1 / 41

Leica 3D Disto 3D měřící a dokumentační systém

Leica 3D Disto 3D měřící a dokumentační systém. Dnešní situace. To může vést k chybám v projektech. Schody, nábytek, desky kuchyňských linek „nepasují“ a musí se znovu upravovat Zákazník je nespokojený a náklady na opravy jsou vysoké .

kasi
Télécharger la présentation

Leica 3D Disto 3D měřící a dokumentační systém

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Leica 3D Disto 3D měřící a dokumentační systém

 2. Dnešní situace To může vést k chybám v projektech. Schody, nábytek, desky kuchyňských linek „nepasují“ a musí se znovu upravovat Zákazník je nespokojený a náklady na opravy jsou vysoké. 3D Distodokáže často pomoci vyvarovat se chyb a redukovat pracovní čas. • S běžnými měřícími nástroji se uživatelé potýkají s následujícími problémy: • Potíže s měřením nepřístupných bodů • Chyby v měření, zapomenutá měření • Chyby ve čtení a v zapisování • Časově náročné měření s neefektivními nástroji • Jeden nástroj často nepostačuje. Je třeba kombinovat měřické technologie

 3. Leica 3D Disto – součásti Aplikační software Kontrolní jednotka (CU) s hledáčkem (tablet) 3D Disto Komunikace přes USB kabel nebo WLAN Vhodné příslušenství 3

 4. Leica 3D Disto – co je vše v kufříku? • 3D Disto v přepravním kufru, kontrolní jednotka-tablet, dálkové ovládání R100 • Pravítko pro měření nepřístupných bodů • USB „memory stick“-paměť • Napájecí a USB kabely • Nalepovací měřicí štítky • Licence: • Pracovní sada (Toolkit & Location) • Skenování (Room scan) • Projektor

 5. Leica 3D Disto – Senzor ON/OFF LED signal. Úchyty pro přenášení přístroje Infračervený a WLAN interface dosah 50 m Laserový dálkoměr s integrovanou kamerou Motorizace(360°hz/ 250° v) Krabicová libela pro snadné nastavení Citlivost ≤ 3° Vyznačení 90° Sekce s napájecím konektorem, LED signalizací stavu baterie, konektorem pro datový kabel a konektorem pro napájecí kabel Připevnění na stativ, závit 5/8” 5

 6. Leica 3D Disto – Kontrolní jednotka-tablet Háček k uchycení na stativ Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením. Ovládání pomocí stylusu-pera nebo prstem. Zodolněná konstrukce, 800 x 480 pixel, 4,8'' TFT LCD, 16 Mio Colour WLAN komunikace do 50 m Robustní dlouhý stylus - pero Mikro USB interfejs pro přenos dat do PC USB pro snadný přenos dat Pásek k uchycení na ruku 6

 7. Leica 3D Disto – Setup WLAN USB 5V napájení pro CU 100 – 240V Externí napájení 100 – 240V 7

 8. Interiéry – kuchyně, obklady, vnitřní konstrukce Interiéry – dokončovací práce, elektro, svítidla, ventilace sádrokartonové konstrukce Zaměření interiéru Zaměření exteriéru r Přehled aplikačního software 3DDisto Pracovní sada (Toolkit & Location) Skenování Projektor

 9. Leica 3D Disto – měřeníAplikace Měření např. rozměrů místností, ploch, objemů, sklonů, úhlů

 10. 3D Disto měřicí software Měření délek, sklonů, objemů, ploch

 11. 3D Disto měřicí software – panel nástrojů (Tool bar) Měření Menu Nástroje 1 Nástroje 2 Přičtení Odečtení Výsledek Posun zpět Posun vpřed Nástroje 2 Plochy/objemy Zpět/Opakovat Vymazat Nástroje1 Měřítko a zvětšení pro náčrt Hledáček 12

 12. 3D Disto měřicí software – hledáček Zacílení Různé metody cílení 13

 13. 3D Disto měřicí software Změření rozměrů místnosti Postup Zaměření všech rohů místnosti z jednoho stanoviska. Výsledky měření a výkres se zobrazí na displeji. Data je možné uložit a exportovat. 14

