1 / 28

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 NGUYỄN PHI HÙNG – PTP CHÍNH SÁCH LĐ-VL. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG.

hera
Télécharger la présentation

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 NGUYỄN PHI HÙNG – PTP CHÍNH SÁCH LĐ-VL

 2. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992,. Sự phù hợp với các luật chuyên ngành và các luật khác liên quan đã sửa đổi, đồng thời nội luật hoá các quy định của các Công ước ILO và phù hợp pháp luật trên thế giới trong bối cảnh hội nhập. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển KT-XH trong tình hình mới.

 3. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Cụ thể hoá Hiến pháp 1992, phù hợp với định hướng sửa đổi Hiến pháp và thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng đất nước. Bảo vệ NLĐ, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NSDLĐ. Đổi mới QLNN về LĐ, tôn trọng quyền tự chủ SXKD của DN, quyền thương lượng, tự định đoạt của các bên. Kế thừa và phát triển các quy định phù hợp đã đi vào cuộc sống, sửa đổi các quy định chưa phù hợp. Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng PLLĐ của các quốc gia trên thế giới.

 4. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

 5. QUY ĐỊNH CHUNG • Bổ sung: • Giải thích từ ngữ, khái niệm: tổ chức đại diện NSDLĐ; cưỡng bức lao động; quan hệ lao động… • - Quyền đóng cửa tạm thời DN; quyền gia nhập hoạt động trong Hội nghề nghiệp của NSDLĐ; • - Trách nhiệm đối thoại của NSDLĐ với tập thể lao động; • - Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; • - Chính sách của NN về lao động: quản lý nguồn nhân lực, dạy nghề, thị trường lao động, quan hệ lao động.

 6. VIỆC LÀM - Bỏ quy định Điều 19 BLLĐ như cấm: dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt NLĐ… - Thay cụm từ “Tổ chức giới thiệu việc làm” thành “Tổ chức dịch vụ việc làm”. - Chuyển quy định về trợ cấp mất việc làm sang nội dung của Chương III “Hợp đồng lao động” và quy định cụ thể về cách tính trợ cấp mất việc làm khi đã có chế độ Bảo hiểm thất nghiệp. - Bỏ quy định “các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm”.

 7. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Thêm một mục gồm 6 Điều có nội dung hoàn toàn mới về cho thuê lại lao động Bổ sung quy định: - Trước khi nhận NLĐ vào làm việc thì NLĐ và NSDLĐ phải trực tiếp giao kết HĐLĐ. Phụ lục HĐLĐ. - Nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến việc giao kết HĐLĐ khi có yêu cầu của một bên trước khi giao kết HĐLĐ. - Khi HĐLĐ hết hạn mà không giao kết lại thì 30 ngày sau HĐLĐ theo mùa vụ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

 8. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Bổ sung: - Lương thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức. Không thử việc loại HĐLĐ thời vụ. - Thêm 05 trường hợp chấp dứt HĐLĐ. - Cán bộ CĐ đang trong nhiệm kỳ CĐ thì được gia hạn HĐLĐ đến hết nhiệm kỳ. - Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ bị “quấy rối tình dục” - Chấm dứt HĐLĐ mà NSDLĐ không muốn nhận NLĐ thì bồi thường thêm ít nhất 02 tháng tiền lương - Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu.

 9. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HĐLĐ KÝ KẾT BẰNG VĂN BẢN Theo mẫu quy định tại Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH, mỗi bên giữ 01 bản. HĐLĐ GIAO KẾT BẰNG MIỆNG (LỜI NÓI) Đối với công việc tạm thời thời hạn dưới 03 tháng hoặc LĐ giúp việc gia đình.

