1 / 36

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. DUN2011. Subdirecció de Gestió d’Acció Rural. NOVETATS I PUNTS A DESTACAR DE DUN 2011. SIGPAC AJUTS PER SUPERFÍCIES DE LA SOL·LICITUD ÚNICA. SIGPAC 2011. 1.- GESTIÓ DE CROQUIS:. - Aplicació Local Croquis v.5.10.

lyndon
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya DUN2011 Subdirecció de Gestió d’Acció Rural

 2. NOVETATS I PUNTS A DESTACAR DE DUN 2011 • SIGPAC • AJUTS PER SUPERFÍCIES DE LA SOL·LICITUD ÚNICA

 3. SIGPAC 2011 1.- GESTIÓ DE CROQUIS: - Aplicació Local Croquis v.5.10 Aplicació que s’ha d’instal·lar i permet tenir varies finestres de visualització (Ortofotos 2009 i 2010) - Web Croquis El mateix visor web de Croquis de l’any passat (Ortofotos 2009 ) - Web Silverlight Nou d’aquesta campanya Nou visor web de Croquis amb tecnologia Silverlight (Ortofotos 2009 )

 4. SIGPAC 2011 – Dades informatives - Aplicació Local Croquis v.5.10: • Configuracions que es faran servir*: • 1.- DUN11_DARServidor Mostra dues finestres: • V9: ortofotos 2009 i recintes SIGPAC 2011. • V10: ortofotos 2010 (WMS ICC) i recintes SIGPAC 2011. • 2.- DUN11_ForaCat Permet declarar recintes de tot el territori espanyol. Mostra una finestra amb ortofotos publicades per cada Comunitat Autònoma i recintes SIGPAC 2011. • 3.- DUN11_ConcPar Per a zones amb Concentració Parcel·lària. *Cada entitat col·laboradora farà servir les configuracions que necessiti. Descàrregues a: http://www.gencat.cat/dar/sigpac

 5. Dates de vol d’Ortofotos 2009 – SIGPAC:DUN 2011 Ortofotos propietat de l’ICC – Accés a través de les aplicacions Croquis i Croquis Web

 6. 2009 2010 OrtoXpres

 7. SIGPAC 2011 - Web Silverlight Nou d’aquesta campanya Funció de Croquis: Conté totes les funcionalitats per a la gestió de declaracions i creació de croquis.

 8. SIGPAC 2011 - Web Silverlight Nou d’aquesta campanya El funcionament és igual al Croquis Web, exceptuant alguns punts i amb diferències en alguns dels botons: 2.1 .- Creació del croquis  mitjançant “añadir trozo” es dibuixa la superfície a declarar . Per registrar el croquis s’ha de fer “enter” a l’acabar. Només dibuixa el croquis dins el recinte seleccionat. 2.2.- Icono per guardar la declaració: a Visor-SL és “Enviar la declaració” amb l’icona

 9. SIGPAC 2011 2.- NOUS INDICADORS – APLICACIÓ DUN 2011 A SUPERFICIES, la pestanya “Dades informatives de Superfícies” : - Indicador d’aprofitament en comú. - Indicador de concentració parcel·laria.

 10. SIGPAC 2011 3 – CROMOS • SIGPAC 2011 i imatge amb Ortofoto del 2009 (resolució 25cm) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. • S’ha afegit l’avís <!> en el camp INFO informant si el recinte ha tingut una incidència de control administratiu/terreny en la campanya anterior. En la DUN s’especifica el tipus d’incidència. • L’ús IS (Illa) ja no existeix en el SIGPAC 2011. Els recintes en aquest ús s’han fusionat amb els recintes del costat. En els casos que s’ha produït el canvi surt un avís als CROMOS.

 11. SIGPAC 2011 • En l’aplicació web aquest any s’ha afegit la possibilitat de descarregar les dades en format ShapeFile (programes de SIG) i KML (Google Earth).

 12. SIGPAC 2011 Estat de la renovació cadastral

 13. SIGPAC 2011 – Dades informatives - Actualitzacions sobre la base SIGPAC: La base de recintes SIGPAC 2010 ha estat modificada per les següents edicions: • Manteniment SIGPAC DAAM • 46.342 Sol·licituds DUN – de TOTES les sol·licituds de modificació de DUN2010 • 27.183 Sol·licituds Ofici • 1.931 Controls Terreny i Teledetecció • Fusió recintes (inclou fusió ús ISLA) • Obres civils i renovació Ortofoto • Convergència amb Cadastre

 14. Informació general http://www.gencat.cat/dar/sigpac L’aplicació Croquis Local i les seves configuracions es publicaran a aquesta adreça, també les novetats SIGPAC, manuals de funcionament de les aplicacions, dades de Concentració Parcel·lària, accés a Cromos, Comunals, etc. Visor web SIGPAC de Catalunya http://www.gencat.cat/dar/sigpac/visor/ SIGPAC 2011 Ortofotos 2009 Visor web SIGPAC FEGA de tot Españahttp://sigpac.mapa.es/fega/visor/ SIGPAC 2011 A Catalunya: Ortofotos 2008

