Download
plaatsing verblijfsgerechtigden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plaatsing verblijfsgerechtigden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plaatsing verblijfsgerechtigden

Plaatsing verblijfsgerechtigden

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Plaatsing verblijfsgerechtigden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plaatsing verblijfsgerechtigden presentatie voor stadsregio-commissie Wonen 14 mei 2008

 2. Rob Smouter, VROM-Inspectie – coördinator toezicht plaatsing verblijfsgerechtigden • Stephan van der Meij, COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers - teamhoofd plaatsing decentraal • Ate Stam, Stadsregio Rotterdam

 3. Huisvesting Verblijfsgerechtigden • Rob Smouter, VROM-Inspectie regio Zuid-West • Inhoud presentatie: • Taken vanuit de Huisvestingswet. • De door Rijk, VNG, IPO en Kaderwetgebieden afgesproken gezamenlijke ambities (oktober 2006). • Niet verwijtbare omstandigheden. • Enkele cijfers.

 4. Vooraf • Verblijfsgerechtigden zijn mensen die op grond van een beschikking op basis van de Vreemdelingenwet een recht op huisvesting hebben gekregen. • De huisvesting is sinds 1995 geregeld in artikelen 60a t/ 60g van de Huisvestingswet (HVW). • Momenteel twee taakstellingen, als gevolg van de regeling afwikkeling Oude Vreemdelingenwet.

 5. Huisvestingswet; taken gemeenten • Zorgdragen realisering geldende halfjaarlijkse taakstellingen (60b). • Rapportageverplichting aan toezichthouder (60f).

 6. Huisvestingswet; taken toezichthouders • Bij nalatigheid voorziet de toezichthouder in de uitvoering van de verplichting ten laste van de gemeente (60e). • Vooraf overleg met de gemeente inclusief een termijn (maximaal half jaar) waarbinnen gemeente alsnog in de uitvoering van de verplichting kan voorzien (60e). • Rapportageverplichting aan Minister (60 f). • De mogelijkheid van herverdeling taakstellingen binnen het toezichtsgebied (60c)

 7. Huisvestingswet; taken rijk • Bekendmaking gemeentelijke taakstellingen (60b). • Bij nalatigheid toezichthouders voorziet de Minister voor WWI in de uitvoering van de verplichting ten laste van de provincie (60e). • Vooraf overleg met de toezichthouder inclusief termijn, waarbinnen toezichthouder alsnog in de uitvoering van de verplichting kan voorzien (60e).

 8. Gezamenlijke ambities • Bestuurlijk overleg 18 oktober 2006 (Ministers V&I en VROM, IPO, VNG en Kaderwetgebieden) • Goede landelijke resultaten en toenemende druk die de toezichthouders op de gemeenten uitoefenen. • Omslag van probleemzoeken en verwijten uiten naar gezamenlijk probleemoplossen. • Per partij zijn een aantal ambities geformuleerd.

 9. Ambities gemeenten • Realisering taakstellingen per het eind van het betreffende kalenderhalfjaar. • Actief zoeken naar partners voor herverdeling als realisering om volkshuisvestelijke of ruimtelijke redenen niet kan.

 10. Ambities toezichthouders • Formuleren van een niet-negatief saldo van de gemeentelijke resultaten binnen het toezichtsgebied. • Inzetten van pro-actief flankerend instrumentarium. • Uitoefenen van druk, opdat gemeenten tijdig taakstellingen realiseren. • Met nadruk richten op notoir achterlopende gemeenten. • In beginsel positief reageren op verzoeken om herverdeling.

 11. Ambities rijk • De VROM-Inspectie (VI) betrekt bij de beoordeling van de prestaties van de toezichthouders niet-verwijtbare omstandigheden. • De VI ondersteunt samen met het COA toezichthouders met een majeure achterstand. • De VI draagt samen met VNG, IPO en KWG good-practices en biedt ook andere ondersteuning. • VROM reageert snel op elke melding van gemeente of toezichthouder op onderpresteren van een corporatie.

 12. Niet verwijtbare omstandigheden • Omstandigheden die ertoe leiden dat buiten de schuld van gemeenten om taakstellingen niet worden gerealiseerd. • Formele woningweigeringen, andere woningweigeringen, pasjesproblematiek, niet beschikbaar zijn van bemiddelbare verblijfsgerechtigden. • Niet verwijtbare omstandigheden is een legitimatie voor uitstel realisering taakstellingen.

 13. Realisatiecijfers Nederland

 14. Realisatiecijfers Stadsregio Rotterdam

 15. Tenslotte

 16. stand op 1 mei 2008

 17. meer actie gewenst • ondanks toegezegde inspanningen grotere achterstanden • contact met rijksinstanties VROM, COA, Justitie • OK: Capelle aan den IJssel, Maassluis Rozenburg, Rotterdam, Brielle • Probleem: de 11 overige regiogemeenten, vooral Spijkenisse, Ridderkerk, Albrandswaard, Bernisse

 18. oorzaken? • geen passende kandidaten • aantal door gemeente geleverde woningen • geen oorzaken: • nabijheid asielzoekerscentra • registratieverschillen • zelfzoekers • inzet van professionals

 19. Cijfers SRR • Periode 1 juli 2007 t/m 31 maart 2008 • Peildatum 24 april • Daarmee een terugwaartse blik: huidige activiteiten niet zichtbaar • Omklap niet meegenomen in cijfermateriaal.

 20. Woningaanbod regulier

 21. Woningweigeren

 22. Populatie

 23. intermezzo: pardonregeling • gaat momenteel heel goed • (met positieve en negatieve uitschieters) • maar dit zijn wel de makkelijkst plaatsbare kandidaten • voorzichtigheid op langere termijn geboden

 24. suggesties en oplossingen • vraag anderen naar hun succes • gemeenten besteden uitvoering samen uit aan een coördinator (mits heldere afspraken!) • intergemeentelijke samenwerking van maatschappelijk werk / Vluchtelingenwerk • taskforce / aanjaagteam met rijk, stadsregio, gemeenten