1 / 18

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Ajuts per superfície de la Sol·licitud Única DUN2009. Servei d’Ajuts al Sector Agrícola. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única. Normativa:. Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre

sylvia
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya Ajuts per superfície de la Sol·licitud ÚnicaDUN2009 Servei d’Ajuts al Sector Agrícola

 2. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Normativa: • Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre • Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió de 29 de octubre • Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió de 21 d’abril • Reial Decret 1612/2008, de 3 de octubre • Ordre, pendent de publicació

 3. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Ajuts: • Pagament Únic (desconnectat de la producció) • Per superfície de cultius herbacis: cereals, oleaginoses,... • Prima a les proteaginoses • Específic a l’arròs • Als cultius energètics • Per superfície als fruits de closca • A l’oliverar • A productes agrícoles transformats: cítrics – tomàquet • A la producció de llavor certificada

 4. Ajuts per superfícies de la Sol·licitud Única Ajuts / declaracions: • Dates presentació sol·licituds 2009: 1 febrer– 30 d’abril de 2009 (ambdós inclosos) (25 dies amb penalització) • Modulació 2009: • 7 % a partir del 5.001 € • 11% a partir de 300.001 €

 5. Ajut a determinats cultius herbacis Requisits bàsics • Superfícies elegibles: les que en la data límit de presentació de les sol·licituds d’ajut 2003, NO es dediquessin a pastures permanents, cultius permanents, arbres o usos no agrícoles. • Manteniment de cultius en condicions agrícoles “normals/habituals” cereals: fins a la floració • Retirada voluntària: màxim 10% superfície COLPR

 6. Ajut als fruits de closca Requisits bàsics: • Densitat mínima: 80 AM; 150 AV-PT; 60 NG; 30 GF • Obligatorietat de pertànyer a una OPFH compatible al producte declarat (declaració a nivell de producte) • Complement agricultor professional (pantalla sol·licitant)

 7. Ajut a l’oliverar Requisits bàsics: • Parcel·les en municipis auxiliables • Superfícies amb oliveres plantades abans 31 maig 1998 i/o substitutives • Notes pagament: • Import mínim: 50 € / sol·licitud d’ajut específic • Explotació de petita dimensió: potencial productiu ≤ 57.000 kg d’oli, en funció del nombre d’arbres de l’explotació i la “zona homogènia”

 8. Ajuts transitoris per a transformació Cítrics - anys 2008 i 2009Tomàquet – anys 2008-2009-2010 • Requisits: • Formalització d’un contracte de transformació • Lliurament mínim

 9. Superficie mínima sol·licitud 2009

 10. Imports i límits 2009 Herbacis, energètics i arròs Fons: 100% FEAGA - Poden tenir reducció per superació de superfície i/o de límit pressupostari

 11. Imports indicatius 2009 Ajut transitori per a transformació: cítrics i tomàquet - Poden tenir reducció per superació del límit pressupostari FONS: 100% FEAGA

 12. Imports de la campanya 2008

 13. CONDICIONALITAT • Compliment de les Bones condicions agràries i mediambientals i els requisits legals de gestió. • En cas d’incompliment els règims afectats són: • Ajuts Connectats en matèria d’agricultura i ramaderia, i Pagament Únic • Ajuts Desenvolupament Rural: Indemnitzacions compensatòries i Agroambientals

 14. CONDICIONALITAT – Informació DUN2009 • - Informació en la pantalla de superfícies, sobre l’afectació de cada recinte per ZEPA, LIC, Aqüífers sobreexplotats i ZV Nitrats • Impressió de Fitxes divulgatives, segons la tipologia de l’explotació • - Informació en el SIGPAC de l’afectació individual de cada recinte: (CROMOS)

 15. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

More Related