Download
zp soby zvy ov n povrchov akumulace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Způsoby zvyšování povrchové akumulace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Způsoby zvyšování povrchové akumulace

Způsoby zvyšování povrchové akumulace

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Způsoby zvyšování povrchové akumulace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Způsoby zvyšování povrchové akumulace TEZE: Principy uplatnění povrchové RaAvod Funkce koryta a říční nivy při RaA Negativní aspekty zvyšování RaA vody na pozemku Funkce vodních nádrží při RaA, typy nádrží, mokřady a rašeliniště 8.lekce

 2. Rozdělení zásob vody na Zemi Pramen: Jánský, 1992

 3. Průměrná doba zdržení vody v zásobách Pozn.: Uvedené průměrné doby zadržení vody v zásobách orientačně charakterizují dynamiku oběhu. V bilanci je zohledněn i objem zásob. Pramen: Voda v České republice (2006)

 4. A. Voda v hydrografické sítiKoryto vodního toku, odvodňovacího příkopu/kanálu Nástroje a důsledky zvyšování RaA: • prodloužení doby proběhu vody korytem • zlepšení podmínek pro samočištění vody • zvětšení zásoby vody v korytě • zvětšení omočeného resp. aktivního povrchu koryta • zlepšení spojitosti vod v korytě a v nivě toku • příčné vyvedení vody z koryta (boční nádrže, tůně, rozliv do nivy atd.) Revitalizace vs. parametry návrhu, posouzení průtočnosti za povodně

 5. Podmínky pro zvýšení infiltrace vod z koryta toku do nivy vodního toku • hydraulická spojitost koryta s nivou (typ opevnění) • kladná diference tlakových výšek (podélná i příčná) • hydraulická propustnost nivních půd • aktuální vlhkost půd

 6. Vodní toky a voda v krajině

 7. Realizace revitalizací vodních toků a přilehlých území Akce Bačetín (okr. Rychnov n.Kn.)

 8. Realizace revitalizací vodních toků, odvodňovacích odpadů Akce Žejbro (okr. Chrudim)

 9. Možné negativní aspektyzvyšování RaA vody na pozemku • snížení průtočné kapacity koryta (intravilán !) • zamokření ke korytu přilehlých pozemků • působení vlhkosti a vztlaku na stavební objekty • zanášení objektů sedimenty • údržba - souvislost s kultur.krajinou Diferencovat: • zastavěné území • úseky mimo zastavěné území Orlické Záhoří (okr. Rychnov n.Kn.)

 10. Vybřežení vodního toku při zanedbání nebo při nesprávném provedení údržby Kotelský potok (okr. Chrudim)

 11. Černičí (okr. Benešov)

 12. B. Záplavová území řek, ochranná pásma • stará říční ramena • ploché nivy toku

 13. C. Tůně • terénní prohlubně zaplněné vodou (řada typů) • nejsou vypustitelné Hlavní funkce • podpora retenční kapacity území • prostředí pro původní rostliny a živočichy • obohacení prostředí - biodiverzita • ovlivnění mikroklimatu krajiny

 14. D. Nádrže, rybníky, jezera • RaA vody v krajině, víceúčelové využití • ovlivnění mikroklimatu krajiny • tlumení průběhu velké vody retenčním prostorem (transformační účinek) • zlepšení jakosti vod (splaveniny, organické znečištění) • posouzení přínosu/ů nádrže v lokalitě

 15. Rybniční soustavy v ČR

 16. VH koncepce nádrží • velikost vodní plochy, hloubka, objem nádrže • účel nádrže • objekty nádrží (dle účelu nádrže): • objekty nápustné a k zachycení splavenin • hrázové těleso • bezpečnostní přeliv • výpustné, odběrné zařízení • další zařízení

 17. VH koncepce nádrží • průtočné a obtokové nádrže • podélný a příčný profil prostoru nádrže • charakter a velikost litorálu Obrázky: T.Just Dvě různé koncepce výstavby nádrže a ČOV Šířka litorálu je dána sklonem břehů

 18. E. Mokřady, rašeliniště • zátopa o hloubce 0-0,6m (optimum 0,2m) • nízké pořizovací a provozní náklady • nízké ohrázování = malé riziko poruchy Hlavní funkce: • podpora biodiverzity • RaA vody v krajině • ovlivnění mikroklimatu krajiny • fixace uhlíku (CO2) v sedimentech

 19. F. Suché a polosuché retenční nádrže Zejména transformační účinek nádrže

 20. G. Lužní lesy Lesní společenstvo v nížinách na naplavených půdách (nivách), v oblastech pravidelných či občasných záplav, nebo na půdách s vysoko položenou hladinou podzemní vody.

 21. H. Mikrodeprese, průlehy Mělký široký příkop s mírným sklonem svahů založených s nulovým nebo malým sklonem, ve kterém se povrchově stékající voda vsakuje do půdy (průleh vsakovací), nebo založený se sklonem umožňujícím neškodný odtok. Posouzení infiltrační schopnosti příp. její podpora technickými opatřeními (vsakovací pásy, odvodnění drény apod.)

 22. Optimalizace souboru opatření • regulace svahového odtoku • regulace odtoku v hydrografické síti • uplatnění melioračních opatření (zvýšení infiltrace, retenční schopnosti půd, zvýšení protierozní odolnosti povrchu, retardace odtoku) • vliv údržby objektů, staveb a opatření