data 01/01/11 • En data de presentació de la sol.licitud • Si explotació fora CAT  còpia dades llibre explotació

 11. A.E. AL SECTOR LACTI EN ZONES DESFAVORIDES Adreçat a productors amb explotacions de bovins de llet en zones desfavorides: • De muntanya • Amb limitacions específiques • Amb despoblament • Els productors han de tenir quota làctia i han d’haver fet lliuraments o venda directa de llet

 12. A.E. AL SECTOR LACTI EN ZONES DESFAVORIDES Ajut per vaca >= 24 mesos que es trobi a l’explotació a data 30/04/11 • Si el productor disposa de 0,40 ha / cap de superfície farratgera per a l’alimentació del bestiar  AJUT COMPLEMENTARI

 13. A.E. PER PRODUCTES LACTIS DE QUALITAT Adreçat a productors que comercialitzen producció de llet a l’empara de: Programa de qualitat Etiquetatge facultatiu “Lletra Q” • Ajut per vaca >= 24 mesos que es trobi a l’explotació a data 30/04/11 • Producció d’un 25% de les femelles elegibles comercialitzada a l’empara del programa de qualitat o de l’etiquetatge facultatiu

 14. A.E. PER PRODUCTES LACTIS DE QUALITAT DOCUMENTACIÓ • Certificat oficial de control lleter, si es vol acreditar un rendiment superior als 6.500 kg/vaca • Si explotació fora CAT  còpia dades Llibre de Registre

 15. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural

More Related