1 / 23

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551. ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ. สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548 – 2551(ตค.50-กค.51). ราย. ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551. * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,044 ราย/วัน ( + 9.12 %)

korbin
Télécharger la présentation

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

 2. สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548–2551(ตค.50-กค.51)

 3. ราย ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,044 ราย/วัน ( + 9.12%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย/วัน

 4. ราย * ปี 51 604,250 ราย ( + 12.4%) * ปี 50 537,723 ราย * ปี 49 500,883 ราย จำนวนผู้ป่วยนอก ปี 2549 – 2551 (จำแนกตามสิทธิ์)

 5. ราย จำนวนผู้ป่วยใน ปี 2549 – 2551 (จำแนกตามสิทธิ์)

 6. คน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF)จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549–2551(ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม2551) อัตราป่วย 118.17 ต่อแสนประชากร (2,008 ราย) เสียชีวิต 2 ราย (เมือง,ดอยหล่อ) อันดับ 1. อ.เมือง = 280.38 อันดับ 2. อ.สันป่าตอง = 240.07 อัตราป่วย 37.54 ต่อแสนประชากร เดือน มค-มิย. สูงกว่าค่า median ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี = 638 คน แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 7. คน(รายใหม่) สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 - 2551

 8. นาที Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551 Start

 9. Question

 10. สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

 11. เดือนกรกฎาคม 2551 *เงินบำรุงคงเหลือ 269,902,624.62 บาท* มูลค่าคงคลัง 92,933,745.17 บาท • * หนี้สินคงค้าง 82,829,781.02 บาท • หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 18,425,794.26 บาท • รวมหนี้สินหมุนเวียน 101,255,57.28 บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 168,647,049.34 บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 106,805,985.40 บาท) • หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 135,494,872.64 บาท

 12. รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - กค. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) • รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 619,730,115.44 บาท • รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 637,755,180.27 บาท • I : E Ratio = 0.9717367

 13. ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์เดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน) ล้านบาท ประมาณการรายรับ 10 เดือน 541.3 ล้านบาท รับตามแผนปี 51 556.2 ล้านบาท ( +2.75%) รับจริง ปี 50+51 61.7 ล้านบาท (+14.48%)

 14. ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่ายเดือนตุลาคม 50 - กรกฎาคม 2551 (10 เดือน) บาท

 15. มูลค่าการใช้สินค้า 11 เดือน ปีงบประมาณ 2551 (ตค.50-สค.51)

 16. สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 25511. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการ มูลค่า 311,410.00 บาท10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230,500.00 บาท11.สค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 356,800.00 บาทรวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ 6,320,699.50บาท

 17. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51= 0.9717367

 18. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 (รวมงบลงทุนรอจ่าย)

 19. สวัสดี

 20. สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2” เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับบุคคลวันที่ 30-31 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 21. แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน IRBM องค์การมีขีดสมรรถนะสูง 1.ค่างานสูง 2.ขึ้นเงินเดือน (%) 3.เลื่อนระดับตำแหน่ง เพื่อ ระยะ 1 1. การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 5 ปี (2551 - 2555) (1) เขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (2) แปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย BSC Matrixเขียนแผนที่กลยุทธ์ Strategy Map 2. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับความสำเร็จของแผนงานแบบบูรณาการ (1) ระดับองค์การ (Roadmap) (2) ระดับทีมนำคร่อมหน่วยงาน Key Results Area Profile : KRA Profile) (3) ระดับหน่วยงาน (Key Results Area Unit : KRA Unit) (4) ระดับบุคคล (Individual Indicators) 30-31 สค. 51 15-19 กย. 51

 22. สรุป • จำนวนผู้เข้าประชุม • วันที่ 30 สค.51 คน • วันที่ 31 สค.51 คน • สาระการประชุมอบรม • ทบทวนแนวคิดการนำยุทธศาสตร์ ไปสู่ Individual HR scorecard • Review การบ้าน (วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , BSC.,Stretegic Map ถึง Roadmap) • ทบทวน วิเคราะห์ SWOT เพื่อนำมาประกอบการทำ BSC.Matrix • จัดทำแผนบูรณาการ กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์,Roadmap

 23. แผนการดำเนินงานต่อไป • แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม อีก 3 ครั้ง (หนังสือแจ้งเวียนโดย HRD.) • ครั้งที่ 3 วันที่ 15-19 กย.51 • ครั้งที่ 4 วันที่ • ครั้งที่ 5 วันที่ • ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 ส่งการบ้าน (กำหนด KPI ของหน่วยงาน ลงใน Profileของโรงพยาบาล (ส่ง HRD. ภายในวันที่ 5 กย.51 เพื่อรวบรวมส่งวิทยากรวันที่ 9 กย.51) • กำหนดทีมผู้รับผิดชอบ 16 Roadmap

More Related