 10. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HĐLĐ Không xác định thời hạn HĐLĐ Xác định thời hạn từ đủ 12 - 36 tháng HĐLĐ Theo mùa vụ hoặc một công việc thời hạn dưới 12 tháng KHÔNG GIAO KẾT HĐLĐ MÙA VỤ Đ/V CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN

 11. NGUYÊN TẮC KÝ TIẾP HĐLĐ LẦN 2 LẦN 3 LẦN 1 HĐLĐ CÓ THỜI HẠN HĐLĐ CÓ THỜI HẠN HĐLĐ KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 1 30 NGÀY HĐLĐ CÓ THỜI HẠN HĐLĐ KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 2 KÝ HĐLĐ HĐLĐ MÙA VỤ HĐLĐ 24 THÁNG 1/5/2013 HĐLĐ KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN CHÚ THÍCH: HĐLĐ CÓ THỜI HẠN LÀ HĐLĐ MÙA VỤ, HĐLĐ XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 12-36T 3

 12. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHẤM DỨT 1- Hết hạn hợp đồng lao động. 2- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng. 3- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. 4- NLĐ bị kết án tù giam, cấm theo QĐ của TA. 5- NLĐ chết, mất tích theo tuyên bố của Tòa án. 6- NLĐ đủ ĐK về thời gian BHXH và tuổi hưu. 7- DN chấm dứt hoạt động, cá nhân SDLĐ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. 8- NLĐ bị sa thải vì nghỉ quá thời gian quy định. 9- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐ. 10- NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐ.

 13. HỌC NGHỀ Sửa đổi, bổ sung: -Trách nhiệm của NSDLĐ về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; - Học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ; - Hợp đồng đào tạo nghề giữa NSDLĐ, NSLĐ và quy định chi phí dạy nghề. - Tuổi học nghề đủ 14 tuổi - Hết thời gian học nghề, tập nghề nếu đủ các điều kiện theo quy định của BLLĐ năm 2012, thì hai bên phải ký kết HĐLĐ;

 14. ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG TƯLĐTT Bổ sung, sửa đổi: - Mục mới Đối thoại tại nơi làm việc, trong đó quy định rõ mục đích, hình thức đối thoại và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. - Mục Thương lượng tập thể quy định về mục đích, nguyên tắc, quyền yêu cầu, nội dung, quy trình, trách nhiệm thương lượng tập thể. - Quy định đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT. - TƯLĐTT hết hạn mà 02 bên vẫn thương lượng thì TƯLĐTT kéo dài thời hạn không quá 60 ngày. - Gửi TƯLĐTT đến cơ quan quản lý nhà nước.

 15. TIỀN LƯƠNG - Tiền lương gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. - Việc trả lương phải bình đẳng, không phân biệt giới tính NLĐ làm công việc có giá trị như nhau. - Lương tối thiểu theo tháng, ngày, giờ và xác lập theo vùng, ngành. - Làm thêm giờ vào ban đêm thêm 20% lương ban ngày. Làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương là 300% chưa kể tiền lương ngày đó. - NSDLĐ phải xây dựng thang bảng lương và gửi cho cơ quan lao động cấp huyện.

 16. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI Sửa đổi: - Làm việc không quá 8 giờ/ngày, và 48 giờ/tuần, làm chế độ tuần không quá 10 giờ/ngày. - Giờ làm đêm từ 22 giờ đến 6 giờ. Bổ sung: - Làm thêm giờ không quá 30 giờ/tháng. - Nghỉ tết âm lịch 5 ngày. - Khi ông, bà nội ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn được nghỉ 01 ngày không lương.

 17. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT - Thời hạn đăng ký 10 ngày từ khi ban hành NQLĐ, NQLĐ có hiệu lực sau 15 ngày đăng ký trừ trường hợp phải sửa đổi. - Bỏ hình thức xử lý kỷ luật chuyển đi làm công việc khác có mức lương thấp. - Bổ sung thêm các hành vi sai thải: đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ. - Tái phạm là trường hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật.