 14. 3D Disto software Zaměření nesvislého komína Pracovní postup Vyberete rohy místnosti v úrovni podlahy a přidáte 3 rohy na stropě pomocí 15

 15. 3D Disto měřicí software - funkcionalita • Měření délek mezi nepřístupnými body (odvozená vzdálenost - Tie Distance) • Plochy (vodorovná + šikmá), Objemy, Sklon, Výškový rozdíl, Obvod, Šikmá délka, Vodorovná délka, Úhly,Výška místnosti • Měření skrytých bodů • Posun o 90° použitím funkcí pro otočení • Nástroje pro přičtení a odečtení (Adding/ Subtracting tool) • Integrovaná kalkulačka (výpočet rozměrů, cen …) • On-line průvodce • Uživatelská kalibrace • Kreslení linií • Jazyková lokalizace • Bezdrátová komunikace • Dotykový displej • Ochrana proti zcizení pomocí PIN aPUK • Náčrt (Footprint drawing), půdorys • File Manager – soubory mohou být uloženy a exportovány ve formátech dxf, txt, csv nebo jpg. 16

 16. Pracovní sada - Software   Nástroje pro rychlou realizaci 17

 17. Pracovní sada (Toolkit sw.) Provažování, olovnice Postup Rychlé provážení bodu ve vysoké místnosti z libovolného stanoviska Změřte bod, který má být provážen a zacilte zhruba na očekávanou pozici prováženého bodu. Laser vyznačí přesnou pozici. 19

 18. Pracovní sada (Toolkit sw.) Vytyčení na stěnu Postup Zacilte a zaměřte na stěně výchozí bod. Vložte hodnotu, o kterou se má laser posunout nahoru/dolů vpravo/vlevo. Laser se přemístí do požadované pozice. Po každém vytyčení můžete změnit hodnotu posunu na zdi. 20

 19. Pracovní sada (Toolkit sw.) Realizace referenční vodorovné roviny & Měření relativních výšek Postup Z pracovní sady zvolte, mea změřte výchozí bod a zacilte nahoru nebo dolů. Na displeji odečtete v reálném čase relativní výšku vzhledem k výchozímu bodu. Postup Z pracovní sady zvolte , zacilte a zaměřte výchozí značku, otočte senzor použitím šipek, laserový bod se urovná do výšky výchozí značky 21

 20. Pracovní sada (Toolkit sw.) Vytyčení rovnoběžné linie & vytyčení výšek Postup Z pracovní sady zvolte, zaměřte počáteční a koncový bod, objeví se referenční linie, vložte hodnotu odsunutí rovnoběžné linie Postup Zvolte , zaměřte referenční výšku, vložte absolutní výšku, zaměřte přibližný bod, senzor zobrazí laserem bod s očekávanou výškou Po každém měření displej izobrazí velikost odsazení k referenční linii 22

 21. Pracovní sada (Toolkit sw.) Zajištění pozice, Přemístění, Kontrola pozice Postup zajištění pozice Pomocí dodaných nalepovacích štítků označte snadno přístupné body na stěnách. Zaměřte tyto zajišťovací body. Přemístění a kontrola Znovu zaměřte zajišťovací body. 23

 22. Pracovní sada & Zajištění a změna pozice • Pracovní sada • Provažování – provážení jakéhokoliv bodu z jakéhokoliv stanoviska • Vytyčení na stěnu - zaměříte obecný bod na stěně a vkládáte vertikální a horizontální posuny • Realizace horizontální roviny • Měření relativních výšek • Vytyčení rovnoběžných linií • Pořízení snímků vč. měřených bodů pro dokumentaci • Zajištění, změna a kontrola pozice přístroje – pomocí zajišťovacích bodů - terčíků 24

