1 / 14

ITINERARIS EDUCATIUS

ITINERARIS EDUCATIUS. Marc Escalé, Bruna Riera i Marta Arumí. - Grau-. UNIVERSITAT. Selectivitat. Món laboral. -TÈCNIC SUPERIOR-. CFGS. món laboral. (Prova 19 anys). (Prova 25 anys). Títol. BATXILLERAT. -TÈCNIC-. -Artístic -Científic/Tècnic -H.Social. CFGM. Món Laboral. PQPI.

hollye
Télécharger la présentation

ITINERARIS EDUCATIUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ITINERARIS EDUCATIUS Marc Escalé, Bruna Riera i Marta Arumí

 2. - Grau- UNIVERSITAT Selectivitat Món laboral -TÈCNIC SUPERIOR- CFGS món laboral (Prova 19 anys) (Prova 25 anys) Títol BATXILLERAT -TÈCNIC- -Artístic -Científic/Tècnic -H.Social CFGM Món Laboral PQPI (Prova 17anys) (Amb títol) Títol Sense títol (12-16 anys) ESO Sense títol Educació obligatòria (6-12 anys) Educació primària Món laboral Educació infantil (3-5 anys)

 3. Educaciósecundària • L’educació Secundària Obligatòria (ESO): Comprèn 4 cursos, que va des dels dotze als setze anys, si no hi ha repeticions. Va després de l’educació primària. És l’últim que s’ha de fer obligatòriament. • El títol de l'ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Per als alumnes que no la superen existeixen els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). • Els objectius són preparar l’alumne per al món laboral i la vida acadèmica adulta

 4. PQPI • Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes i facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments. • Alumnes majors de setze anys, i menors de vint-i-un anys que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

 5. CFGM • Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als joves incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta. • Tot allò que s’estudia en els CFGM està relacionat amb la pràctica professional. Els Cicles Formatius no tenen, per tant, matèries comunes sinó que s’estructuren en unitats de competència. Una unitat de competència és el conjunt de coneixements necessaris per fer una determinada tasca correctament.

 6. Batxillerat • El Batxillerat és un estudi que té com a principal objectiu facilitar la formació de base necessària per cursar, posteriorment, una formació professionalitzadora, ja sigui mitjançant els Cicles Formatius de Grau Superior o uns estudis universitaris. Té una durada de dos cursos (60 crèdits). • S'hi pot accedir amb el graduat en Educació Secundària Obligatòria, amb el 2n de BUP, el 2n de FP1 o havent cursat prèviament un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. • El Batxillerat està format per tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i optatives, més un treball de recerca i la tutoria. • Hi ha tres tipus de batxillerats: Artístic Científic/TècnicSocial/Humanístic

 7. MATÈRIES COMUNES DE BATXILLERAT • Llengua i literatura catalana • Llengua i literatura castellana • Llenguaestrangera (anglès) • Filosofia i ciutadania • Educació física • Ciències per al móncontemporani • Tutoria / TREC • Matèria de modalitat o optativa a escollir • Història de la filosofia • Història

 8. Artístic Matèries específiques:

 9. Científic/Tècnic Matèries específiques:

 10. Humanístic/Social Matèries específiques: En aquest batxillerat es perteix de la història, la filosofia, la geografia, per ajudar els alumnes a plantejar-se un conjunt coherent de problemes i a buscar les solucions d’una manera comprensiva i crítica.

 11. CFGS • Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als joves incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta amb la qualificació necessària per fer treballs tècnics i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació. • Tot allò que s’estudia en els CFGS està relacionat amb la pràctica professional. Els Cicles Formatius no tenen, per tant, matèries comunes sinó que s’estructuren en unitats de competència. Una unitat de competència és el conjunt de coneixements necessaris per fer una determinada tasca correctament. • Tots els CFGS tenen un mòdul de pràctiques en empreses.

 12. Selectivitat • Les Proves d’accés a la universitat (PAU) d'Espanya són una sèrie d’exàmens que tenen per objectiu comprobar i valorar la maduresa acadèmica dels estudiants i avaluar-ne els coneixements adquirits en el batxillerat.

 13. Universitat • Una universitat és un establiment o conjunt d’unitats educacionals dedicades a l’ensenyament superior i la investigació. La universitat atorga graus acadèmics i títols professionals.

More Related