 18. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Sửa đổi bổ sung trách nhiệm của NSDLĐ: - Nơi sản xuất nguy hiểm có 10 lao động phải cử cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ; - Xây dựng phương án xử lý, ứng cứu sự cố; nội quy, quy trình ATVSLĐ theo QC, TC ATVSLĐ. - Nơi làm việc, ĐKLV; đổi mới công nghệ; sản xuất, sử dụng máy, thiết bị vật tư phải bảo đảm ATVSLĐ; - NSDLĐ huấn luyện, khám sức khỏe, bồi dưỡng hiện vật, trang bị PTBVCN, bồi thường TNLĐ cho NLĐ; - NSDLĐ và người làm công tác ATVSLĐ phải tham gia các khóa huấn luyện ATVSLĐ.

 19. LAO ĐỘNG NỮ Bổ sung: - Lao động nữ bình đẳng trong đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. - Tăng thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng - Lao động nữ sau khi sinh trong trường hợp không có việc làm cũ thì bố trí công việc khác không thấp hơn lương trước khi sanh.

 20. LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN, LAO ĐỘNG KHÁC • Bổ sung: • Không được sử dụng người chưa thành niên SXKD cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác. • - Lao động từ 15 – 18 tuổi không làm quá 8giờ/ngày và 40 giờ/tuần. • - Lao động dưới 15 tuổi không làm quá 4giờ/ngày, 20 giờ/tuần, không làm thêm giờ, làm đêm. • - Lao động nước ngoài: giấy phép không quá 02 năm • - Người giúp việc gia đình phải ký HĐLĐ bằng văn bản. Mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước 15 ngày.

 21. BẢO HIỂM XÃ HỘI - Về tuổi nghỉ hưu của người lao động, Bộ luật lao động năm 2012 cơ bản giữ quy định hiện nay: nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Sửa đổi, bổ sung: - Riêng đối với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm.

 22. BẢO HIỂM XÃ HỘI Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/06/2006 quy định • BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC. • BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN. • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

 23. CÔNG ĐOÀN - Bỏ thời hạn (6 tháng) phải thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. - Bỏ quy định định BCH công đoàn lâm thời. - Đại diện, bảo vệ NLĐ ở những nơi chưa thành lập CĐCS là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. - Quy định quyền của cán bộ CĐCS: có quyền gặp gỡ NSDLĐ để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử dụng lao động; đến với nơi làm việc để gặp gỡ NLĐ trong phạm vi, trách nhiệm của mình đại diện…

 24. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG - Mở rộng cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và đình công đến tất cả các đơn vị có sử dụng lao. - Bỏ quy định về Hội đồng hoà giải cơ sở. - Không cho phép đình công đối với các tranh chấp lao động tập thể về quyền. - Bổ sung quyền đóng cửa tạm thời doanh nghiệp của NSDLĐ trong thời gian đình công . - Bổ sung thẩm quyền hoãn và ngừng đình công cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 25. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TCLĐ TẬP THỂ VỀ QUYỀN (Thời hiệu giải quyết TCLĐTT về quyền là 01 năm) HGVLĐ (HĐHGLĐCS) HÒA GIẢI (Trong 3 (5) ngày làm việc) Hòa giải không thành, 1 bên vắng mặt lần thứ 2 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIẢI QUYẾT (Trong 5 ngày làm việc) Hòa giải thành 2 BÊN CÓ NGHĨA VỤ THỰC HIỆN TÒA ÁN GIẢI QUYẾT 2 bên còn tranh chấp, hết thời hạn UBND giải quyết ĐÌNH CÔNG (bỏ) 2 bên còn tranh chấp, hết thời hạn UBND giải quyết

 26. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ LÝ VI PHẠM (Tương tự luật hiện hành) ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - BLLĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013. - Các HĐLĐ, TU&LĐTT, những thoả thuận hợp pháp khác đã thoả thuận có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của BLLĐ 2012 được tiếp tục thực hiện. - Lao động nữ nghỉ sinh đến ngày 01/05/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con thì hưởng chế độ khi sinh con 06 tháng. - Chính phủ, cơ quan thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn điều, khoản được giao trong BLLĐ.

 27. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị! Nguyễn Phi Hùng – Sở LĐTBXH ĐT: 064.3857281 - 0919035618

More Related