1 / 19

Estudis Educatius

Estudis Educatius. Universitat. C.F.G.S. Món Laboral. Batxillerat. C.F.G.M. Món Laboral. P.Q.P.I. Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys). Educació Primària ( de 6 a 11 anys). Educació Obligatòria. Educació Infantil ( de 3 a 5 anys). E.S.O. Educació Secundària Obligatòria

Télécharger la présentation

Estudis Educatius

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Estudis Educatius

 2. Universitat C.F.G.S Món Laboral Batxillerat C.F.G.M Món Laboral P.Q.P.I. Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) Educació Primària ( de 6 a 11 anys) Educació Obligatòria Educació Infantil ( de 3 a 5 anys)

 3. E.S.O. Educació Secundària Obligatòria 1º de ESOMaterias Comunes Lengua Castellana y Literatura Educación Física Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales, Geografía e historia Lengua Cooficial y Literatura (en caso de que la hubiese) Primera Lengua Extranjera, normalmente inglés Música Matemáticas Educación plástica y visual Materias Optativas (se escogen 2) Francés Portugués Religión Historia y cultura de las religiones

 4. E.S.O. 2n 2ºde ESOMaterias Comunes Lengua Castellana y Literatura Educación Física Matemáticas Tecnologías Lengua Cooficial y Literatura (en caso de que la hubiese) Primera Lengua Extranjera Ciencias Naturales Ciencias Sociales,Geografía e historia Música Materias Optativas (se escogen 2) Francés Portugués Religión Historia y cultura de las religiones

 5. E.S.O. 3er 3º de ESOMaterias Comunes Lengua Castellana y Literatura Educación Física Biología y Geología Física y Química Ciencias Sociales, Geografía Lengua Cooficial y Literatura (en caso de que la hubiese) Primera Lengua Extranjera Tecnologías Matemáticas Educación plástica y visual Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos Materias Optativas (se escogen 2) Francés Portugués Religión Historia y cultura de las religiones Iniciación a la administración

 6. 4rt E.S.O. 4º de ESOMaterias Comunes Lengua Castellana y Literatura Educación Física Biología y Geología Ciencias Sociales, Geografía e historia Lengua Cooficial y Literatura (en caso de que la hubiese) Primera Lengua Extranjera, normalmente inglés Educación Ético-Cívica Matemáticas (Opciones A o B) Materias Optativas (se escogen 3) Francés Portugués Religión Historia y cultura de las religiones Tecnologías Física y Química Latín Educación plástica y visual

 7. PQPI • Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes. • La seva finalitat és proporcionar a l'alumnat unes competències pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com facilitar l'obtenció del títol de graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments.

 8. El requisit acadèmic que dóna accés directe per cursar Cicles Formatius de Grau Mitjà és estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.També tindran accés directe als ensenyaments de Grau Mitjà, que posseeixin alguna de les titulacions o acreditacions acadèmiques.

 9. CFGS • Pots accedir als estudis iniversitaris si has aprovat un cicle formatiu de grau superior (CFGS, formació professional de 2n grau o dels moduls formatius de 3er grau.

 10. 1r curs • 2n curs • Matèries comunesLlengua de la Comunitat Autònoma (si n'hi ha)Llengua castellanaLlengua estrangeraFilosofia i CiutadaniaEducació FísicaCiències per al món contemporaniTutoriaReligió/Alternativa a la religió (voluntària)Llengua de la Comunitat Autònoma (si n'hi ha)Llengua castellanaLlengua estrangeraHistòria de la FilosofiaHistòria d'EspanyaTutoria • Cultura audiovisual • Dibuix artístic • Dibuix tècnic • Disseny • Història de l'art • Tècniques d'expressió graficoplàstica • Volum • Anàlisi musical • Anatomia aplicada • Arts escèniques******************

 11. Cultura audiovisual • Història de la música i de la dansa • Llenguatge i pràctica musical • Literatura universal • Literatura catalana • Literatura castellana • Biologia • Química • Matemàtiques • Ciències de la Terra • Física • Dibuix Tècnic • Tecnologia industrial • Mecànica • Economia de l'empresa • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials • Economia

