1 / 10

Itineraris educatius

Itineraris educatius. Maria Isern, Joan Vila i Ariadna Puigvila 4t d’ESO. Universitat. C.F.G.S. Món Laboral. Batxillerat. C.F.G.M. Món Laboral. P.Q.P.I. Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys). Educació Obligatòria. Educació Primària ( de 6 a 11 anys).

ilyssa
Télécharger la présentation

Itineraris educatius

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Itineraris educatius Maria Isern, Joan Vila i Ariadna Puigvila 4t d’ESO

  2. Universitat C.F.G.S Món Laboral Batxillerat C.F.G.M Món Laboral P.Q.P.I. Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) Educació Obligatòria Educació Primària ( de 6 a 11 anys) Educació Infantil ( de 3 a 5 anys)

  3. Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) Organització del 1r cicle (1r i 2n) i 3r d’ESO: *També es realitza el treball de Síntesi, el qual està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip. Serveix per comprovar fins a quin punt s’ha aconseguit aplicar els coneixements obtinguts a la vida pràtica. Integra continguts de diverses matèries. *Aquest treball rep la consideració d’una matèria optativa i es fa a 1r, 2n i 3r d’ESO.

  4. Organització del segon cicle: 4rt d’ESO: Projecte de recerca*En el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar format per un conjunt d’activitats de “descoberta recerca”. El tema estarà escollit per l’alumne/a i el professorat li donarà el vist i plau. *Com en el cas del Crèdit de Síntesi, tindrà la consideració d’una matèria.

  5. Què és el PQPI? • Què és: Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als joves més grans de 16 anys que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Amb el PQPI es pretén donar una formació bàsica i professional. Això, facilitarà a la persona, la incorporació al món laboral o continuar un amb l’itinerari formatiu.També donen l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO. Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic com en l'àmbit laboral. • Durada La durada dels mòduls obligatoris és d'un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del/de la jove, amb un mínim de 175 hores.

  6. Organització dels mòduls:

  7. Cicles Formatius de Grau Mitjà (C.F.G.M) • Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, s’ha de disposar del títol de graduat d’ESO, o bé el títol d’FP1. També han de ser capaços de superar la prova d’accés als CFGM si tens 17 anys. • Quan has acabat el cicle formatiu de grau mitjà pots accedir a un treball de tècnic, o bé cursar un altre CFGM, accedir a un CFGS. Cicles Formatius de Grau Superior (C.F.G.S) • Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de disposar del títol de batxillerat, tenir el títol de FP 2 o bé • disposar de titulació universitària. O be haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (19 • anys). • Quan has acabat el cicle formatiu de grau superior pots accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé a qualsevol • estudis universitaris oficials de grau, també és pot cursar un altre cicle formatiu de grau superior. També és pot accedir als estudis universitaris de 1r cicle o de 1r i 2n cicle que es determinin en cada cas, o bé per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

  8. Diferents Cicles Formatius

  9. Batxillerat • El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos.El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. • El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials

  10. Universitat • L’estudiant pot accedir a la universitat a dues edats diferents: Si l'alumne ha cursat el batxillerat LOGSE a Espanya (18 anys): abans haurà de superar les proves d’accés a la universitat (PAU), i sol·licitar plaça a la universitat on es vulgui cursar els estudis mitjançant la preinscripció universitària. • Pot accedir-hi als 25 anys, després d’haver superat la prova d’accés.Si l'estudiant vol accedir-hi realitzant les proves d'accés a la universitatper als més grans de 25 anys. Cal haver complert 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any 2007. • Què són els graus? Són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per al món laboral. Els títols de grau equivalen a un període mínim d'estudis de 4 anys. Altres, poden equivaler a un període d’estudis més ampli. El títol oficial que s'obtindrà després d'haver superat aquests estudis és el de "graduat/ada". Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.

More Related