Download
nevladine organizacije autori ili iva din i miljana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEVLADINE ORGANIZACIJE Autori: Ilić iva, dinčić miljana PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEVLADINE ORGANIZACIJE Autori: Ilić iva, dinčić miljana

NEVLADINE ORGANIZACIJE Autori: Ilić iva, dinčić miljana

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NEVLADINE ORGANIZACIJE Autori: Ilić iva, dinčić miljana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEVLADINE ORGANIZACIJEAutori: Ilić iva, dinčić miljana VRSTE UDRUŽENJA GRAĐANA

 2. Ekološke organizacije EkoloziplanetuZemljushvatajukaojedanogromanorganizam. • Ekološka organizacija je organizacija koja se zalaže za zaštitu životne sredine od njene neadekvatne upotrebe i ugrožavanja koja lobira za taj cilj.

 3. Ekološki pokreti • Globalniekološkipokret je pokretzasnovannazaštitiživotnesredinepodstaknutsverasprostranjenijomsvešću o ekološkojkrizinašeplanete. • Postoje pokreti za zaštitu vazduha,voda,životinjskih i biljnih vrsta...

 4. Omladinske i studenske organizacije • Ove organizacije zastupaju interese mladih ljudi i studenata.

 5. Više od milijardu ljudi na svetu nema čistu pijaću vodu. Počni pomažući jednom od njih. Humanitarne organizacije Humanitarne organizacije prikupljaju i dele humanitarnu pomoć.

 6. Obrazovne organizacije Obrazovne organizacije edukuju ljude na različite teme.

 7. Mirovne organizacije i pokreti • Tokom cele istorije ljudi ulaze u ratove. I svaki put kada se zarati, neki ljudi se pridružuju mirovnim pokretima. Velike demonstracije hiljada ljudi i pojedinčne akcije doprinose borbi za mir. • Ove organizacije razvijaju kulturu nenasilja i tolerancije.

 8. Organizacije za zaštitu prava manjina Organizacija za zaštitu prava manjina i marginalizovanih grupa ( Roma, izbeglih i raseljenih lica, homoseksualaca...) štite ljuska i građanska prava.

 9. Međunarodne organizacije Crveni krst UNICEF Crveni krst je dobrovoljna, masovna humanitarna organizacija odraslih, omladine i dece. UNICEF je međunarodni fond za decu i omladinu koji se brine o kvalitetu njihovog životnog standarda.

 10. ORGANIZACIJE GRAĐANA TERMINOLOŠKA RAZNOVRSNOST

 11. Neprofitni sektor • Neprofitni sektor, termin koji se najčešće prihvata, naglašava da ove organizacije, za razliku od profitnih, ne postoje primarno radi • ostvarivanja profita. • One mogu da ostvaruju profit, • ali to nije njihov primarni cilj. • Sem toga, zarađeni profit se • ne raspodeljuje među članovima • već se upotrebjava za programe • i aktivnosti.

 12. Treći sektor • Treći sektor je termin koji je kao i prethodni nastao u Americi, da bi se organizacije ovog tipa izdvojile od prva dva sektora – države i tržišta. • Sam termin, međutim, ne podrazumeva potpunu nezavisnost od države i tržišta. • U finansijskom smislu, ove organizacije • su često zavisne i od države i od • privatnih preduzetnika.

 13. Dobrotvorni sektor Dobrotvorni sektor, ističe podršku dobrotvornih organizacija, donatora i sponzora, mada doprinos donatora ne mora da bude jedini, a često ni jedini izvor prihoda.

 14. Dobrovoljni sektor • Dobrovoljni sektor, termin koji ističe značaj dobrovoljnih aktivnosti koje ne zahtevaju plaćanje, rad volontera, kao glavnu osobinu ovog sektora. • Međutim, veliki broj aktivnosti u ovom sektoru zahteva rad stručnjaka i stalno zaposlenih.

 15. Nevladine organizacije • Nevladina organizacija je termin koji naglašava odvojenost ovih organizacija od vlade i državnog uticaja. • Najviše se upotrebljava u zemljama u razvoju, a uglavnom se odnosi na organizacije angažovanje na socijalnim i ekonomskim promenama. • Takođe, nevladine organizacije ne učestvuju u osvajanju vlasti ; ne mogu biti primarno politički angažovane za podršku kandidatima na izborima, ali mogu biti angažovane u političkim aktivnostima.

 16. Karakteristike nevladinih organizacija 1. Osnivaju ih sami građani/ke 2. Dobrovoljnaudruženjagrađana

 17. 3. Nisu sami sebi svrha – nastaju da bi stvorile promenu u sredini i poboljšale uslove života građana.

 18. 4. Neprofitna – profit se ne raspoređuje članovma organizacije već se ulaže u korist ostvarenja postavljenih ciljeva