1 / 90

DANE INFORMACYJNE

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: Piąty/2011/2012. DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich

havily
Télécharger la présentation

DANE INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: Piąty/2011/2012

 2. DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej ID grupy: 97/50_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka Semestr/rok szkolny: Piąty/2011/2012

 3. Osobowość a rozwój człowieka Cześć , jesteśmy grupą uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Bierzemy udział w projekcie AS KOMPETENCJI, a przed nami nowe, ciekawe semestralne zadanie. Jakie?? Analiza osobowości człowieka… To do dzieła 

 4. Czasami ludzie nas obserwują, a później mówią: „Ty to zachowujesz się jakbyś był z kosmosu”. Na potrzeby tego projektu postanowiliśmy stać się kosmitami, którzy zapomnieli jak wygląda życie na Ziemi. To pomoże nam w analizie osobowości badanej zbiorowości oraz lepszym zrozumieniu wybranego zagadnienia 

 5. KROK 1 – POZNAWANIE MATERIAŁU WTÓRNEGO – CZYTANIE KSIĄŻEK, CZASOPISM Cel: poznanie zagadnienia i analiza naszych osobowości

 6. Na początek zastanówmy się co to jest osobowość??? Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka. Cechy te w dużej mierze są dziedziczone ale także rozwijają się pod wpływem otoczenia w którym człowiek żyje.  Zauważamy, że każdy z nas jest inny, nie ma dwóch osób o identycznej osobowości.

 7. W TAKIM RAZIE JAKI JEST CEL POZNAWANIA I ANALIZY OSOBOWOŚCI??? Poznanie własnej osobowości ma na celu: • zrozumienie zachowań innych ludzi, • zrozumienie samego siebie - swoich zachowań, • wykorzystanie odpowiednich cech charakteru do odpowiedniej formy aktywności życiowej.

 8. ELEMENTY SKŁADOWE OSOBOWOŚCI • postawy • przekonania • uczucia • motywy (motywacje) • zdolności (zainteresowania) • inteligencja • temperament • samoocena • samoakceptacja

 9. CZYM CECHUJE SIĘ OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA?? Do najważniejszych cech osobowości zalicza się: • TEMPERAMENT – zespół względnie stałych właściwości psychomotorycznych człowieka tj. łatwość powstawania, intensywność, czas trwania czy przebieg przeżyć psychicznych oraz szybkość, siła i przebieg wykonywania czynności. Uwarunkowany genetycznie, podlega jedynie niewielkim zmianom w trakcie rozwoju człowieka.

 10. CZYM CECHUJE SIĘ OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA?? • CECHY INSTRUMENTALNE – UMIEJĘTNOŚCI UMYSŁOWE I PRAKTYCZNE – warunkujące skuteczność rozwiązywania zadań np.: umiejętność pisania, czytania, liczenia, kierowania zespołem czy obsługi komputera.

 11. ZATEM JAKIE NA ZIEMI WYSTĘPUJĄ TYPY OSOBOWOŚCI – JAKIE TYPY MY REPREZENTUJEMY??? Typ osobowości charakteryzuje nastawienie człowieka do otaczającego go świata, opisuje jego zachowanie w różnych sytuacjach i określa wartości, do których przywiązuje on szczególną wagę. Nie ma typów osobowości „lepszych” i „gorszych”, po prostu ludzie są różni. Każdy typ osobowości może się sprawdzić w określonych zawodach oraz w przyjaźni. Trzeba tylko umieć wykorzystać mocne strony danej osobowości, tak by były one atutem w pracy i w życiu rodzinnym.

 12. TYPY OSOBOWOŚCI WEDŁUG HIPOKRATESA

 13. TYPY OSOBOWOŚCI WG KRYTERIUM WARTOŚCI PREFEROWANYCH W ŻYCIU

 14. Szwajcarski psycholog C.G.Jung wyróżnił dwa przeciwstawne typy osobowości: • interwertyka - nieśmiałego i zamkniętego w sobie • ekstrawertyka – towarzyskiego i otwartego E. Kretschmer przypisał ludziom o danej budowie ciała określone cechy psychiczne wyróżniając typy osobowości: • asteniczny – wątły, nieśmiały, drażliwy • pykniczny – otyły i niski, towarzyski o zmiennych nastrojach • atletyczny – muskularny, opanowany i nieufny

 15. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA • realistyczny - reprezentowany jest przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. Wymagane umiejętności: zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł. Preferowane wartości: zdrowy rozsądek, uczciwość, korzyści materialne uzależnione od efektów pracy, mocny charakter, odważny styl życia.