 12. Història del món contemporani • Llatí • Grec • Literatura universal • Cultura audiovisual • Dibuix artístic • Dibuix tècnic • Disseny • Història de l'art • Tècniques d'expressió graficoplàstica • Volum • Anàlisi musical • Anatomia aplicada • Arts escèniques • Cultura audiovisual • Història de la música i de la dansa • Llenguatge i pràctica musical • Literatura universal • Literatura catalana

 13. Literatura castellana • Biologia • Química • Matemàtiques • Ciències de la Terra • Física • Dibuix Tècnic • Tecnologia industrial • Electrotècnia • Economia de l'empresa • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials • Història de l'art • Literatura universal • Geografia • Llatí • Grec

 14. Batxillerat • El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos.El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

 15. Els tres tipus de Batxillerat • Arts   • Humanitats i ciències socials   • Ciències i tecnologia

 16. Arts • HorarisEl nombre d'hores setmanals de les diferents matèries dels dos cursos del batxillerat són: • 1r2nLlengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Llengua estrangera • Educació física • Filosofia i ciutadania • -Ciències per al món contemporani • -Història de la filosofia- • Història- • Tutoria • Religió (voluntària) • -Treball de recerca   Matèria modalitat • Matèria modalitat • Matèria modalitat • Matèria modalitat 4 o optativa •  Total* L'alumnat que cursi religió ha de fer una matèria optativa de dues hores. TORNAR

 17. Humanitats i ciències socials • HorarisEl nombre d'hores setmanals de les diferents matèries dels dos cursos del batxillerat són: •  Llengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Llengua estrangera • Educació física • -Filosofia i ciutadania • -Ciències per al món contemporani • -Història de la filosofia • -Història- • Tutoria • Religió • -Treball de recerca   Matèria modalitat • Matèria modalitat • Matèria modalitat • Matèria modalitat o optativa • TORNAR

 18. Ciències i tecnologia •  Llengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Llengua estrangera • Educació física • -Filosofia i ciutadania • -Ciències per al món contemporani • -Història de la filosofia- • -Història- • -Tutoria • -Religió • -Treball de recerca  • -Matèria modalitat • -Matèria modalitat • -Matèria modalitat • -Matèria modalitat • TORNAR

 19. Universitat • Requisits per a estudiar a la universitat Els requisits per a estudiar a la universitat varien segons els estudis fets prèviament. Si has fet el batxillerat, hauràs de passar la prova d'accés a la universitat. En alguns estudis pots tramitar directament la preinscripció universitària i en alguns altres et demanen, a més a més, de superar una prova específica d'aptitud. Si has fet el batxillerat a l'estranger t'hauràs d'informar sobre la convalidació i l'homologació dels estudis previs a la incorporació a la universitat. • Prova d'Accés a la Universitat (PAU) Després del batxillerat hauràs de superar la prova d'accés a la universitat (PAU). Aquesta prova, més coneguda per selectivitat, és un control de coneixements i de capacitació acadèmica. Les notes obtingudes durant el batxillerat i la puntuació que obtinguis a la PAU determinaran si arribes o no a l'anomenada nota de tall per cursar els estudis escollits; és un barem establert a partir de l'oferta i demanda de places a cada centre. • Posa't a prova  Per ajudar a preparar-te la PAU, la Generalitat de Catalunya ofereix, cada any, un servei de tests interactius per als estudiants de segon de batxillerat. • Preinscripció universitària La preinscripció universitària és el tràmit per a sol·licitar plaça a la universitat on vols fer els estudis que has escollit. Abans de la preinscripció universitària t'has d' informar sobre els requisits d'accés als estudis concrets que t'interessen i sobre més dades com ara els preus de la matrícula, el nombre de places disponibles o si es demana, a més a més, una prova específica d'aptitud personal. • Accés a la universitat per als més grans de 25 anys Si tens més de 25 anys pots anar a la universitat sense el títol de batxiller: has de superar una prova específica que es convoca anualment, comuna per a totes les universitats de Catalunya, llevat de la UOC. Informa't sobre els requisits d'aquesta prova, les dates de matrícula i de l'examen, els temes, els criteris d'avaluació i els llocs o les escoles on et pots preparar per fer-la. TORNAR

More Related