Download
srdjan maricic@gmail com n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-poslovanje u lancu vrednosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-poslovanje u lancu vrednosti

E-poslovanje u lancu vrednosti

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E-poslovanje u lancu vrednosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. srdjan.maricic@gmail.com E-poslovanje u lancu vrednosti

 2. E-poslovanje – akteri i uloge • Elektronsko poslovanje se sastoji od pokretanja, uređivanja i sprovođenja elektronskih procesa poslovanja, razmenom usluga uz pomoć javnih ili privatnih komunikacionih mreža, uključujući i Internet, radi stvaranja dodate vrednosti. • Akteri: • Kompanije (poslovni subjekti), • institucije od javnog značaja (administracija) i • pojedinci (potrošači, korisnici) • Uloga u procesu poslovanja • pružaoci uslugai • korisnici usluga.

 3. E-poslovanje po akterima i ulogama, sa primerima Pružaoci usluga Pojedinci Poslovni subjekti e-poslovanje(e-Business) e-uprava (e-Government) Administracija

 4. Elektronsko poslovanje po delatnostima • Online prodaja vlastitih dobara i usluga (e-Sales) • Online nabavka dobara i usluga (e-Procurement) • Elektronska trgovina (e-Commerce) • Online zabava i rekreacija (e-Entertainment, e-Recreation) • Elektronsko bankarstvo i online finansijske transakcije (e-Banking, e-Payment, Electronic Funds Transfer) • Elektronsko izdavaštvo, elektronske knjige (e-Publishing, e-books) • Elektronsko zdravstvo (e-health) • Elektronska uprava (e-government) • Elektronsko učenje i obrazovanje (e-learning, e-education)

 5. E-poslovanje u lancu vrednosti

 6. Organizacija e-proizvoda i e-usluga • Pronaći odgovarajući oblik saradnje (poslovni veb, biznis veb, b-web) uz pomoć poslovnog modela • Od otvorenog tržišta sa robom o čijoj se vrednosti pregovara (biznis veb tipa Agora), realizovanog preko dobro organizovane hijerarhijske mreže (tipa agregatora, integratora i distributera) • Do samo-organizovane i labavo povezane zajednice (tipa udruženja).

 7. Organizacija e-proizvoda i e-usluga • Veoma bitno je pitanje formiranja cene e-proizvoda i e-usluga, jer je nematerijalnim dobrima teško proceniti vrednost • Diferenciranje cena • Formiranje cena: • Linearno • Nelinearno • Dinamičko • Grupisanje cena

 8. Nabavka - e-Procurement • Strategijski procesi nabavke (opciono su elektronski) • Razna rešenja upravljanja nabavkom, prema tome da li se katalozi proizvoda i usluge za izbor i nabavku prozvoda obezbeđuju: • Na strani prodavca • Na strani kupca • Treća strana obezbeđuje softverska rešenja i kataloge za nabavku – E-tržište (e-marketplace)

 9. Nabavka - e-Procurement • Poređenja proizvoda i usluga • Vrednovanje poređenja • Upravljanje (menadžment) kataloga • Moraju se standardizovati odgovarajući kriterijumi za razvrstavanje po proizvođačima i dobavljačima

 10. e-Marketing • Upotrebom elektronskih sredstva za pružanje informacija i komunikaciju • Koriste se maksimalno tržišni potencijali i • neguju se kvalitetni poslovni odnosi • Razvrstavanje Internet klijenata u kategorije omogućava • sveobuhvatan marketinški proces i • prilagođavanje usluga na veb lokaciji u bilo koje vreme

 11. e-Marketing • Odgovarajući ključni indikatori omogućavaju: • Merenje dometa ponude - surferi na Internetu • Izračunavanje obima interakcije – potrošači na Internetu • Da se klijenti na Internetu podstiču u stvaranju vrednosti – potrošači kao proizvođači na Internetu • Da se sprovode poslovni ugovori i pogodbe – kupci na Internetu • Da se održavaju veze sa potrošačima – ključni potrošači na Internetu

 12. E-ugovori (e-Contracting) • Pravno valjani elektronski dokument • Moraju se uspostaviti centri poverenja koji: • Registruju stvarne aktere, • Izdaju digitalne sertifikate, • Obezbeđuju parove elektronskih ključeva za digitalni potpis (javni i tajni ključ – asimetrična kriptografija za sertifikate i potpise) • Sertifikati za šifrovanje dokumenata • Potpisi za utvrđivanje identiteta

 13. E-ugovori (e-Contracting) • Proces elektronskog pregovaranja obuhvata: • Utvrđivanje i upravljanje pregovaračkih pozicija • Dogovor o pravima i obavezama • Punovažnost ugovora pred zakonom pomoću elektronskog potpisivanja • Kontrolisanje elemenata potrebnih za nadgledanje izvršenja ugovora

 14. E-isporuka (e-distribution) • Ako korisnik usluge ima mobilni uređaj povezan na Internet, može iskoristiti prednosti kupovine nezavisno od mesta i vremena • Nije neophodno e-proizvode i usluge dobiti preko Interneta, jer i obična isporuka takođe ima svoje prednosti

 15. E-isporuka (e-distribution) • Može biti i kombinovana distribucija • npr. veliki softverski paket offline, a unapređenja na novu verziju online • Pomoću referentnog modela usklađuju se planiranje, nabavka, proizvodnja i isporuka

 16. Metode e-plaćanja (e-Payment) • Uskladiti troškove e-plaćanja sa sumama koje se naplaćuju • Prema sumama koje se naplaćuju e-plaćanja se dele na: • Pikoplaćanja (nekoliko eurocenta) • Mikroplaćanja (nekoliko eura) • Makroplaćanja (velike sume) • Da bi piko- i mikroplaćanja bila isplativa, uveden je e-novac, kao i više procedura koje se zasnivaju na plaćanju preko računa i vlasničkim plaćanjima

 17. Metode e-plaćanja (e-Payment) • Kriptografske procedure i digitalni potpis koriste se da bi se garantovala bezbednost transkacije elektronskog plaćanja • SET (Secured Transaction) – protokol zahteva dvojnu proceduru potpisivanja, tako da su osigurani podaci iz narudžbine (u odnosu prema prodavcu), kao i načini plaćanja (u odnosu prema banci)

 18. E-upravljanje odnosima sa klijentima (e-Customer Relationship Management) • Pokazuje kako se briga za proizvod pomera ka brizi prema klijentima • Kapital klijenata mora se ustanoviti i vrednovati uz uobičajene ključne finansijske indikatore • Pridobijanju klijenata doprinose podrška klijentima i uopšte odnosi sa klijentima

 19. E-upravljanje odnosima sa klijentima (e-Customer Relationship Management) • Značajne činjenice čuvaju se u skladištima podataka o klijentima, koje daje potpunu analizu ponašanja korisnika i upotrebe proizvoda • Ciklus odlučivanja klijenta na kupovinu (predlog, procena, kupovina i upotreba) podržava sve operacije • Upravljanje višestrukim komunikacionim kanalima – moraju se proceniti i biti pogodni za upotrebu