 16. TYP REALISTYCZNY Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

 17. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA • badawczy - dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami, oceniać, tworzyć teorie. Wymagane umiejętności: studiowania i pogłębiania wiedzy, naukowe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwość wysławiania się i pisania prac wzbogacających aktualny stan wiedzy. Preferowane czynności: intelektualne, analityczne, ukierunkowane na pokonywanie nieoczekiwanych utrudnień.

 18. TYP BADAWCZY Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

 19. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA • artystyczny - lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwija pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Wymagane umiejętności: sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę oraz pisarstwo. Preferowane wartości: oryginalność, niezależność, idealizm, piękno.

 20. TYP ARTYSTYCZNY Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

 21. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA • społeczny - lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Wymagania: uzdolnienia - talenty społeczne, umiejętność kontaktowania się i postępowania z innymi, empatii, życzliwości, towarzyskości, kojącego oddziaływania na innych. Preferowane wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, idealizm, rozumienie innych, troska o ich dobro.

 22. TYP SPOŁECZNY Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

 23. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA • przedsiębiorczy - lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. Wymagania: umiejętności z zakresu kierowania, nakłaniania innych, organizowania, pewność siebie, zdolności krasomówcze. Preferowane wartości: władza, sukces finansowy i społeczny, wpływy.

 24. TYP PRZEDSIĘBIORCZY Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

 25. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA • konwencjonalny - lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur działania, pole ceń zwierzchników. Wymagania: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji. Wartości preferowane: oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy.

 26. TYP KONWENCJONALNY Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

 27. TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ WG J.L. HOLLANDA Typy te tworzą układ sześciokątny.

 28. DLACZEGO WARTO ZNAĆ TYPY OSOBOWOŚCI ? Znajomość typów osobowości powinna być sposobem poznawania siebie, rozwoju osobowości swoich predyspozycji i możliwości związanych z podejmowanymi działaniami. Każdy typ osobowości ma dobre strony, przydatne w życiu. Trzeba tylko umieć je rozpoznać i efektywnie wykorzystać w życiu . Podstawową zasadą rozwoju osobowości jest koncentracja na swoich mocnych stronach oraz polubienie własnej osoby . Ważne jest również poznanie swoich słabych stron, dążenie do ich zmiany na lepsze albo ich zaakceptowanie.

 29. CECHY I UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE DO ROZWIJANIA OSOBOWOŚCI: • umiejętność pokonywania stresu • asertywność • kreatywność • przedsiębiorczość.

 30. UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA STRESU Stres to stan ogólnej mobilizacji sił organizmu, który jest odpowiedzią na silny bodziec fizyczny lub psychiczny. Często wywiera on bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Dlatego każdy człowiek powinien umieć przeciwdziałać stresowi. Umiejętność radzenia sobie ze stresem pozwala racjonalnie postępować w trudnych sytuacjach.

 31. UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA STRESU Sposób postępowania w życiu człowieka określają trzy wymiary: • psychologiczny (rozciągający się między szczęściem a depresją), • duchowy (rozciągający się między integracją a alienacją), • fizyczny (rozciągający się między zdrowiem a chorobą). Wymiary te są ze sobą sprzężone. Gdy jeden z nich osiąga poziom niezadowalający, następuje brak równowagi i powstaje sytuacja stresowa.

 32. ASERTYWNOŚĆ Asertywność to umiejętność pozostawiania sobą, wyrażania swoich uczuć i pragnień z poszanowaniem praw innych osób. Osoba asertywna jest stanowcza, umie przedstawić swoje poglądy w sposób jednoznaczny, a jednocześnie daje się przekonać do stanowiska innej osoby, jeżeli zostaną jej przedstawione racjonalne argumenty.

 33. CECHY OSÓB ULEGŁYCH, ASERTYWNYCH I AGRESYWNYCH

 34. ZACHOWANIA ASERTYWNE A ZACHOWANIA ULEGŁE I AGRESYWNE

 35. KREATYWNOŚĆ Kreatywność sprzyja otwartemu poszukiwaniu nowych możliwości oraz pozwala utrzymać właściwy stosunek do siebie i innych.

