1 / 12

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník. Vodič a izolant v elektrickém poli (8.17). Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek -Místek. Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče , Frýdek -Místek,

kris
Télécharger la présentation

Zpracovatel: Mgr. Lada K ročková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník Vodič a izolant v elektrickém poli (8.17) Zpracováno v rámci projektuFM – EducationCZ.1.07/1.1.07/11.0162Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek 30. 6. 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 2. VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI 8.17 Učivo: Elektrostatická indukce, polarizace izolantu

 3. ELEKTRICKÉ POLEje oblast, kde se projevuje působení elektrických sil. centrální elektrické pole - vzniká kolem elektricky nabitého tělesa stejnorodé elektrické pole - vzniká mezi dvěma elektricky nabitými tělesy

 4. Centrální elektrické pole

 5. Stejnorodé elektrické pole

 6. Elektrické siločáry - jsou neviditelné čáry - prostupují elektrickým polem - mají orientaci – vyznačuje se šipkou - orientace je shodná se směrem pohybu kladného elektrického náboje v elektrickém poli

 7. VODIČ A IZOLANT vodič - je látka, která obsahuje volné elektrony…e- - vede elektrický proud - např. kovy (měď, hliník), tuha,… izolant - je látka, která nemá volné elektrony - nevede elektrický proud - používá se k ochraně (izolaci ) před elektrickým proudem - např. plast, sklo, dřevo,…

 8. ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE - je jev, který nastane, vložíme-li vodič do elektrického pole • na volné elektrony ve vodiči působí elektrické pole • volné elektrony se ve vodiči přesunou • na vodiči se dočasně vytvoří kladný a záporný elektrický náboj • vyjmeme-li vodič z elektrického pole, náboj na vodiči zmizí

 9. POLARIZACE IZOLANTU • je jev, který nastane vložíme-li izolant do elektrického pole • působením elektrického pole dojde j deformaci atomu • vytvoří se kladný a záporný pól • na povrchu izolantu se dočasně vytvoří kladný a záporný elektrický náboj • vyjmeme-li izolant z elektrického pole, elektrický náboj zmizí

 10. Zopakuj si: • Kde vzniká elektrické pole centrální a stejnorodé? • Co jsou to elektrické siločáry, jak určíme jejich orientaci? • Jaké jsou vlastnosti a použití elektrického vodiče a elektrického izolantu? • Kdy nastane elektrostatická indukce, co se děje při elektrostatické indukci? • Kdy nastane polarizace izolantu, co se děje při polarizaci izolantu?

 11. Zdroje informací • Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002. ISBN 80 – 7196 – 149 – 3. • Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88. • Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr. Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89. • www.google.cz

 12. Tento výstup vznikl v rámci projektu FM - Education financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

More Related