 15. Generalitat de Catalunya Ajuts per superfícies de la Sol·licitud ÚnicaDUN2011 Subdirecció de Gestió d’Acció Rural

 16. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Normativa: • Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell de 19 de gener • Reglament (CE) núm. 1121/2009 de la Comissió de 29 d’octubre • Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió de 30 de novembre • Reial Decret 66/2010, sobre l’aplicació en el any 2010 i 2011 dels pagaments directes a la agricultura i a la ramaderia, darrera modificació RD 1597/2010 • Ordre XXX, pendent de publicació

 17. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Ajuts: • Pagament Únic • Per als fruits de closca • Específic a l’arròs • Prima a les proteaginoses • Ajut als llegums de qualitat (art. 68 R. 73/2009) • A la producció de llavor certificada Nota: ajuts subjectes a modulació - 9% al 2011 – a partir 5.000 euros

 18. Recintes de pastura COEFICIENT DE PASTURA % de superfície d’un recinte d’aprofitament farratger admissible per sol·licitar l’ajut - Si es declara més superfície amb ajut comporta una revisió del CP que pot derivar en una reducció i penalització Usos SIGPAC amb coeficient de pastura: * FO – Forestal

 19. DUN 2011: Pagament Únic • ADMISSIBILITAT • Totes les superfícies agràries de l’explotació: • terres agrícoles • cultius llenyosos: oliveres, fruits secs, fruiters, cítrics, vinya ... • horta • pastures • No admissibles: • superfícies no pasturables, boscos • activitats no agràries

 20. DUN 2011: Pagament Únic • Incorporació de nous sectors/ajuts al règim de PU • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2011 • Incorporació de l’ajut a l’abandonament de la vinya (2009) • Desconnexió total de l’ajut a la transformació del tomàquet

 21. DUN 2011: Pagament ÚnicIncorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Períodes de referència considerats • Abandonament de la vinya • Desconnexió total de l’ajut a la transformació del tomàquet L’ajut a l’abandonament de vinya a la campanya 2009-2010. Increment del doble del valor dels drets assignats al 2008.

 22. DUN 2011: Pagament ÚnicIncorporació dels nous sectors/ajuts al règim de Pagament Únic Assignació de drets provisionals / abandonament de la vinya • Les hectàrees de referència pel càlcul de drets provisionals corresponen a la superfície per la qual s’ha rebut l’ajut a l’abandonament de vinya a la campanya 2009-2010. • L’import de referència es calcularà multiplicant les hectàrees determinades per l’import unitari corresponent (330,71 € ; valor mig del dret a Catalunya). • Quan les hectàrees per les quals s’ha rebut l’ajut per l’abandonament de la vinya s’hagin tingut en compte prèviament per a l’assig. de drets de PU/most de no vinificació i/o destil·lació d’alcohol d’ús de boca, s’incrementarà l’import dels drets existents (no s’incrementa el nombre de drets).

 23. DUN 2011: Pagament Únic • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2011 • Sol·licitud d’admissió • Novetat aplicació DUN • Terminis 2011

 24. Sol·licitud d’admissió al règim /Activació de drets DUN 2011: Pagament ÚnicAjut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2011 • És un tràmit imprescindible per tenir drets definitius de PU de l’abandonament de vinya 2009-2010 • Només es podrà sol·licitar a la sol·licitud única 2011 • A la DUN la casella d’admissió està activada per defecte • Termini: • El de sol·licitud única, amb pròrroga de 25 dies

 25. DUN 2011: Pagament ÚnicAjut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2011- APLICACIÓ DUN En el cas de tenir drets especials cal indicar obligatòriament si es volen justificar per UBMs, per superfície o ambdues. En el cas de voler normalitzar els drets especials cal indicar quins

 26. DUN 2011: Pagament ÚnicAjut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2011 Terminis 2011

 27. DUN 2011: Pagament Únic • Bústia de consultes: • pagunic.dar@gencat.cat • Web: • http://www.gencat.cat/dar/

 28. Ajut als fruits de closca Requisits: • Densitat mínima: 80 AM; 150 AV-PT; 60 NG; 30 GF • Obligatorietat de pertànyer a una OPFH compatible al producte declarat (declaració a nivell de producte) • Complement agricultor professional (pantalla sol·licitant)

 29. Requisits mínims de la sol·licitud única 2011 Superficie Imports Si l’import és inferior a 100€ no es concediran els pagament d’ajuts (art. 28 R. 73/2009)

 30. Imports base per la campanya 2011 Ajuts Fons: 100% FEAGA - Poden tenir reducció per superació de superfície i/o de límit pressupostari

 31. Imports de la campanya 2010

 32. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

More Related