1 / 35

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya. DUN 2008: Pagament Únic. Servei d’Ajuts al Sector Ramader i Pagament Únic . Pagament Únic. Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007.

marvel
Télécharger la présentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Generalitat de Catalunya DUN 2008:Pagament Únic Servei d’Ajuts al Sector Ramader i Pagament Únic

 2. Pagament Únic • Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 • Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007

 3. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a Pagament Únic Els següents ajuts a la transformació passen a PU.D’una forma o altra el producte transformat genera drets. 2010 • Transformació de cítrics • Transformació de préssec (groc) • Transformació de pera (Williams i Rocha) • Transformació de tomàquet 2008 • Prunes per a panses d’Ente • Raïm moscatell per a panses • Figues seques

 4. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a Pagament Únic Dades / període de referència: A) Declaració(DUN 2008): • Transformació de cítrics Ha plantades a 30 setembre 2006 B) Dades d’ajuts percebuts per 3 campanyes (Administració): • Transformació de préssec (groc) • Transformació de pera (Williams i Rocha) • Figues seques 2003/04, 2005/06 - 2006/07 • Transformació de tomàquet • Prunes per a panses d’Ente • Raïm moscatell per a panses 2004/05, 2005/06, 2006/07

 5. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet La incorporació dels sectors a Pagament Únic comporta les següents passes: • Dades de referència de cada perceptor d’ajuts a transformació • Càlcul de nombre i imports dels drets pel FEGA • Assignació de drets provisionals • Al·legacions als drets provisionals • Sol·licitud d’admissió al règim (activació de drets) • Sol·licitud de drets a la Reserva • Sol·licitud d’ajut • Assignació de drets definitius DUN

 6. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Drets Provisionals • El DAR tramet al FEGA les dades de referència: • Kg transformats per producte i categoria en el període de referència • Efectius productius /Superfícies determinades per a l’ajut • El FEGA calcula el nombre i import dels drets provisionals • Assignació de drets provisionals, abans del 15 de març • Presentació d’al·legacions: • fins el 30 d’abril, però fora de la DUN • en cas de desacord amb les dades de referència, canvis de titularitat de l’explotació, inici d’activitat durant el període de referència

 7. Sol·licitud d’admissió al règim / Activació de drets Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet • És un tràmit imprescindible per tenir drets definitius de fruites i hortalisses • Només es podrà sol·licitar a la sol·licitud única 2008 • La DUN marca la casella corresponent per defecte, però en permet la desactivació. Cal assegurar-se que ha quedat efectivament marcada! • Termini: el de sol·licitud única, amb pròrroga de 25 dies (penalització del 3% per dia de retard)

 8. Sol·licitud de drets a la reserva Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet • S’incorpora a la reserva nacional el 2,3% de l’import dels drets provisionals • La reserva és única, sense separació de drets procedents de fruites i hortalisses i drets anteriors • Hi ha supòsits específics d’accés a drets de la reserva per a persones del sector hortofrutícola • La sol·licitud de drets de la reserva es fa a la DUN

 9. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Accés a la reserva:Supòsits específics per al primer any d’aplicació de PU al sector de fruites i hortalisses: • Adquisició per herència o jubilació de terres arrendades durant el període de referència • Inversions a l’explotació en el sector hortofrutícola per a la transformació • Inici de l’activitat agrària

 10. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Supòsits específics d’accés a drets de la reserva • Haver rebut, per herència real o anticipada, per defunció o jubilació de l’activitat agrària de l’anterior titular, terres que eren arrendades a una tercera persona durant el període de referència Cal documentar les parcel·les en qüestió: • Imprès específic (no generat per DUN) de relació de parcel·les objecte de la transmissió • A més, documentació acreditativa de l’arrendament, de l’herència i, si és el cas, de la jubilació en l’activitat agrària

 11. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Supòsits específics d’accés a drets de la reserva • Inversions a l’explotació fetes abans de l’1/11/2007: • per adquisició de terres • per noves plantacions de préssec groc o pera (Williams o Rocha) en superfícies no dedicades anteriorment a fruites i hortalisses Cal documentar les parcel·les en qüestió: • Imprès específic(no generat per DUN) de relació de parcel·les objecte de la inversió • En cas d’adquisició, a més, documentació acreditativa de la compravenda

