Download
co2 recovery n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CO2 recovery PowerPoint Presentation
Download Presentation
CO2 recovery

CO2 recovery

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CO2 recovery

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CO2 recovery Business case op RWZI

  2. Aanleiding voor de studie • Klimaatakkoord doelstelling: • Broeikasgas emissiereductie van 30% in 2020 • MJA 3 • Energiebesparing in de keten • Zorgt voor trend om energie en grondstoffen: • Besparen • Terugwinnen • Hergebruiken • Nieuwe ontwikkelingen in Biogas 2 Aard/Autogas • CO2 recovery techniek is “proven” in O&G • Er zijn nog kennis leemtes die verwaarding van het geïsoleerde CO2 in de weg staan.

  3. Potentiele capaciteit. 2007 een potentieel van 75.356 ton CO2

  4. Stand van zaken • CO2 vraag glastuinbouw 1.500 kton/y (NL) • Marktprijs Prijs CO2 60 – 100 €/ton • CO2 wordt al uit biogas geïsoleerd met behulp van verschillende technieken. • WKK afgas reiniging en CO2 gebruik wordt al toegepast in de glastuinbouw.

  5. Route 1 Gisting 1 Biogas opwaardering

  6. Route 2 2 Gisting WKK 1

  7. Kaders van het project Studie naar de obstakels die verwaarding nog in de weg staan voor de verschillende routes: • Certificering en kwaliteit gas • Stakeholders analyse • Technieken • Business case conform Portermodel

  8. RWZI Beverwijk

  9. Kennisleemtes • Exacte invulling routes • Onduidelijkheden over • Kwaliteit • Certificering • Leveringszekerheid • Business case voor Nederland en de minimale schaalgrote.

  10. Project organisatie