Download
ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DIOCESE OF ANTIPOLO STO. NIÑO PARISH Modesta Village, San Mateo, Rizal Ika-5 ArawngNobenaparasaKapistahanEnero 10, 2012 SambayananngPag-asa

 2. PAG-AALAALA • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya • saatin

 3. PAG-AALAALA • Bayan atingalalahaninPanahongtayo'yinalipinNang ngalanNiya'y • atingsambitinPaanong di tayolingapin?

 4. PAG-AALAALA • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya • saatin

 5. Pagbati at Paunang Salita

 6. Panginoon, MaawaKa PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI. PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI. KRISTO, KAAWAAN MO KAMI. KRISTO, KAAWAAN MO KAMI. PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI. PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

 7. PambungadnaPanalangin

 8. PagpapahayagngSalitangDiyos

 9. UnangPagbasa PagbasamulasaSulatni SAMUEL

 10. Deo De Gratias SALAMAT SA DIYOS, SALAMAT SA DIYOS.

 11. SalmongTugunan(Slm) BASBAS NG KAPAYAPAA’Y SA BAYAN NG POONG MAHAL

 12. Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

 13. MabutingBalita Ang MabutingBalitangPanginoonayonkay San Marcos 1: 14 - 20 Papurisa Iyo, Panginoon!

 14. Homiliya

 15. PagpapahayagngPananampalataya SumasampalatayaakosaDiyosAmangmakapangyarihansalahat, na may gawanglangit at lupa.

 16. PagpapahayagngPananampalataya SumasampalatayaakokayHesukristo, iisangAnakngDiyos, Panginoonnatinglahat. Nagkatawang-taoSiya

 17. PagpapahayagngPananampalataya Lalangng Espiritu Santo, ipinanganakni Santa MariangBirhen.PinagpakasakitniPoncioPilato

 18. PagpapahayagngPananampalataya ipinakosakrus, namatay, inilibing. Nanaogsakinaroroonanngmgayumao, nang may ikatlongaraw

 19. PagpapahayagngPananampalataya nabuhaynamag-uli.Umakyatsalangit.NalulukloksakananngDiyosAmangmakapangyarihansalahat.

 20. PagpapahayagngPananampalataya Doon magmumulangparirito at huhukomsanangabubuhay at nangamataynatao.

 21. PagpapahayagngPananampalataya SumasampalatayanamanakosaDiyos Espiritu Santo, sa banal naSimbahangKatolika,

 22. PagpapahayagngPananampalataya sakasamahanngmga banal, sakapatawaranngmgakasalanan, sapagkabuhaynamulingnangamataynatao

 23. PagpapahayagngPananampalataya at sabuhaynawalanghanggan. Amen.

 24. PanalanginngBayan

 25. Panalanginng Bayan • DIYOS NG BUHAY, MAHABAG KAYO SA AMIN.

 26. PagdiriwangngHulingHapunan

 27. Isang Alay Panginoonnarito angalaysaIyoNagmulasaIyongbayang masayangnagsalo Amingsanangmgaalay gawin Mong totoo

 28. Isang Alay Itongalak at tinapay gawindugo'tkatawanMo.Panginoon, PanginoonalaysaIyoNg yongbayangnagpupuri'tnagkaisasa Iyo

 29. Isang Alay Bukaspalad naming alaymgabungangito Ang tinapay at alaknasalupayhango Patipusonami'tisip laandin Sa’yo Nang mabagomagingilawgabaytuladMo

 30. Isang Alay Pagninoon, Pagninoonsapatnaito Ang matuladsa‘Yong pusongyakapangbuongmundo

 31. Isang Alay Panginooon, Panginoondingginangsamo Ng ‘Yong bayansadulangna‘to Puspusin Mo ng‘Yong Espiritu angbawattao nangmakita'tmadamaangpagkakaisasa ‘Yo.

 32. Isang Alay Panginooon, Panginoonlahatngito Isangalay ng ‘sang bayang nagmamahalsa ‘Yo

 33. TanggapinnawangPanginoonitongpaghahainsaiyongmgakamay, sakapurihanNiya at karangalan, saating

 34. kapakinabangan at sabuongsambayananNiyang banal.

 35. Santo Santo, Santo, Santo, PanginoongDiyosna makapangyarihan Napupunoang Langit at lupa Ng Kaluwalhatian Mo. OsanasaKaitaasan

 36. Santo Pinagpalaangnaparirito Sa ngalanngPanginoon OsanasaKaitaasan!

 37. Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa krus Mo at pagkabuhay, Kami’ynatubosMongtunay! PoongHesus naming mahal Iligtas Mo kamingtanan! • PoongHesus naming mahalNgayon at magpakailanman!

 38. Dakilang Amen • Amen, Amen, Amen.

 39. Pakikinabang

 40. Pater Noster Amanamin, sumasalangit Ka, sambahinangNgalan Mo. Mapasaamin angkaharian Mo,

 41. Pater Noster Sundinangloob Mo, ditosalupa paranangsalangit. Bigyan Mo po kami ngamingkakaninsaaraw-araw.

 42. Pater Noster At patawarin Mo, O patawarin Mo kami saamingmgasala, paranangpagpapatawadnaminsanagkakasalasaamin.

 43. Pater Noster At huwag Mo pokamingipahintulotsatukso, at iadya Mo kami salahatngmasama.

 44. Acclamation Sapagkatsa ‘Yonagmumula angkaharian at kapangyarihan at angkaluwalhatianmagpasawalang-hanggan!