 12. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet Supòsits específics d’accés a drets de la reserva • Inici de l’activitat agrària entre el període de referència i l’1/11/2007 Han de complir: • Activitat en el sector: ajut a la transformació campanya 2007/2008 • Sense activitat anterior: sense dades al període de referència • Amb activitat continuada des de l’inici d’activitat: DUN, seguretat social al règim agrari

 13. Ajut de Pagament Únic Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Pera, préssec, tomàquet • Els drets procedents de fruites i hortalisses es poden utilitzar indistintament en qualsevol de les superfícies admissibles • Per rebre l’ajut no cal acreditar la transformació de la fruita • Superfícies admissibles: Passen a ser admissibles les destinades a: • Préssecs de carn groga • Peres William i Rocha • Tomàquets per a transformació • Prunes panses d’Ente, moscatell per panses, figues seques.

 14. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Cítrics L’any 2008 s’han de declarar les parcel·les plantades amb cítrics a 30/09/2006 • Base per al càlcul de drets • Inclosa a la DUN 2008 • No es podrà fer més endavant • Termini: el de sol·licitud única (inclosa pròrroga de 25 dies), no en període de modificacions DUN L’any 2010 tindrà lloc: • Sol·licitud d’admissió al règim de PU • Assignació de drets i sol·licitud de drets de la reserva • Primera sol·licitud

 15. Incorporació del sector de fruites i hortalisses a PU: Cítrics Declaració de superfícies plantades a 30/09/2006 • Pantalla addicional de la DUN 2008 • Què cal declarar: • Referència SIGPAC • Superfície • Producte ( a 30/09/2006) • Qui ha de declarar-les: • Qui tenia les parcel·les el 30/09/2006 o bé • En cas de canvi de titularitat de la terra, l’actual titular si té l’acord de l’anterior Si la parcel·la forma actualment part de l’explotació s’ha de declarar dues vegades: a la DUN i a la declaració de cítrics 30/09/2006!!!

 16. Pagament Únic • Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 • Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007

 17. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 • Sol·licitud de l’ajut P.U. • Sol·licitud admissió al règim PU pel sector de fruites i hortalisses (excepte cítrics) • Declaració de cítrics • Sol·licitud de drets a la Reserva 2008 DUN 2008

 18. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Requisits per al cobrament de l’ajut de PU: • Presentació de superfícies admissibles o manteniment d’un mínim del 50% de les UBM del període de referència (només en cas de drets especials). • Tenir drets assignats de pagament únic. • Manteniment de les bones condicions agràries i mediambientals i dels requisits legals de gestió que estableix la Condicionalitat.

 19. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Superfícies admissibles: Drets de retirada • Superfícies de retirada: excepcionalment per la campanya 2008, es poden cultivar i poden sol·licitar l’ajut connectat. • En tot cas, es manté la condició de l’elegibilitat: aquestes terres des de la data de sol·licitud DUN 2003 no podien estar ocupades per: • Cultius permanents o boscos • Activitats no agràries • Pastures permanents

 20. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Superfícies admissibles: Drets normals i/o especials Superfícies admissibles (disponibles de l’1/12/07 a 30/09/08). • Terres de conreu • Oliverars (disponibles de l’1/03/08 a 31/12/08). • Pastures permanents (vigilar amb superfície pastoreig) • Conreus permanents que hagin sol·licitat ajut per cultius energètics • Conreus permanents hortofrutícoles incorporats a PU: • préssec de carn groga, pera Williams/Rocha, etc • excepte cítrics! • Conreus de tomàquet per a transformació

 21. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Nous productes que afecten l’ajut de Pagament Únic: • Préssecs de carn groga i Peres William/Rocha CodiNom producte 505 PERERA PAG. UNIC 508 PRESSEGUERS PAG. UNIC Compatibles únicament amb ús FY • Els tomàquets per a transformació es declaren amb els productes ja existents de Tomàquet aire lliure i Tomàquet sota plàstic. Són compatibles tant amb l’ajut de pagament únic com amb l’ajut transitori al tomàquet transformat

 22. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Drets especials Com a excepció cal recordar que els drets especials es podran justificar a més de per hectàrees admissibles per drets normals, pel manteniment de com a mínim el 50% de les UBM del període de referència, complint sempre amb els requeriments de condicionalitat. • Aquesta opció s’ha de sol·licitar a la DUN. • A més, cal presentar actualització del cens de l’explotació ramadera

 23. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Superfícies no admissibles • Amb conreus permanents excepte: • oliveres • conreus permanents hortofrutícoles incorporats a PU: • préssec de carn groga, pera Williams/Rocha, etc • els cítrics no són admissibles fins 2010! • Boscos (en pastures arbrades es permet la superfície de pastoreig que indica el SIGPAC). • Utilitzades per activitats no agràries. • Utilitzades per a producció d’hortalisses diferents de tomàquets per a transformació • Utilitzades per a producció de patata no per a fècula.

