1 / 46

Regidoria de serveis socials

Presentació del Pla Integral de la Gent Gran dels Hostalets de Pierola Dimarts, 22 d’abril de 2014. Regidoria de serveis socials. EBASP. Àrea bàsica de salut. Casal de la Gent Gran. Altres actors. Oferir accions concretes als diferents model d’envelliment. 3 accions. Eix 1:

gaia
Télécharger la présentation

Regidoria de serveis socials

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Presentació del Pla Integral de la Gent Gran dels Hostalets de PierolaDimarts, 22 d’abril de 2014.

 2. Regidoria de serveis socials EBASP Àrea bàsica de salut Casal de la Gent Gran Altres actors

 3. Oferir accions concretes als diferents model d’envelliment

 4. 3accions

 5. Eix 1: Atenció a gent gran, famílies i cuidadors Cartera de serveis, adaptant l’oferta a les necessitats i al perfil de gent gran d’Hostalets de Pierola. Alguns recursos existents són vàlids, altres caldrà valorar-los i la majoria seran de nova creació.

 6. Eix 2: Coordinació de la xarxa d’actors estratègics Creació i dinamització de la taula d’actors estratègics per la gent gran, amb una periodicitat de reunions que ha de permetre crear un espai permanent de debat i participació.

 7. Eix 3: Creació de l’observatori de l’envelliment Aplicació de gestió i i explotació de dades que ha de permetre la màxima recollida d’informació de l’evolució del Pla Integral de la gent gran, per tal d’avaluar l’impacte de les actuacions i redirigir-les en cas que sigui necessari.

 8. Eix 4: Recolzament tècnic i professional Espai públic i especialitzat en gent gran, a disposició de professionals del municipi, bé siguin d’altres àrees del mateix Ajuntament com de les entitats i organitzacions del sector de la gent gran.

 9. Oficina Municipal d’Atenció a la Gent Gran

 10. Una finestra única d’atenció, que ens ha de permetre passar d’un model basat en els recursos a un model d’atenció centrat en les persones.

 11. Activitats que ja es realitzen Gimnàs a Torre del Sr Enric Sortides a peu GimnasCanFosalba Gimnàs a Serra Alta

 12. Noves activitats Grupcuidadors npprof. Tallers de memòria Cafètertúlia Gimnàsticasuau

 13. Tens alguna proposta?

 14. Torre del Sr Enric Casal d’Avis Local Serra Alta Local Can Fossalba Preu: 10€/mes. Quota per a participar en totes les activitats de llarga durada

 15. Serveis que jas’ofereixen Serveisespecialitzats: perruqueria Ajuda a domicili

 16. Nova oferta de serveis Serveiespecialtzat Podologia Serveiespecialitzat Fisioterapia

 17. Tens alguna proposta?

 18. AjuntamentdelsHostalets de Pierola. Pl de Cal Figueres. Tlf 93 7712112 oficina.gentgran@gmail.com Despatx Planta Baixa (Al costat de l’Auditori)

 19. HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC De dimarts a divendres de 9,30h a 13’30h Dilluns: Horesconvingudes i activitats. (Casal) Comencem el 5 de maig!

 20. GlòriaFité Guarro: Psicòlogaespecialitzada en psicogeriatria. • Coordinació de les activitatspropies de la oficina. • Disseny i avaluaciód’activitats i serveis. • Seguiment de les persones usuaries. • Realitzaciód’activitats. • Loli Garcia: Professional de suport • Suportadministratiu a la oficina. • Suport a activitatspromogudes per la oficina • “Anem a caminar” • Ajuts a domicili.

 21. Centres de Serveis Integral en l’Àmbit Rural per a la Gent Gran Model tècnic

 22. Objectius Oferir serveis adequats a les necessitats i interessos de la gent gran Convertir el Centre el en referent de les persones grans, familiars i cuidadors

 23. Servei d’Estada

 24. Donar suport a la gent gran que necessitin organització, supervisió i assistència a les activitats de la vida diària.

 25. Horaris Horarid’oberturadel centre Serveid’estada 4 h Serveid’estada 8 h

 26. Activitats • Acollida i convivència • Servei de menjador • Atenció a les AVD • Estimulació cognitiva • Gimnàs o Activitat Física • Activitats d’oci • Dinamització sociocultural • Activitats socials • Activitats lúdiques • Recolzament personal i familiar

 27. Servei de Tallers

 28. Gimnàs o Activitat Física

 29. Treballs d’estimulació cognitiva

 30. Taller de recolzament a la família Formació i recolzament pels familiars que cuiden a una persona gran en el seu domicili: • Informació • Formació • Habilitats pràctiques • Grups de recolzament

 31. Serveis Personalitzats

 32. Servei d’atenció a domicili

 33. Servei d’atenció a domicili • Persones que necessitin atenció personalitzada a domicili • S’ofereix atenció personal per a les activitats de la vida diària: • Higiene • Organització de la medicació • Vestir-se • Etc. • Personal qualificat • Recolzament al personal des del centre

 34. Concloent… Un model basat en dos elements claus: • L’atenció centrada en la persona • La integralitat

 35. Juntshofarempossible, moltesgràcies

More Related