Download
len n n klad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Členění nákladů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Členění nákladů

Členění nákladů

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Členění nákladů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Členění nákladů změny v nákladech vyvolávají: * fixní náklady ( dále F nebo FN)    * variabilní náklady(dále V nebo VN)

 2. Fixní a variabilní náklady • rytmus vkládání • Závislost na objemu výkonů (jen vždy FN v rámci relevantního rozpětí) • Změny v objemu výkonů • zvýšení • snížení

 3. Vstupy: FN a VN Fixní náklady (F) • Nedělitelné výrobní faktory • Vytvoření kapacity Variabilní náklady (V) • Dělitelné výrobní faktory • Vkládané opakovaně podle počtu jednotek

 4. Změny FN a VN Zvýšení • FN - skokem • VN - rovnoměrně Snížení • FN – obtížně lze prodat kapacity • VN - rovnoměrně

 5. Úlohy k řízení hospodárnosti • Hodnocení hospodárnosti FN a) nevyužité FN (1) b) relativní úspora FN (2) 2) Hodnocení změn a) v objemu výkonů (3) (v zaměstnanosti kapacit) b) ve struktuře výkonů (4) (sortimentu)

 6. Úlohy při řízení návratnosti Hodnocení vlivu změn v 1) podnikatelském procesu a) rozdílové náklady (5) b) stanovení minimální ceny (6) 2) objemu, sortimentu a ceny na náklady, výnosy a zisk a) bod zvratu (7) b) příspěvek na úhradu (8)

 7. Modelování (v souvislosti FN a VN) Modelování = abstraktní zjednodušení reálného systému • Zastupuje originál modelem • Redukuje vlastnosti reality na podstatné • Účelové určení (pro koho je model určen)

 8. Model: matematický  N = F + V V = v * x N= F + v * x přitom: N – náklady F – fixní náklady V – variabilní náklady v – jednotkové variabilní náklady (proporcionální) x – objem (počet) výkonů

 9. Model: grafický V praxi není toto členění (na F a VN) jasné, ale pro řízení nákladů je to důležité Celkové náklady variabilní náklady y Fixní náklady Osa x

 10. 1.Nevyužité fixní náklady Výpočet pro 1 konkrétní zařízení: (maximální – skutečný výkon) nevyužitý výkon Nevyužitý výkon * FN / maximální výkon Co je maximální výkon?

 11. Maximální výkon je určen jako: • Technický (technická kapacita) • Optimální (kolik chceme produkovat) • Reálný (kolik skutečně produkujeme) (Následuje příklad) X prázdné fixní náklady = nesynchronizované kapacity

 12. Příklad na hodnocení konkrétního zařízení Maximálně lze vyrobit 2000 ks Skutečně bylo vyrobeno 1850 ks Fixní náklady 24000,- Kč Výpočet: (2000-1850)*24000/2000 = 1800

 13. 2.Relativní úspora fixních nákladů • Výpočet je pro FN v Kč (ne pro 1 stroj) = porovnání skutečného průběhu nákladů ( s členěním nákladů na fixní a variabilní) a takového fiktivního průběhu nákladů, které má celkový lineární průběh a nečlení náklady na fixní a variabilní RUFN = NL - NSK

 14. 3.Úspora z vyššího objemu produkce • Výpočet je založen na porovnání původního objemu výkonů s novým (vyšším) objemem výkonů UVOP = N1– N0 N1 = F+ v *x1 N0 = F + v *x0

 15. 4.Úspora (překročení) ze změny sortimentu • Výpočet je založen na porovnání původní struktury výkonů s novým novou strukturou výkonů (až po výpočtu vím, zda je nový sortiment lepší než původní) U(P)ZS = N1– N0 (N0 – N1) N1 = F+ v1 *x N0 = F + v0 *x

 16. 4. Změny a nákladů 1) Náklady změnou ovlivněné = rozdílové náklady 2) Náklady ovlivněné změnou objemu = hraniční náklady a to vždy: • celkové • jednotkové

 17. Hraniční náklady NH = N2 – N1 nh = (N2 – N1 / (x2 – x1) přitom: N1 – náklady původní při objemu x1 N2 – náklady nové při objemu x2

 18. Marginální náklady = zvláštní forma hraničních nákladů pro teoretický bod • pro minimální přírůstek objemu • matematicky je to derivace nákladové funkce N = (F + v * x), Nm = v (tečna ke křivce nákladů v určitém bodě)

 19. 6. Minimální cena dodatečných výkonů • musí uhradit dodatečné náklady • většinou jsou to jen (dodatečné) variabilní náklady • někdy vyvolávají i vytvoření dodatečných kapacit (FN)

 20. 7. Výpočet bodu zvratu/1 Hledáme objem výkonů, kdy tržby uhradí všechny náklady (jak VN, tak FN) • VN jsou zpravidla vždy uhrazeny cenou

 21. Výpočet bodu zvratu/2  • naturálně xBZ = FN / (pj – vj) 2) Peněžně xBZ = FN / (1 – vj) přitom: xBZ – bod zvratu pj – jednotková cena vj – průměrné jednotkové variabilní náklady

 22. 8.Příspěvek na úhradu Tržby – VN = FN + zisk FN + zisk … příspěvek na úhradu (na úhradu FN a na tvorbu zisku) Jednotkový pohled pj – vj …marže