 24. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Ordre d’utilització dels drets • Drets de retirada. • Drets normals i especials justificats amb superfícies: • 1r.Propis: ordenats pel seu valor començant pels de major import. • 2n.De la reserva: ordenats pel seu valor començant pels de major import. Atenció: • Els drets rebuts per arrendament (cessions temporals) seran els primers en utilitzar-se per evitar que l’arrendador els perdi si l’arrendatari no els utilitza.

 25. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Drets no utilitzats • Drets de la Reserva: • Si un any no s’utilitzen, tornen a la reserva. • Els drets no utilitzats en un període de tres anys s’incorporen a la Reserva: • El termini per utilitzar drets d’assignació inicial 2006 finalitza el 2008 • El termini és el mateix encara que s’hagin adquirit per cessió definitiva • Atenció en cas de cedir drets: cal tenir en compte quins s’han utilitzat i quins no • Drets procedents del sector de fruites i hortalisses: • El termini de tres anys finalitza el 2010

 26. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Sol·licitud de drets de la reserva 2008 • La sol·licitud es farà dins de la DUN 2008 • El productor haurà d’indicar a quins supòsits s’acull i declarar les unitats de producció tenint en compte la sol·licitud RN • Termini: el de sol·licitud única, sense pròrroga de 25 dies ni període de modificacions DUN • Supòsits universals i supòsits específics per a productors de fruites i hortalisses

 27. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Accés reserva 2008: supòsits universals • Joves agricultors/es amb primera instal·lació dins del PDR. • Titulars d’explotacions en programes de reestructuració i desenvolupament relacionats amb intervencions públiques per evitar l’abandonament o compensar desavantatges. • Persones legitimades per rebre o augmentar els drets per sentència judicial o acte administratiu ferm. • Joves agricultors/es que el 2007 van sol·licitar drets de reserva amb primes de sacrifici o pagaments addicionals a la producció de carn de vaquí de qualitat posteriors al període de sol·licitud única 2007.

 28. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Accés reserva 2008: supòsits específics fruites i hortalisses • Productors de fruites i hortalisses per transformar (excepte cítrics), que reben terres d’una altra persona morta o jubilada que estiguessin arrendades en el període de referència. • Productors/es de fruites i hortalisses per transformar (excepte cítrics) que han fet inversions que augmenten la capacitat productiva. (2 casos DUN) • Nous productors/es de fruites i hortalisses per transformar (excepte cítrics) amb inici d’activitat a partir del període de referència.

 29. Ajut i altres gestions Pagament Únic en DUN 2008 Terminis 2008

 30. Pagament Únic • Incorporació del sector FRUITES I HORTALISSES al règim de Pagament Únic. • Ajut i altres gestions de Pagament Únic a la DUN 2008 • Situació actual Pagament Únic 2006 i 2007

 31. Situació Actual Pagament Únic 2006-2007 Enviament comunicacions: • Reserva Nacional 2007 • Cessions de drets 2007 (temporals i definitives) • Cessions temporals de drets 2006 • Resolució de l’assignació de drets definitius 2006 per aquells productors que han sofert canvis en els drets (degut a recursos, regularitzacions,etc) • Resum Drets definitius campanya 2006 2007 i 2008 • Portar-la per fer la DUN

 32. Situació Actual Pagament Únic 2006-2007 • Pagament ajut PU 2007 – Gener 2008 • Per internet es poden consultar els drets definitius a través de la pagina web del MAPA (amb NIF i el codi d’un dret). http://www.fega.es/GDRPublico/index.jsp

 33. Situació Actual Pagament Únic 2006-2007

 34. Bústiade consultes: ... Web: http://www.gencat.cat/darp/ Pagament únic

 35. Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

More Related