Download
kodeks medicinske deontologije slovenije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kodeks medicinske deontologije Slovenije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kodeks medicinske deontologije Slovenije

Kodeks medicinske deontologije Slovenije

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kodeks medicinske deontologije Slovenije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kodeks medicinske deontologije Slovenije Zdravniška zbornica Slovenije

 2. VSEBINA • Uvodne določbe • Splošne določbe – dolžnosti zdravnika • Posebne določbe a) Zdravnik in družba b) Zdravnik in bolnik c) Odnosi med zdravniki d) Zdravnik in poklicna molčečnost e) Zdravnik in splav f)Pomoč pri umiranju g) Zdravnik in biomedcininske raziskave h) Prislino zdravljenje i) Zdravnik izvedenec in nadzornik

 3. Uvodne določbe • Povzeta Hipokratova zaprisega ob vstopu zdravnika v poklic • Opredeljene so zdravnikove dolžnosti in pravice pri vprašanjih, ki zadevajo človeško zdravje in življenje • Pravica do skrbi za bolnikovo zdravje nalaga zdravniku naloge in posebne dolžnosti ter osebno odgovornost

 4. Uvodne določbe • Posebna dolžnost je tudi odkrivanje zdravnikov, ki delujejo nestrokovno, nepošteno ter se poslužujejo prevar in pridobitništva • Kodeks zdravniku nalaga stalno izobraževanje ter uporabo znanstveno utemeljenih in strokovno preverjenih diagnostičnih in terapevtskih metod.

 5. Uvodne določbe • S prej poudarjeno nalogo zdravniku direktno prepoveduje črno prakso, večino alternativnih načinov zdravljenja ter pasivnost

 6. Splošne določbe • Kodeks postavlja zdravnika v položaj, kjer je pri opravljanju svojega poklica samostojen v mejah svoje usposobljenosti • Je neodvisen in • Za svoje delo odgovoren pred svojo vestjo, bolnikom in družbo

 7. Splošne določbe • Zdravnika kodeks opredeljuje kot javnega delavca • Nalaga mu dolžnost širjenja znanja med kolegi in v širši javnosti in na ta način pomagati izboljšati kakovost življenja • Opredeljuje dolžnost nudenja nujne medicinske pomoči ter delovanje v izjemnih razmerah

 8. Posebne določbe • V teh določbah kodeks natančno opredeljuje zdravnikovo ravnanje v vseh segmentih njegovega poklicnega dela ter obnašanja v prostem času, kar je zaobseženo v desetih sklopih in razdeljeno v 53 členov

 9. Zdravnik in družba • Zdravnik v strokovnih in ekonomskih odločitvah ravna racionalno • V omejenih finančnih zmožnostih zagotavlja ustrezno zdravstveno varstvo najbolj ogroženim • Zdravnik se je dolžan zavarovati proti odškodninskim zahtevkom • Prepovedana je vsaka posredna ali neposredna reklama, ki nima vzgojnovarstvenega ali izobraževalnega cilja • Zdravnik se ne sme okoriščati s propagiranjem farmacevtskih, kozmetičnih ali drugih proizvodov • Izjave o zdravilih, dietetičnih ali drugih sanitarnih sredstvih morajo biti strokovno neoporečne – tudi v javnih občilih • Prepovedano je v dogovoru z bolnikom objavljati poveličevanje lastnih uspehov

 10. Zdravnik in reklama

 11. Zdravnik in družba • Vsako neustrezno, lahkomiselno in za zdravnika ponižujoče dejanje prizadene tudi druge zdravnike in zdravstvo v celoti • Zdravnik ni samo zdravnik takrat, ko je ob bolniku, ampak je zdravnik 24 ur na dan in vse dni v letu

 12. Zdravnik in bolnik • Odgovorno opravljanje poklica • Zdravnik je svoboden pri izbiri metod in načinov zdravljenja • Dolžan je odkloniti vsak poseg, ki bi po strokovnem prepričanju in po vesti bil neetičen in za bolnika škodljiv • Obveščanje pacienta • Privolitev bolnika • Pojasnilna dolžnost • Odpust mladoletnega bolnika • Prepoved lažnih potrdil ob morebitnem izsiljevanju bolnika samega ali njegovih svojcev

 13. Odnosi med zdravniki • Medsebojno sodelovanje med zdravniki • Obramba kolega, ki je neupravičeno napaden • Skrb za obolelega kolega • Razhajanje v mnenjih ne sme izzvati nekorektnosti • Nevredno dejanje so žalitve in obrekovanja • Prepovedano je podajanje negativnega mnenja o zdravniku v navzočnosti bolnikov • Možnost konziliarnega posvetovanja

 14. Zdravnik in poklicna molčečnost • Definicija poklicne skrivnosti • Razrešitev • Poklicna skrivnost po smrti bolnika • Javno prikazovanje bolnikov – njihov pristanek • V znanstvenih objavah mora biti zagotovljena bolnikova anonimnost

 15. Zdravnik, splav in načrtovanje družine • Spoštovanje življenja • Načrtovanje družine po sodobnih in preverjenih metodah • Splav dopušča le izjemoma • Ugovor vesti

 16. Pomoč pri umiranju • Obsodba evtanazije • Umirajoči ima pravico do dostojne oskrbe in lajšanja bolečin • Pri nezavestnem in nerazsodnem bolniku je potrebno ravnati v skladu z medicinskimi merili • Ne za vsako ceno podaljševati življenja z invazivnimi metodami v terminalni fazi bolezni

 17. Zdravnik in biomedicinske raziskave • Načrtovanje novih metod zdravljenja • Seznanitev bolnika • Neizsiljen bolnikov pristanek • Upoštevanje prepovedi raziskav pri posebnih kategorijah bolnikov – otroci, psihiatrični bolniki, nosečnice • Odvzem organov živim osebam

 18. Zdravnik in prisilno zdravljenje • Zdravnik in psihiatrični bolnik • Sodelovanje zdravnika pri mučenju ali usmrtitvi • Zdravnik pri gladovni stavki

 19. Zdravnik izvedenec • Samostojnost in nepristranskost • Zdravnik izvedenec in njegov bolnik • Izvedensko mnenje • Objektivnost v določenih primerih do svojega znanja in zmožnosti

 20. Zaključek • Kodeks medicinske deontologije Slovenije ter smernice svetovnega zdravniškega in zobozdravniškega združenja so obvezne za vse zdravnike v Sloveniji. Kodeksna načela so zdravniki in zobozdravniki dolžni poznati in se po njih ravnati pri opravljanju vsakodnevnih in splošno zdravniških dolžnostih

 21. “Zdravnik naj bo balzam bolniku in slap za družbo, kateri pripada in se zanjo razdaja”. (J. Milčinski)