 36. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nieodzowną cechą rozwoju osobowości jest przedsiębiorczość. Człowiek przedsiębiorczy potrafi wykorzystać szanse, które pojawiają się w jego otoczeniu i przekształcić je w sukces (np. osoba, która widzi, że jest duże zapotrzebowanie na remontowanie mieszkań, zakłada firmę wykonującą takie usługi).

 37. CECHY I UMIEJĘTNOŚCI OSOBY PRZEDSIĘBIORCZEJ

 38. CECHY LIDERA • umiejętność komunikowania się • wyrazistość • umiejętność pracy w zespole • odpowiedzialność • koncentracją • wiara w siebie • wiarygodność • odwaga • spostrzegawczość • zaangażowanie • kreatywność

 39. LIDER NASZEJ GRUPY 97/34_P_G1 ALICJA WIĘCEK – SANGWINIK – TYP PRZEDSIĘBIORCZY – EKSTRAWERTYK

 40. JACY JESTEŚMY ….. Artur – przedsiębiorczy realista Michał – przedsiębiorczy społecznik Mateusz – przedsiębiorczy badacz Norbert – przedsiębiorczy konwencjonalista Laura – przedsiębiorcza dusza artystyczna Magda – przedsiębiorcza konwencjonalistka Sandra – przedsiębiorcza realistka Angelika – przedsiębiorcza dusza artystyczna Aneta – przedsiębiorcza realistka Milena – przedsiębiorczy społecznik Robert – przedsiębiorczy realista Bartek – przedsiębiorczy realista Damian – przedsiębiorczy konwencjonalista

 41. MECHANIZMY REGULUJĄCE ZACHOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA • piramida potrzeb Maslowa - zachowanie człowieka jest motywowane przez niezaspokojone potrzeby - działania motywacyjne są skazane na niepowodzenie, jeśli zaspokaja się pewien poziom potrzeb, ignorując poziom hierarchicznie niższy.

 42. NAUKOWA TEORIA KULTURY BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO Człowiek posiada pewną liczbę wrodzonych predyspozycji, na których nadbudowuje się dopiero kultura. Kultura jest ogromnym aparatem do zaspokojenia potrzeb i zespołem reakcji na te potrzeby. Opisać kulturę to opisać warunki, jakie muszą być spełnione, aby zbiorowość była w stanie przetrwać.

 43. 7 POTRZEB WG MALINOWSKIEGO • metabolizm, • reprodukcja • odpowiednie warunki fizyczne, • bezpieczeństwo, • ruchliwość, • rozwój, • zdrowie.

 44. KROK II UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI NASZEJ GRUPY W SZKOLENIU: „PORADNICTWO KARIERY DLA KAŻDEGO UCZNIA” CEL: odkrywanie systemu wartości, zdolności i zainteresowań oraz technik formułowania celów S.M.A.R.T w kontekście planowania kariery zawodowej Zajęcia prowadził doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 2 – p. Elżbieta Żwirko - Kujawiak

 45. SZKOLENIE: „PORADNICTWO KARIERY DLA KAŻDEGO UCZNIA”

 46. REZULTATY DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ ZNAMY JUŻ ZAGADNIENIE OSOBOWOŚCI, ZNACZNIE WIĘCEJ WIEMY O SOBIE 

 47. KROK III BADANIA OSOBOWOŚCI I SZKOLENIA PROWADZONE WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY OSÓB CEL: ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU PIERWOTNEGO, PRZEKAZANIE ZDOBYTEJ WIEDZY INNYM OSOBOM

 48. I. Przygotowanie badania: • Cel badania:. poznawanie i analiza osobowości • Metoda badania statystycznego: przygotowane testy i ćwiczenia • Typ badania: badanie statystyczne - jakościowe - pierwotne • Respondenci: grupa 30-tu uczniów technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie oraz grupa 15-tu losowo wybranych gimnazjalistów • Termin badania: 19-20. 04. 2012 roku II. Zebranie danych: opracowanie informacji uzyskanych w trakcie badania (wykresy, analiza wypowiedzi respondentów).

 49. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW PODLEGAJĄCYCH BADANIU STATYSTYCZNEMU W DNIACH 19- 20.04.2012R. W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

More Related