1 / 9

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ K 31.08.2012

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ K 31.08.2012. Odbor zdravotníctva ŽSK. Hospodársky výsledok NsP - obdobie január – august 2012. Hospodársky výsledok NsP (ďalej len HV)v pôsobnosti ŽSK k 31.8.20012

jesse
Télécharger la présentation

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ K 31.08.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ K 31.08.2012 Odbor zdravotníctva ŽSK

  2. Hospodársky výsledok NsP - obdobie január – august 2012 • Hospodársky výsledok NsP (ďalej len HV)v pôsobnosti ŽSK k 31.8.20012 • predstavuje: 681 tis. EUR. Náklady: 32 933 tis. EUR, Výnosy: 33 614 tis. • EUR • - KNsP Čadca: ......................548 tis. EUR • LNsP L.Mikuláš: ..................105 tis. EUR • HNsP Trstená: .....................158 tis. EUR • DNsP D.Kubín:................. - 130 tis. EUR

  3. Mesačný nárast finančných prostriedkov po zvýšení miezd sestrám a úhrade sociálnej poisťovne v tis. €

  4. Záväzky celkom jún 2012 spolu 20 930 €august 2012 spolu 21 110 € nárast za dva mesiace bol 180 tis.€

  5. Záväzky po lehote splatnosti nárast za dva mesiace jún až august 2012 v tis. € DNsP...................... 140 KNsP.................... - 121 HNsP....................... 14 LNsP....................... 58

  6. Stav pohľadávok k 31.8.2012 v tis. EUR V ostatných je zarátané Európska ZP 21 tis.EUR, pohľadávky voči cudzincom. LNsP – najväčšiu položku tvorí kolaterál za plyn.

  7. Cash flow NsP

  8. Zloženie záväzkov po lehote splatnosti k 31.8.2012v tis. EUR Verejné financie najvyšší záväzok........,............................ LNsP L. Mikuláš 2,4 mil. € (SP + DÚ) Lieky a ŠZM najvyšší záväzok má .....................................KNsP Čadca 2,2 mil. € Ostatné: oprava, údržba, služby (spaľovňa, krv, MTZ sklad, pôžička ŽSK

  9. Percentuálny podiel nákladov na vybraté položky z celkových nákladov k 31.8.2012

More Related