ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

play fullscreen
1 / 20
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
220 Views
Download Presentation
talli
Download Presentation

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

 2. สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548–2551(ตค.50-กย.51)

 3. ราย ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย/วัน ( + 12.81%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย/วัน

 4. จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551 ราย แผนกหลัก

 5. จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปีงบประมาณ 2551 ราย แผนกหลัก

 6. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2551 รายโรค จำนวน

 7. 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 กลุ่มโรค จำนวน

 8. สถิติผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับแรก รายโรค จำนวน

 9. ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี 51 = 3,886 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 228.68 : แสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย (อ.เมือง 2,ดอยหล่อ 1)

 10. อ.แม่ริมพบผู้ป่วย 243 ราย (อัตราป่วย 294.95 : แสนประชากร)

 11. คน(รายใหม่) สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 – 2551ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2551

 12. นาที Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551 Start

 13. Question

 14. สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

 15. เดือนกันยายน 2551 *เงินบำรุงคงเหลือ 291,421,271.42 บาท* มูลค่าคงคลัง 86,238,843.78 บาท • * หนี้สินคงค้าง 95,953,227.88 บาท • หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 19,997,584.15 บาท • รวมหนี้สินหมุนเวียน 115,950,812.03 บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 175,470,459.58 บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 101,484,324.40 บาท) • หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 125,408,143.62 บาท

 16. รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - กย. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) • รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 772,218,169.25 บาท • รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 776,162,380.37 บาท • I : E Ratio = 0.9949183

 17. สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 25511. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการ มูลค่า 311,410.00 บาท10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230,500.00 บาท11.สค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 356,800.00 บาท12.กย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า บาทรวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ 6,320,699.50บาท

 18. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51= 0.9949183

 19. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 (รวมงบลงทุนรอจ่าย)

 20. สวัสดี