 23. Interiéry – kuchyně, obklady, vnitřní konstrukce Truhláři Kuchyně Obklady Restaurátoři Interiéry – dokončovací práce, elektro, svítidla, ventilace sádrokartonové konstrukce Sádrokartony Elektrikáři Instalace – Sanitary Schodiště Dokončovací práce Zaměření interiéru Státní správa Reality, správa budov Architekti Odhadci Zaměření exteriéru Střechy Fotovoltaika Stavba lešení Přehled aplikačního software Skenování

 24. Skenování místností - Software Měření a skenování místností a jejich detailů

 25. Skenování místností – panel nástrojů Nástroje 1 Nástroje 2 Automatické skenování Nárys/půdorys Uzavření polygonu Posun zpět Posun vpřed Nástroje 2 Uříznutí linie Zpět/Opakovat Smazat Nástroje1 28

 26. Skenování místností Vytvoření profilu Postup Změřte počáteční bod a definujte vzdálenost mezi měřenými body. 3D Disto změří automaticky horizontální nebo vertikální profil. Data můžete uložit nebo exportovat. 29

 27. Skenování místností Zaměření stěny s detaily Postup Zacilte na chybějící roh stropu azměřte pomocí , . Vyberte na displeji první roh podlahy a zvolte pro dokončení stěny 30

 28. Skenování místnosti Zaměření stěny s detaily Postup Zacilte první detail a změřte pomocí . Takto zaměřte všechny detaily. 31

 29. Skenování místnosti Přenos dat Pro export zvolte , vyberte datový manažer, vyberte složku. stiskněte pak . Postup Zvolte tlačítko uzavřít a uložte soubor. Zvolte složku s uloženými daty a potvrďte výběr. Ujistěte se, že je kontroler spojen s PC nebo s USB pamětí. 32

 30. Skenování místností – shrnutí • Skenování: automatické měření profilů • Měření jednotlivých bodů a detailů • Přepínání mezi pohledy nárys/půdorys • Mód kružnice: zaměří 1 bod a vytvoří kruh o zadaném poloměru • Pravoúhlý mód: v nárysu změří úhlopříčku (okna) a vytvoří obdélník s vodorovnými stranami (okno) • Export měřených výsledků a kresby obsahuje 3D dxf soubor a ohraničený dxf výkres ve formátu A3 33

 31. Interiéry – kuchyně, obklady, vnitřní konstrukce Truhláři Kuchyně Obklady Restaurátoři Interiéry – dokončovací práce, elektro, svítidla, ventilace sádrokartonové konstrukce Sádrokartóny Elektrikáři Instalace – Sanitary Schodiště Dokončovací práce Zaměření interiéru Státní správa Reality, správa budov Architekti Odhadci Zaměření exteriéru Střechy, Fotovoltaika Stavba lešení Přehled aplikačního software Projektor

 32. Projektor - Software Projekce návrhu na plochu

 33. Leica 3D Disto – projekce, vytyčení bodů Projekce bodů např. pro vrtání Postup Zaměřte referenční plochu (stěnu, strop), definujte hustotu sítě bodů a zvolte první zobrazovaný bod. Spusťte projekci pomocí . 3D Disto zobrazí postupně jednotlivé body sítě. Lze použít dálkové ovládání (kontroler). 37

 34. Projektor – shrnutí • Projekce, vytyčení bodů na vodorovná, svislé či šikmé plochy (stěny) • Navádění – grafický nástroj pro přesnou definici umístění sítě • Import dxf dat pro projekci obecných struktur • Podpora dálkového ovládání 38

 35. Leica 3D Disto Řešení pro práci v interiéru

 36. Zaváděcí nabídka • 3D Disto v přepravním kufru, kontrolní jednotka, dálkové ovládání R100 • Pravítko pro měření nepřístupných bodů • USB „memory stick“ • Napájecí a USB kabely • Nalepovací měřicí štítky • Licence: • Pracovní sada (Toolkit & Location) • Skenování (Room scan) • Projektor 169 000,- Kč 148 000,- Kč Platí do 15.12.2011 Cena bez DPH 20%

 37. Děkuji za pozornost !

More Related